Prospectus

nl en

Veldonderzoek Flora

Course
2020-2021

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. H. Duistermaat Email: Leni.Duistermaat@naturalis.nl

Beschrijving

Verdieping van kennis over de diversiteit van de wilde flora in Nederland. De nadruk ligt in de eerste 2 weken op het leren herkennen van taxa (families, soorten) en op versteviging van vormenkennis en het gebruik van de Heukels’ Flora van Nederland (ed. 24). In deze context wordt aandacht geschonken aan de relatie plant-omgeving; aan de huidige classificaties; inventarisatie methoden; determineren en zelf sleutels opstellen. Ook wordt het vastleggen van waarnemingen in databestanden (m.n. waarneming.nl) toegepast.
In de laatste 2 weken wordt een ministage uitgevoerd, waarin de verworven kennis wordt toegepast in een monitoring project in de Leidse Ommelanden en het BioScience Park. Hierbij wordt het voorkomen van plantentaxa in kaart gebracht en geanalyseerd en worden vegetatiekundige analyses gemaakt met behulp van o.a. SynBioSys en Turboveg.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Een groot aantal algemene plantensoorten met diagnostische (familie-) kenmerken te leren kennen en daardoor andere soorten beter te kunnen determineren. Inzicht in de plantendiversiteit als resultante van hun ecologische karakteristieken en de cultuur-historische en fysisch-geografische achtergrond van de te bezoeken landschappen. Het maken van inventarisaties met Waarneming.nl en TurboVeg. Het analyseren van vegetaties met SynBioSys.

Eindtermen:
Ca. 150 plantensoorten met hun kenmerken kennen en kunnen plaatsen in het APG familiesysteem; kennis van het ontstaan en de karakteristieken van de bezochte landschappen. Vegetaties kunnen analyseren en karakteriseren.

Rooster

Van 7 juni 2021 – 2 juli 2021, voor detailrooster zie Brightspace.

Elke dag fulltime, veldexcursies, tentamen op de laatste dag van de 1e en de 2e week.

Onderwijsvorm

Excursies, de eerste week in en om Leiden, de tweede week in Zuid Limburg, hoorcolleges, groepsopdrachten, ministages.

Toetsing

Verslagen, tentamen

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Tentamen I (25%)

  • Tentamen II (20%)

  • Opdracht en inzet (15%)

  • Eigen onderzoek (40%)

Minimumcijfer voor elk onderdeel: 5,5

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: de maandag na het op vrijdag afgenomen deeltentamen.

Brightspace

Alle informatie is via Brightspace beschikbaar.

Literatuur

  • Voor deelname aan de cursus is het boek Heukels' Flora van Nederland verplicht: H. Duistermaat, 2020. Heukels’ Flora van Nederland, ed. 24. Noordhoff Uitgevers. ISBN 978-90-01-58956-1.

  • Syllabus

Aanmelden

Via USIS
Maximaal aantal deelnemers: 85

Opmerkingen

Voor de tweede week wordt een eigen bijdrage gevraagd voor de verblijfkosten. De hoogte ervan wordt in najaar 2020 bekend gemaakt (zie Brightspace).