Prospectus

nl en

De canon herlezen: Nederlandse literatuur in mondiaal perspectief

Course
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In juni 2020 is een nieuwe Canon van Nederland gepresenteerd, een lijst met belangrijke momenten in de Nederlandse geschiedenis, die iedere Nederlander zou moeten kennen. Zo’n herziening wordt nodig gevonden om tegemoet te komen aan veranderde maatschappelijke inzichten. Dat geldt ook voor de literaire canon: die verandert eveneens in de loop van de tijd. Tegelijkertijd kunnen gecanoniseerde teksten alleen in omloop blijven doordat culturele bemiddelaars (uitgevers, vertalers, bewerkers etc.) ze met de nodige aanpassingen toesnijden op de behoeften van steeds weer andere publieksgroepen. Met zulke metamorfoses krijgen en behouden ze onder uiteenlopende sociaal-culturele omstandigheden een plaats in de canon.
In deze cursus leer je hoe je de canon kan begrijpen en contextualiseren. Hoe ontstaat een canon, wat is het nut ervan en wat is het verband met cultureel erfgoed? Onder invloed waarvan verandert de canon en welke kritiek is erop te leveren? Dit wordt in het bijzonder besproken vanuit postkoloniaal oogpunt.
In de tweede helft gaan we kijken naar de Nederlandse canon in internationaal perspectief. Verschillende manieren waarop niet-Nederlandstalige lezers en luisteraars gecanoniseerde werken tot zich nemen in een nieuwe culturele context worden in kaart gebracht, niet alleen tekstuele adaptaties (edities, hertalingen, vertalingen etc.) maar ook intermediale (bv. theater- en filmbewerkingen, graphic novels en strips).
De canon herlezen is een onderzoekswerkgroep op het snijvlak van literatuurgeschiedenis, vertaalwetenschap en adaptation studies. Met eigen onderzoekjes, de presentatie daarvan en de reflectie daarop leveren de studenten een actieve bijdrage aan de inrichting van de colleges.

Leerdoelen

▪ Na het volgen van deze cursus: ▪ kan je de beginselen en basisbegrippen van de theorie over canonisering en van kritiek op de canon reproduceren, kritisch beschouwen en beschrijven. ▪ heb je geoefend met het toepassen van deze concepten op literaire teksten en –processen. ▪ ben je je ervan bewust dat Nederlandse literatuur een ruimere en veelvormigere internationale verspreiding kent dan veelal wordt aangenomen. ▪ ben je in staat om op een heldere manier te reflecteren op wat het betekent om wetenschappelijke analyse te bedrijven en verschillende methoden en benaderingen met elkaar vergelijken. ▪ ben je in staat om opbouwende feedback te geven op het werk van anderen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Session leader college, inclusief materiaal zoeken 20%
Participatie en onderzoeksopdracht: 30%
Schriftelijk werkstuk: 50%

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van alle deelcijfers. Voor alle deelcijfers moet tenminste een 5.5 behaald worden.

Literatuurlijst

Lizet Duyvendak & Jan Oosterholt (red.), Uit de marge. Kanttekeningen bij de cultuurhistorische canon. Hilversum: Literatoren, 2018.

  • Lizet Duyvendak & Saskia Pieterse, Van spiegels en vensters. De literaire canon in Nederland. 2 dln. Hilversum: Verloren, 2009.

  • Elke Brems, Orsolya Réthelyi & Ton van Kalmthout (eds.): Doing Double Dutch: The International Circulation of Literature from the Low Countries. Leuven: Leuven University Press, 2017.

  • Elke Brems et al. (eds.): Transnational Trajectories of Dutch Literature, special issue of: Dutch Crossing 44 (2020) 2. https://www.tandfonline.com/toc/ydtc20/44/2?nav=tocList

  • Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi & Remco Sleiderink (red.): Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal. Gent: Academia Press, 2013.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen over de inhoud van het vak kan je contact opnemen met de docent, de contactgegevens van de docent vind je door op de naam te klikken in de sidebar.

Voor vragen over het inschrijven voor vakken in usis kan je contact opnemen met de onderwijsadministratie Reuvensplaats
E-mail address: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Voor vragen over je studievoortgang kan je contact opnemen met de studie adviseur

Opmerkingen

N.v.t.