Prospectus

nl en

Neerlandistiek: Moderne Nederlandse letterkunde

Dit is een specialisatie van de Master Neerlandistiek.

Deze afstudeerrichting bestaat uit:

  • 20 EC scriptie op het gebied van de gekozen specialisatie

  • 20 EC vakken minimaal binnen de gekozen specialisatie

  • 10 EC in het verlengde van de gekozen specialisatie

  • 10 EC vrije keuzeruimte

De mastergroepen in het schema hieronder zijn de (keuze)vakken die binnen de specialisatie gegeven worden.

Zie voor de cursussen die in het kader van Masterlanguage worden aangeboden onder Master Neerlandistiek

Om studenten behulpzaam te zijn bij de invulling van deze specialisatie volgt hieronder een aantal suggesties in de vorm van twee specialisatiethema’s die als aantrekkelijk kant-en-klaarpakket worden aangeboden. Ze zijn niet dwingend, maar duidelijk bedoeld als suggesties.Zie het kopje “Meer info” voor verdere informatie over deze specialisatiethema’s.

Het gaat het om:

  1. Literatuur: geschiedenis en maatschappij
  2. Mondiale en (Post)koloniale literatuur
  3. Als derde suggestie kan gelden dat bij deze specialisatie ook een ‘onderwijs’ variant mogelijk is, waarbij – in samenwerking met het ICLON – aan de masterthesis een onderwijskundige of een op het onderwijs toegesneden invulling wordt gegeven.

Ook in het kader van Masterlanguage wordt een cursus aangeboden die specifiek de relatie Moderne Nederlandse letterkunde en het (middelbaar) onderwijs tot onderwerp heeft.

Te volgen cursussen:

Course EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Keuzevakken specialisatie:

Mij Maak je Niets Wijs: Nederlandse Representatiekritiek en Cultuuranalyse 10
De canon herlezen: Nederlandse literatuur in mondiaal perspectief 10

Keuzevakken in verlengde van specialisatie:

Literature in Society: Narrative, Fiction and Voice 10
Nederlandse dialogen van de dertiende eeuw tot nu: geschiedenis en gebruik 10
Another path: literary perception of the Dutch Revolt in the Southern Low Countries, 1585-1621 10
The Epic Course: A Pre-Modern Genre in the Modern Digital Realm 10

Masterlanguage

Moderne letterkunde in de klas 5

TWEEDE SEMESTER

Keuzevakken specialisatie:

Slavery: Discourse and representation in European and Caribbean Literature 10
Moderne Nederlandse Letterkunde II: jeugdliteratuur en leescultuur 10

Keuzevakken in verlengde van specialisatie:

Literatuur en auteurschap in de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd 10
Translation Studies 10

Thesis

Scriptie MA Neerlandistiek (alle specialisaties) 20

Vrije keuzeruimte 10 EC: elk willekeurig mastervak of een stage

More info

(1) Literatuur: geschiedenis en maatschappij

Literatuur ontstaat niet in een isolement: de verhalen die we elkaar vertellen reageren op de maatschappelijke omgeving en geven die omgeving ook mede vorm. In dit thema onderzoeken we de maatschappelijke inbedding en impact van literatuur. Hoe droeg de roman bijvoorbeeld bij aan nationaal gevoel in de 19de eeuw? Of wat is de invloed van de klimaatfictie die we de laatste jaren zien opkomen? We bestuderen hoe schrijvers en dichters het evenwicht tussen autonomie en heteronomie bewaren, we reflecteren op urgente ethische en maatschappelijke vraagstukken door middel van literatuur en kijken naar de sociale positie van de auteur. Daarnaast kijken we hoe maatschappelijke discoursen herhaald of bekritiseerd en geparodieerd worden in de literatuur, net als actuele en politieke debatten. Mogelijke invalshoeken zijn hier bijvoorbeeld Literatuur en burgerschap, Jeugdliteratuur en identiteit, of de politieke aspecten van het Modernisme.

Programma
Het programma van 60 EC ziet er als volgt uit:
-20 EC: Een kern van 2 MA-werkgroepen binnen het thema ‘Literatuur: geschiedenis en maatschappij’ van elk 10 EC.
-10EC: Een derde cursus binnen de eigen Moderne Letterkunde opleiding.
-10 EC: Kies een cursus uit: De master Literary Studies of de Master Neerlandistiek van de eigen of een andere universiteit. Ook twee cursussen van 5 EC uit het programma van Masterlanguage zijn toegestaan. Daarnaast is het mogelijk om in dit deel een stage of onderzoeksopdracht (10 EC) uit te voeren.
-20 EC: De MA-scriptie en het scriptie-seminar.
Wijzigingen in dit programma zijn mogelijk in overleg met de sectievoorzitter, Yra van Dijk, en de examencommissie.

(2) Mondiale en postkoloniale literatuur

Om de Nederlandse literatuur goed te begrijpen, is niet een nationale maar een mondiale blik nodig. Deze teksten zijn altijd en per definitie in relatie tot andere culturen- uit Europa en daarbuiten. In dit thema onderzoeken we bijvoorbeeld teksten van immigranten, representaties van de culturele Ander, koloniale, postkoloniale en dekoloniale herinneringscultuur of reisverhalen. Met name de relatie met de voormalige Nederlandse kolonieën, de Nederlands-Indische, Surinaamse, Caribische, Antilliaanse en Zuid-Afrikaanse letteren, komen aan de orde in de werkgroepen. Zo verwerven studenten kennis en inzicht over literatuur die is voortgekomen uit de Nederlandse bezetting van andere gebieden, en aan de nasleep en verwerking daarvan in de vorm van romans, verhalen, gedichten, egodocumenten, en journalistiek. Theorie die daarbij onder andere wordt ingezet gaat over Culturele Identiteit, Culturele Herinnering, Representatie-analyse en Discours-analyse.

Programma

Het programma van 60 EC ziet er als volgt uit:
-20 EC: Een kern van 2 MA-werkgroepen binnen het thema ‘Mondiale en postkoloniale literatuur’
-10EC: Een derde cursus binnen de eigen Moderne Letterkunde opleiding.
-10 EC: Kies een cursus uit: De master Literary Studies of de Master Neerlandistiek van de eigen of een andere universiteit. Ook twee cursussen van 5 EC uit het programma van Masterlanguage zijn toegestaan. Daarnast is het mogelijk om in dit deel een stage of onderzoeksopdracht (10 EC) uit te voeren.
-20 EC: De MA-scriptie en het scriptie-seminar.
Wijzigingen in dit programma zijn mogelijk in overleg met de sectievoorzitter, Yra van Dijk, en de examencommissie.