Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Moderne Nederlandse Letterkunde II: jeugdliteratuur en leescultuur

Course
2020-2021

Toegangseisen

BA Geesteswetenschappen

Beschrijving

“Gaan we meer of minder lezen? Worden onze kinderen beter of slechter in lezen? Waarom is lezen belangrijk? Word je van lezen een beter mens? Wat is de impact van digitale media op het lezen? Wetenschappers doen veelvuldig onderzoek naar deze - en andere - vragen. Hun bevindingen blijven niet zelden zweven binnen de muren van de wetenschap.”
Bovenstaande is te vinden op Leesmonitor.nu, een website waarop Stichting Lezen onderzoeksresultaten in beeld brengt van studies naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie. In de cursus Moderne Nederlandse Letterkunde II verdiepen we ons in de bovengenoemde vragen, door bestaand onderzoek te bestuderen en zelf onderzoek te doen, maar we gaan ook op zoek naar manieren om daarmee buiten de muren van de wetenschap te treden. Een bijzondere rol zal zijn weggelegd voor het onderzoek naar jeugdliteratuur. Hoe leren kinderen door het lezen van Lampje van Annet Schaap, dat de Nienke van Hichtum Prijs, de Woutertje Pieterse prijs en de Gouden griffel won, over ‘dapper zijn en meer kunnen dan je ooit had gedacht’ (www.leesbevorderingindeklas.nl)? En kunnen alle kinderen zich in gelijke mate identificeren met de in de jeugdliteratuur gepresenteerde rolmodellen?
Je traint analytische en interpretatieve vaardigheden die nodig zijn om te onderzoeken en onderwijzen hoe de moderne Nederlandse (jeugd)literatuur – en meer in het algemeen: geletterdheid – kan bijdragen aan persoonsvorming en socialisatie. Vertrekpunt is recent (inter)nationaal onderzoek op dat gebied: wat leert het recente onderzoek naar leesmotivatie, empathie, affect of identificatie ons over hoe teksten functioneren? Welke rol spelen teksten bijvoorbeeld in het produceren en bekritiseren van heersende gedragsnormen, circulerende scripts die voorschrijven hoe je succesvol of gelukkig wordt, of cultureel bepaalde opvattingen over de wijze waarop emoties worden gevoeld, getoond of besproken? Dergelijke opvattingen krijgen vorm in (mogelijk typisch Nederlandse) taal, beelden en manieren van spreken die studenten leren analyseren en bespreekbaar maken.

Leerdoelen

Na het afronden van de cursus: ● kun je aan de hand van recente (inter)nationale secundaire literatuur uitleggen welke rol literatuur kan spelen in persoonsvorming en socialisatie . ● ben je in staat te analyseren hoe literatuur manieren van denken en spreken, gedragsnomen en overtuigingen, genereert én kritisch tegen het licht kan houden ● ben je in staat om literaire teksten te interpreteren vanuit de gepresenteerde benaderingswijzen (o.a. affectstudies, kritische discoursanalyse) en daar mondeling en schriftelijk verslag van te doen. ● kan je de relevante theoretisch of methodische kennis vertalen naar een maatschappelijke of wetenschappelijke toepassing van een onderwerp / voor studenten uit de educatieve master: naar een toepassing op het onderwijs

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

● Werkcollege (13 x 2 uur) ● Zelfstandige literatuurstudie ● Opdrachten en eindwerkstuk

Toetsing en weging

Toetsing

 • Wekelijkse opdrachten en bijdrage aan afsluitend studentensymposium: AVV (aan opdracht voldaan)

 • Werkstuk: 75%

 • Peer review-opdracht: 15%

 • Presentatie van een maatschappelijke of wetenschappelijke toepassing van een relevant theoretisch of methodisch onderwerp / voor studenten uit de educatieve master: presentatie van een toepassing van een relevant theoretisch of methodisch onderwerp op het onderwijs: 10%

Herkansing

Alleen het werkstuk kan worden herkanst. Het eindcijfer komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde, waarbij het werkstuk minimaal een 5,5 moet zijn.

Weging

Zie hierboven

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

In deze cursus maken we gebruik van een selectie van primaire en secundaire teksten. Bij aanvang van de cursus worden die bekend gemaakt. Ter indicatie kan gelden:

 • Ronald Soetaert, Dick Schram (et.al.), De cultuur van het lezen. Taalunie, 2006.

 • [selectie uit] Vanessa Joosen & Katrien Vloeberghs, Uitgelezen Jeugdliteratuur - een ontmoeting met traditie en vernieuwing, 2011.

 • [selectie uit] Rita Ghesquiere, Vanessa Joosen (et.al.) Een land van waan en wijs. Geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur. 2016.

 • Maria Nikolajvea, Aesthetic Approaches to Children’s Literature. An Introduction. Scarecrow Press

 • Rita Ghesquière. “Hoe lang duurt klassiek?” Dat moet je gelezen hebben: Literaire en educatieve canonvorming in de (jeugd)literatuur. Eds. Helma van Lierop-Debrauwer, Piet Mooren & Harry Bekkering. Leidschendam: Biblion, 2004: 55-69.

 • Sara Ahmed, Multiculturalism and the Promise of Happpiness, New Formations; Winter 2007/2008; 63; ProQuest Direct Complete pg. 121

 • Philop Nel. Was the Cat in the Hat Black?: The Hidden Racism of Children’s Literature, and Why We Need Diverse Books. New York: Oxford University Press, 2017.

 • Emer O’Sullivan. “Imagology Meets Children’s Literature.” International Research in Children’s Literature 4.1 (2011): 1-14.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Inschrijving Studeren à la carte
Inschrijving (Contractonderwijs](https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/overig-onderwijs/contract-en-aanschuifonderwijs/contractonderwijs)

Contact

Voor vragen over de inhoud van het vak kan je contact opnemen met de docent, de contactgegevens van de docent vind je door op de naam te klikken in de sidebar.

Voor vragen over het inschrijven voor vakken in usis kan je contact opnemen met de onderwijsadministratie Reuvensplaats
E-mail address: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Voor vragen over je studievoortgang kan je contact opnemen met de studie adviseur

Opmerkingen

N.v.t.