Prospectus

nl en

The Dutch language as a cognitive system 2

Course
2021-2022

Toegangseisen

Het onderdeel Taal Mentaal 1 uit BA1 Nederlands moet met een voldoende zijn afgerond.

Beschrijving

Taal Mentaal 2 bouwt voort op de stof die bij Taal Mentaal 1 (BA1) behandeld is. In Taal Mentaal 1 stonden de zinsbouwprincipes (de syntaxis) van het Nederlands centraal. In Taal Mentaal 2 gaan we in op (i) de relatie tussen syntaxis en het mentale lexicon; (ii) de relatie tussen woordvormingsregels (morfologie) en syntaxis; (iii) de relatie tussen syntaxis, betekenis (semantiek) en informatiestructuur (pragmatiek).

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je:

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over de structuur van het mentale lexicon;

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over de kernbegrippen van de semantiek;

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over kernbegrippen van de morfologie;

 • kennis en inzicht in het mentale lexicon, de semantiek, de morfologie, de syntaxis en hun onderlinge wisselwerking toepassen in de analyse van Nederlandse zinnen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (1 uur)

 • Werkcollege (1 uur)

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Actieve participatie in werkcolleges (opdrachten): 10%

 • Schriftelijk tentamen met open vragen: (90%)

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Alleen het tentamen kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt nader opgegeven op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.