Prospectus

nl en

Dutch Language and Culture

De bachelor Nederlandse taal en cultuur omvat een driejarige opleiding. Er is aandacht voor de Moderne en Historische Nederlandse letterkunde, de Nederlandse taalkunde, de taalbeheersing en media.

Het eerste jaar bestaat geheel uit verplichte vakken, evenals het eerste semester van het tweede jaar.

In het vierde semester kun je al gaan voorsorteren voor je specialisatie (taalkunde, moderne letterkunde, oudere letterkunde, taalbeheersing, media) via een werkgroep naar keuze.

In het derde jaar is er ruimte (30 ec) voor het volgen van een minor of een keuzepakket (waarbinnen je een stage kunt doen) en kies je definitief voor een van de vijf specialisaties.

Opbouw bachelor Nederlandse Taal en Cultuur

De studie is als volgt opgebouwd:

5 Specialisaties (Spec)/disciplines:

 • OL = Oudere Letterkunde

 • ML = Moderne Letterkunde

 • TK = Taalkunde

 • TB = Taalbeheersing

 • M = Media

Verplichte deel: semesters 1-3

Semester 1 (jaar 1): alle vakken verplicht voor alle specialisaties

Vak Spec EC
Kerncurriculum Inleiding Literatuurwetenschap M 5 EC
Hoe werkt literatuur – Analyse en Interpretatie ML 5 EC
Literatuur en Cultuur van het begin tot 1800 OL 5 EC
Taal Mentaal 1 TK 5 EC
Taal en Communicatie TB 5 EC
Geschiedenis van de Nederlandse taal TK 5 EC

Semester 2 (jaar 1): alle vakken verplicht voor alle specialisaties

Vak Spec EC
Taal en Media M 5 EC
Literatuur en Cultuur van 1800 tot heden ML 5 EC
Lezen en interpreteren van historische literatuur OL 5 EC
Taal Sociaal TK 5 EC
Argumenteren en Overtuigen TB 5 EC
Vaardigheden: Schrijven en Presenteren TB |5 EC

Semester 3 (jaar 2): alle vakken verplicht voor alle specialisaties

Vak Spec EC
Nederlandse media en maatschappij M 5 EC
Benaderingen van literatuur ML 5 EC
Onderzoek naar historische literatuur OL 5 EC
Taal Mentaal 2 TK 5 EC
Woorden als Wapens TB 5 EC
Kerncurriculum Wetenschapsfilosofie 5 EC

Keuze- en specialisatiedeel: semesters 4-6

Het specialisatiedeel bestaat uit:

 • 2 specialisatievakken (10 ec) uit het aanbod keuzevakken van de BA Nederlandse taal en cultuur - semester 4 of 5

 • specialisatietentamen (5 ec) - semester 5 of 6

 • bacheloreindwerkstuk (10 ec) - semester 6

Het keuzedeel bestaat uit:

 • 4 gebonden keuzevakken (20 ec) uit het aanbod keuzevakken van de BA Nederlandse taal en cultuur

 • 3 keuzevakken (15 ec) uit het aanbod keuzevakken van de BA Nederlandse taal en cultuur en/of van de BA Taalwetenschap en/of van de BA Film- en Literatuurwetenschap. Kijk in de studiegids van de betreffende opleidingen welke vakken je als keuzevak kunt volgen.

 • minor (30 ec; semester 5 en/of 6). Je kunt in plaats van een minor ook zelf een pakket samenstellen (semester 4, 5 en/of 6). Dat pakket kan bestaan uit keuzevakken (30 ec) of uit een stage (10 ec) en keuzevakken (20 ec). Let op: een zelf samengesteld pakket moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de studiecoördinator en de examencommissie.

Voorbeeld opbouw semesters 4-6

Semester 4 (jaar 2)

Vak EC
2 specialisatievakken 10 EC
4 keuzevakken overig 20 EC

Semester 5 (jaar 3)

Vak EC
minor 15 EC
3 keuzevakken overig 15 EC

Semester 6 (jaar 3)

Vak EC
bacheloreindwerkstuk 10 EC
specialisatietentamen 5 EC
minor 15 EC

Keuzevakken per specialisatie

specialisatie cursus
TB/Media Kritisch denken, kritisch schrijven
TB Strategische presentatie van argumentatie
TB Creatief schrijven
TB Het politieke debat
TB/Media Van sollicitatiebrief tot haattweet
TK Taalkunde, Retorica en Digitale tekstanalyse (10 ec)
TK/Media Sociolinguïstiek, straattaal, tussentaal, social media en meer
TK Nederlandse Taalkunde: taaldiagnostiek
TK Zuid-Afrikaanse taalkunde (om het jaar)
ML Zuid-Afrikaanse letterkunde (om het jaar)
ML Recente romans
ML Nederlandse cultuurgeschiedenis
ML Echo, invloed of plagiaat? Ned lit mondiaal
ML/Media Auteur en Media
OL Lessen over liefde. De minne in de Middelnederlandse literatuur
OL Van psalm tot popsong
OL/Media Digitaal editeren van literaire teksten
OL/Media Literatuur in handschrift en druk in de Lage Landen

First year

Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat uitsluitend uit onderdelen van het hoofdvak Nederlandse taal en cultuur.

De propedeuse bestaat uit vakken die een algemeen en oriënterend overzicht geven van de gehele neerlandistiek. De richtingen Letterkunde, Taalkunde, Taalbeheersing en Media komen in beide semesters aan bod in de vorm van hoor- en werkcolleges. De hoorcolleges geven de grote lijnen aan, terwijl in de werkcolleges specifieke onderwerpen aan de orde komen, die aan de hand van teksten en casussen worden uitgediept.

De propedeuse wordt afgesloten met een propedeutisch examen, waarvoor men is geslaagd als men alle onderdelen met een voldoende cijfer (6.0 of hoger) heeft afgerond.

Voor de gehele propedeuse wordt extra onderwijstijd geprogrammeerd voor 12 uur voor de verplichte introductiedagen, 1 uur ten behoeve van het Studieplan en 2 uur ten behoeve van mentoraat/tutoraat.

Course EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Academische Vaardigheden (Nederlandse taal en cultuur)
History of the Dutch language 5
How literature works: Analysis and interpretation 5
Core curriculum: Introduction Literary Theory 5
Literature and Culture from the beginning to 1800 5
Language and communication 5
The Dutch language as a cognitive system 5

TWEEDE SEMESTER

Argumentation and persuasion 5
Reading and interpreting historical literature 5
Literature and culture from 1800 to the present day 5
Language and media 5
Taal sociaal 5
Skills: writing and presenting 5

Second year

Het derde semester (jaar 2) bevat nog 6 verplichte onderdelen. In het vierde semester (jaar 2) kies je 30 ec aan keuzevakken (d.w.z. 5 of 6 keuzevakken).

Course EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Approaches to Literature 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Dutch Media and Society 5
The Study of Historical Literature in Practice 5
The Dutch language as a cognitive system 2 5
The Power of Words 5

TWEEDE SEMESTER

Creative Writing: Four crucial Choices 5
Digital editing of literary texts 5
Critical Thinking, Critical Writing 5
Lessons on love in Dutch medieval literature 5
Dutch cultural history: Dutch-Indies literature 5
Nederlandse Taalkunde: Taaldiagnostiek 5
Contemporary novels 5
Strategic presentation of argumentation 5
Seminar on Dutch Linguistics: Linguistics and Rhetorics 5
Van Psalm tot popsong 5
Linguistics of South Africa 5

Third Year

In het derde jaar volg je 6 keuzevakken en daarnaast 30 ec in de vorm van een minor, stage of een individueel samengesteld keuzepakket. Het is ook mogelijk een stage in het buitenland te volgen.

Voorts kies je definitief je specialisatie. In het kader van je specialisatie moet je:
1. het specialisatietentamen van de gekozen specialisatie hebben gedaan;
2. twee werkgroepen op het gebied van je specialisatie hebben gedaan;
3. je BA-eindwerkstuk schrijven op het gebied van je specialisatie, in combinatie met het seminar BA-eindwerkstuk van je specialisatie.

Course EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Keuzeruimte (Nederlands) 15

Keuzevak werkgroep (kies twee vakken en een tentamen of drie vakken)

Author and media 5
Echo, influence or plagiarism? Dutch literature in global perspective 5
Political debate: theory and practice 5
Literature in manuscript and print in the Low Countries 5
Sociolinguïstiek: straattaal, tussentaal, social media en meer 5
From application letter to hate tweet: (im)politeness and media 5

Doe één van de vijf specialisatietentamens

Specialisatietentamen Media 5
Specialisatietentamen Moderne Letterkunde 5
Specialisatietentamen Nederlandse Taalkunde 5
Specialisatietentamen Oudere Letterkunde 5
Specialisatietentamen Taalbeheersing 5

TWEEDE SEMESTER

Keuzeruimte (Nederlands) 15

Keuzevak werkgroep (kies één vak)

Creative Writing: Four crucial Choices 5
Digital editing of literary texts 5
Critical Thinking, Critical Writing 5
Lessons on love in Dutch medieval literature 5
Dutch cultural history: Dutch-Indies literature 5
Nederlandse Taalkunde: Taaldiagnostiek 5
Contemporary novels 5
Strategic presentation of argumentation 5
Seminar on Dutch Linguistics: Linguistics and Rhetorics 5
Van Psalm tot popsong 5
Linguistics of South Africa 5

Of doe één van de vijf specialisatietentamens

Specialisatietentamen Media 5
Specialisatietentamen Moderne Letterkunde 5
Specialisatietentamen Nederlandse Taalkunde 5
Specialisatietentamen Oudere Letterkunde 5
Specialisatietentamen Taalbeheersing 5

Scriptieseminar (georganiseerd per leerstoelgroep)

Seminar BA-eindwerkstuk Media 0
Seminar BA-eindwerkstuk Moderne Nederlandse Letterkunde 0
Seminar BA-eindwerkstuk Nederlandse Taalkunde 0
Seminar BA-eindwerkstuk Oudere Nederlandse Letterkunde 0
Seminar BA-eindwerkstuk Taalbeheersing 0
BA Thesis (Nederlandse Taal & Cultuur) 10

Guest writer

Career preparation

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Nederlandse Taal en Cultuur

Het programma

Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen? Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, interpersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. In de vakbeschrijvingen in de Studiegids van Nederlandse Taal en Cultuur vind je, naast de leerdoelen van de vakken, ook een lijst met de vaardigheden waar aan gewerkt wordt.

De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Samenwerken

 • Overtuigen

 • Onderzoeken

 • Zelfsturend leren

 • Creatief denken

Vakken Nederlandse taal en cultuur

Uiteraard bieden vakken van het onderwijsprogramma je voorbereiding op de arbeidsmarkt. We streven er als opleiding naar om in elk semester het onderwerp op heel directe of minder directe manier aan bod te laten komen. Binnen Nederlandse Taal en Cultuur gebeurt dit onder andere binnen de vakken:

Eerste jaar

 • Taal Sociaal: samenwerken aan groepsopdracht (zelfstandig bedenken en uitvoeren van een klein onderzoek).

 • Taal en media: het vak richt zich op taalgebruik in verschillende media en in de journalistiek, waardoor studenten worden voorbereid op werk in de media- en journalistieksector.

Tweede jaar

Derde jaar

 • Taaldiagnostiek: toepassing van taalkundige kennis in de forensische en juridische praktijk en in de gezondheidszorg.

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235, of met je studiecoördinator.

More info

Onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding Bindend studieadvies (BSA) BA-eindwerkstuk en afstudeereisen Aansluitende programma’s

Onderwijs- enexamenregeling (OER) van de opleiding

Voor eindtermen, regelingen en procedures van de opleiding kan de Onderwijs- en examenregeling (OER) worden geraadpleegd. Facultaire OER Opleidingsspecifiek deel

Bindend studieadvies (BSA)

Voor meer informatie over de BSA-regeling en het bijbehorende studiebegeleidingsplan, zie de BSA regeling online.

Aanwezigheidsplicht
Tijdens werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen (met een geldige reden, te melden aan de docent voorafgaand aan het te verzuimen college). Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studieadviseur. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studieadviseur neemt zijn/haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en).

Herkansingen tentamens
Bij elk vak staat de wijze van toetsing beschreven alsmede de wijze waarop er herkanst kan worden. Onvoldoendes (d.w.z. lager dan een 5,5) van schriftelijke (deel)tentamens moeten altijd herkanst worden. Voldoendes mogen in principe niet herkanst worden, met de volgende nadere bepaling: een student mag tijdens zijn hele bachelorperiode bij schriftelijke (deel)tentamens één keer een voldoende herkansen. Herkansing van een voldoende voor een werkstuk, scriptie, presentatie en/of stage is niet toegestaan. De herkansing van het desbetreffende vak / de desbetreffende voldoende moet plaatsvinden in hetzelfde studiejaar waarin de te herkansen voldoende is behaald. De herkansing van een voldoende moet tijdig worden aangevraagd bij de examencommissie.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ec hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. Het BA-eindwerkstuk is een werkstuk van 10 ec dat in veel gevallen wordt geschreven in samenhang met een derdejaarswerkcollege. De opleiding hanteert een scriptiebegeleidingsplan.
Hierin staan alle stappen van het begeleidingstraject beschreven en het dient als basis voor de te maken afspraken tussen de beoogde scriptiebegeleider en de student. Tevens wordt er per sectie een (verplicht) BA-scriptieseminar aangeboden. Men is gerechtigd het bachelordiploma in ontvangst te nemen als alle onderdelen van het studieprogramma met een voldoende zijn afgesloten en de scriptie als voldoende is beoordeeld. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op de website.

Specialisaties
Studenten specialiseren zich in hun derde jaar in een van de vijf specialisaties die de opleiding kent: Taalbeheersing, Oudere Letterkunde, Moderne Letterkunde, Taalkunde of Media. De specialisatie bestaat uit het volgen van ten minste twee accentwerkgroepen, het afleggen van het accenttentamen en het schrijven van het BA-eindwerkstuk binnen de gekozen specialisatie.

Aansluitende Masterprogramma’s

Het bachelordiploma Nederlandse taal en cultuur geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding Neerlandistiek en tot de track Literature and Society. Europe and Beyond van de master Literary Studies. Studenten kunnen afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding, bijvoorbeeld de research master Arts, Literature and Media of Linguistics. Wie een research master wil gaan doen, dient via het online toelatingsportaal van Universiteit Leiden (uSis) een toelatingsverzoek te doen.

Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Neerlandistiek kunnen studenten die tevens een bachelordiploma Nederlandse taal en cultuur bezitten en die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de lerarenopleiding bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid in het schoolvak Nederlands verwerven. Als studenten in de keuzeruimte de educatieve minor (30 ec) hebben afgerond en vervolgens het masterdiploma neerlandistiek hebben behaald, kunnen ze met een verkort traject de lerarenopleiding volgen (30 ec in plaats van 60 ec). Je kunt de eerstegraads bevoegdheid ook behalen bij het ICLON door direct na de bacheloropleiding de tweejarige educatieve master te volgen. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie www.mastersinleiden.nl.