Prospectus

nl en

Seminar BA-eindwerkstuk Nederlandse Taalkunde

Course
2021-2022

Toegangseisen

Het scripsieseminar is bedoeld voor 3e-jaars studenten die aan het eind van het academisch jaar willen afstuderen.

Beschrijving

In het tweede semester bieden de vier secties van de opleiding een of meer scriptieseminars aan. Deelname aan het scriptieseminar is verplicht: zonder deelname worden de 10 studiepunten voor het BA-werkstuk niet toegekend.

Studenten kunnen kiezen uit:

  • Taalbeheersing;

  • Taalkunde (bij voldoende belangstelling aparte seminars voor Moderne/Historische taalkunde);

  • Oudere Letterkunde (bij voldoende belangstelling aparte seminars voor Middeleeuwen/Vroegmoderne Tijd);

  • Moderne Letterkunde (Negentiende/Twintigste/Eenentwintigste eeuw (bij voldoende belangstelling een apart seminar voor de Negentiende eeuw).

Al in december wordt per scriptieseminar een eerste informerende bijeenkomst gehouden. Afhankelijk van de aanmelding wordt per sectie vastgesteld welke docent(en) daarvoor zal/zullen worden ingezet. Het thema sluit in principe aan bij een accentwerkgroep (uit het 1e of 2e semester). Alle studenten schrijven een scriptie binnen het thema van hun seminar, maar die thema’s worden breed genoeg geformuleerd om daarbinnen voldoende ruimte voor eigen keuze van de student te bieden.

Leerdoelen

Zie bij het BA-Eindwerkstuk.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

N.v.t.

Literatuurlijst

Afhankelijk van de te volgen seminar. Wordt nader opgegeven.

Inschrijven

Alle studenten die in 2020-2021 willen afstuderen, dienen zich vóór 1 december 2020 aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar de studieadviseur met een c.c. naar de sectie waarbij je wilt afstuderen, waarbij de hieronder vermelde docenten als contactpersoon optreden (de contactpersoon is niet noodzakelijk de scriptiebegeleider):

Studenten vermelden in deze mail wie ze als scriptiebegeleider zouden willen hebben. Kort na 1 december wordt er contact met de studenten opgenomen om de decemberbijeenkomst van het scriptieseminar te plannen. Per scriptieseminar kunnen ca. 5 à 10 studenten worden geplaatst.

Wie zich door omstandigheden gedwongen ziet om af te studeren in het eerste semester, dient zich bij voorkeur in juni, doch uiterlijk in de loop van augustus aan te melden bij de hierboven genoemde contactpersonen. Voor studenten die bij Taalbeheersing willen afstuderen geldt dat zij zich uiterlijk in juni aanmelden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Voor algemene vragen raadplege men de studieadviseur

Opmerkingen

Na 16 juni 2020 worden er geen scripties meer begeleid. Bij een onvoldoende eindversie kan de student pas weer in september op begeleiding rekenen. De opleiding organiseert in het eerste semester evenwel geen scriptieseminar. Studenten dienen dan het facultaire scriptieseminar te volgen (met individuele inhoudelijke begeleiding door een docent van de opleiding).