Prospectus

nl en

Algebra 1

Course
2021-2022

Verplichte voorkennis

We bouwen voort op het vak wiskundige structuren. Verder worden er soms voorbeelden gegeven die basiskennis uit de lineaire algebra gebruiken.

Beschrijving

In dit eerste college uit de algebracyclus wordt een aantal onderwerpen zoals gehele getallen, permutaties en symmetrie, geabstraheerd en geünificeerd in het begrip “groep”. Er wordt aandacht geschonken aan toepassingen in de combinatoriek, de vlakke meetkunde, de getaltheorie en de cryptografie. Behandeld worden: permutaties, vlakke symmetrieën, groepshomomorfismen, groepswerkingen, rekenen modulo n, het RSA-cryptosysteem, producten en quotiënten van groepen, abelse groepen, Sylowondergroepen.

Leerdoelen

Werkvorm

Hoorcollege, werkcollege en huiswerk.

Toetsing

Schriftelijk (her-)tentamen plus toets en huiswerkopdrachten. Het eindcijfer bestaat uit het huiswerk (20%), de toets (20%) en het (her-)tentamen (60%). Het cijfer van de toets wordt vervangen door dat van het (her-)tentamen als dat hoger is.
Om het vak te halen moet het cijfer voor het (her-)tentamen minstens een 5 zijn en het (onafgeronde) gewogen gemiddelde van de drie deelcijfers minstens een 5.5.
Er is geen minimum cijfer vereist voor het huiswerk of de toets om aan het tentamen deel te mogen nemen of om het vak te halen. Het huiswerk en de toets zijn niet herkansbaar.

Literatuur

Richtlijn voor het college is het dictaat Algebra 1 (2021) van Peter Stevenhagen. 

Contact

Federica Pasquotto: f.pasquotto@math.leidenuniv.nl
Peter Stevenhagen: psh@math.leidenuniv.nl