Prospectus

nl en

Algebra 2

Course
2021-2022

Voorkennis

Algebra 1

Omschrijving

De in het college Algebra 1 aangevangen studie van algebraïsche structuren wordt voortgezet. In dit college komen ringen en modulen aan bod. Deze spelen een centrale rol in de getaltheorie, in de algebraïsche meetkunde, en in meer toegepaste gebieden zoals coderingstheorie en cryptografie. Behandeld worden: ringen, idealen, hoofdideaaldomeinen, symmetrische polynomen, meetkundige aspecten van ringen, modulen, tensorproducten, exacte rijen, Jordan-normaalvorm voor matrices.

Eindtermen / leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je operationele kennis over de bovenstaande wiskundige onderwerpen en kun je hiermee rekenen, redeneren en problemen oplossen.

Onderwijsvorm

2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege per week, en huiswerk

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit huiswerk (20%) en een schriftelijk (her-)tentamen (80%).
Om het vak te halen moet het (niet-afgeronde) tentamencijfer tenminste 5 zijn en het (niet-afgeronde) gewogen gemiddelde van de twee deelcijfers tenminste 5,5. Er is geen benodigd minimumcijfer voor het huiswerk. Het huiswerk telt als een praktische oefening en is niet herkansbaar; het bestaat uit wekelijkse opdrachten (ongeveer 12, afhankelijk van het rooster), waarvan de laagste 3 cijfers niet meetellen.

Literatuur

Dictaat Algebra 2 van P. Stevenhagen http://websites.math.leidenuniv.nl/algebra/algebra2.pdf

Brightspace / website

Brightspacepagina, eventueel inclusief link naar publieke pagina met informatie.

Contact

Contactmethode zal afhangen van coronamaatregelen en zal op de Brightspacepagina verschijnen.