Prospectus

nl en

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften

Course
2021-2022

Toegangseisen

De kennis uit het vak Psychopathologie wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

Hoe kunnen we kinderen met speciale onderwijsbehoeften, zoals gedragsproblemen, leerproblemen, emotionele en/of sociale problemen, optimaal laten functioneren en presteren in het onderwijs? Deze vraag staat centraal in deze cursus.

We behandelen verschillende interventies, die ingezet kunnen worden op school-, groeps- en/of individueel niveau. Het kritisch leren reflecteren op de kwaliteit van het wetenschappelijk effectonderzoek hierover is een belangrijk onderdeel van deze cursus.

Na afloop heb je geleerd hoe je passende, evidence-based interventies kan selecteren, waarbij je ook rekening houdt met de sociale validiteit. Want hoe zorg je ervoor dat de school, leerkrachten/docenten en ouders/verzorgers op een actieve én positieve manier betrokken zijn bij de (interventie aan) leerlingen met speciale onderwijsbehoeften?

Met de academische vaardigheden en theoretische kennis die je opdoet, vormt deze cursus een belangrijke voorbereiding op de cursus Learning and Ongoing Evaluation of Learning, de stage en de arbeidsmarkt.

Leerdoelen

  • Inzicht in processen en factoren die een rol spelen in leren en gedrag van kinderen met speciale onderwijsbehoeften in een reguliere onderwijssetting

  • Kennis over evidence-based interventies voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften op school-, groeps- en individueel niveau

  • Het kritisch beoordelen van wetenschappelijk bewijs voor effectieve interventies die het functioneren en presteren van kinderen met speciale onderwijsbehoeften kunnen bevorderen

  • Inzicht in het selecteren en implementeren van passende interventies voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften binnen het Passend Onderwijs

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Actief leren, zowel individueel als groepsgewijs, staat centraal. Doel is dat studenten door de docent en door elkaar worden uitgedaagd om kritisch te (leren) reflecteren en ervaringen uit te wisselen.

Toetsing

Toetsing vindt plaats op twee manieren:

  • toepassing van de literatuur en collegestof door middel van een open boek tentamen;

  • kritische reflectie op bestaande literatuur door middel van een schrijfopdracht over een casus.

Het tentamen moet voldoende zijn (ten minste 5,5) en telt twee keer mee in het eindcijfer. De schrijfopdracht telt één keer mee in de berekening van het eindcijfer en moet voldoende (ten minste 5,5) zijn. De schrijfopdracht bestaat uit een groepsonderdeel (85% van deelcijfer) en een individueel onderdeel (15% van deelcijfer). Het is verplicht om onvoldoende (= 5,4 en lager) schrijfopdrachten te herkansen. Voor een herkanste schrijfopdracht kan maximaal een score van 50% voor het groepsonderdeel en 10% voor het individuele deel behaald worden.

Het tentamen kan alleen herkanst worden bij een onvoldoende (= 5,4 en lager).

Voldoende deelcijfers hebben een geldigheidsduur van één jaar, dus kunnen worden meegenomen naar het collegejaar dat direct volgt op het collegejaar waarin het voldoende deelresultaat behaald is. Mocht het vak in zijn geheel dan niet behaald worden dan vervalt het voldoende deelresultaat en moet het vak in zijn geheel opnieuw gevolgd worden.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

dr. Suzanne Mol