Prospectus

nl en

Biochemie 1 practicum

Course
2021-2022

Beschrijving

Het practicum illustreert enkele onderwerpen uit de theoretische vakken Biochemie 1 en Moleculaire Genetica 1.
Onderdeel DNA: isolatie en karakterisering van plasmide-DNA; transformatie van bacteriën.
Onderdeel eiwitten: isolatie d.m.v. affiniteitschromatografie; karakterisering en opbrengstbepaling d.m.v. enzymactiviteit en elektroforese.

Coordinator

dr. M.H. de Smit

Toegangseisen

De toets Veiligheid dient met goed gevolg te zijn afgelegd vóór de start van het practicum; voor BFW is dit een deeltoets van het vak Inleiding BFW.

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Practicum, inclusief verslaglegging

Leerdoelen

  1. Het verkrijgen van een dieper inzicht in de collegestof.
  2. Het leren (samen-) werken in een laboratoriumomgeving.
  3. Het verwerven van basale biochemische vaardigheden.
  4. Het leren rapporteren van wetenschappelijke resultaten.

Literatuur

Zie literatuur bij de vakken Biochemie 1 en Moleculaire Genetica 1. Een uitgebreide practicumhandleiding wordt uitgereikt.

Toetsing

  • Indrukcijfer: bepaald door mate van voorbereiding, inzet en inzicht, alsmede de werkwijze, praktische vaardigheden en communicatie (40% van het eindcijfer).

  • Verslaglegging, bestaande uit twee verslagen (ieder 30% van het eindcijfer).

  • Bijkomende voorwaarden voor slaging: indrukcijfer en verslaggemiddelde elk minimaal 5,5; afzonderlijke verslagen elk minimaal 5,0.

  • Voor het succesvol afronden van het practicum en toelating tot het afleggen van het desbetreffende tentamen dat verbonden is aan het practicum, is ten minste actieve deelneming aan alle onderdelen van het practicum verplicht, behoudens die onderdelen waarvoor door of namens de examencommissie vrijstelling is verleend.

Inschrijven

Voor deelname aan de verschillende onderdelen van het vak én voor deelname aan het (her)tentamen is per onderdeel een aparte inschrijving in uSis verplicht. De inschrijving voor de vakonderdelen sluit 28 dagen voor de start van het eerste onderdeel van het vak; de inschrijving voor het (her-/deel)tentamen sluit 10 dagen voor de tentamendatum. Je vindt het overzicht met studieactiviteiten, incl. deadlines, in het rechtermenu onder ‘Files’> ‘uSis codes BFWx’.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.