Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Bio-Pharmaceutical Sciences

LET OP de informatie over onderwijsvorm en toetsing zijn onder voorbehoud, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het is mogelijk dat het onderwijs op bepaalde punten aangepast moet worden om aan de geldende voorschriften te voldoen. Bovendien is de roostering van het 2e semester nog niet bekend.

De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) bestaat uit een driejarige bacheloropleiding en een tweejarige masteropleiding. Beide opleidingen zijn voltijdse studies en richten zich op het opleiden van studenten tot (junior) geneesmiddelonderzoeker. Tijdens de bacheloropleiding komt een BFW-student met alle facetten van geneesmiddelenonderzoek in aanraking. De BFW-student kan vervolgens een mastervariant kiezen die aansluit bij zijn of haar persoonlijke interesse.

Eerste jaar

Propedeutische fase Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Het studiejaar begint op vrijdag 3 september 2021 en eindigt op of rond 31 augustus 2022. In het eerste jaar komen, naast echte BFW-vakken, belangrijke chemische, wiskundige en biomedische steunvakken aan de orde. In de practica en onderzoeksopdrachten worden vaardigheden opgedaan die later veelvuldig worden toegepast. Er worden op het practicum verscheidene typen reacties uitgevoerd en op de producten daarvan diverse scheidings-, zuiverings-, en analysetechnieken toegepast. De opleiding start met het vak Inleiding BFW waarin de student aan de hand van een casus over een ziektebeeld kennis maakt met de vele aspecten van geneesmiddelonderzoek. Het jaar wordt afgesloten met de BFW-vakken Fysiologie van ADME, Bioanalyse van Geneesmiddelen en Farmacokinetiek en -dynamiek.

LET OP: De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen heeft een selectie en plaatsing procedure.

Om te mogen starten met de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen, moet je voldoen aan de ingangseisen en daarnaast een plek aangeboden krijgen. Wie er een plek krijgt aangeboden wordt bepaald door Selectie en Plaatsing. Zie website voor meer informatie.

Course EC Semester 1 Semester 2
Inleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen 2
Mentoraat (Studievaardigheden) BFW 1
Academische Vorming 1 3
Moleculaire genetica 1 3
Statistiek 1 (BFS) 2
Biochemie 1 3
Biochemie 1 practicum 3
Scheikunde 4
Organic chemistry 1 5
Celbiologie 3
Fysiologie 6
Histologie 2
Organische chemie practicum 3
Calculus 3
Fysiologie van ADME 4
Bioanalyse van Geneesmiddelen 6
Pharmacokinetics and pharmacodynamics 7

Overgangsregelingen OUDE STIJL vakken (alleen van toepassing op studenten die in 2020-2021 of eerder gestart zijn met BFW)

Bioanalyse van Geneesmiddelen OUDE STIJL (5 EC) 5
Integratieopdracht PK/PD data: observeren, analyseren en interpreteren OUDE STIJL (3 EC) 3
Farmacokinetiek en farmacodynamiek OUDE STIJL (5 EC) 5

Tweede jaar

Het studiejaar begint op maandag 6 september 2021 met het vak Organische Chemie 2 en eindigt op 7 juli 2022 met het practicum Biofarmacie en -fysica. Voor de pechvogels is er daarna nog een periode met hertentamens in juli.

Het tweede studiejaar van de bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen is een verdieping van de propedeuse. Naast echte BFW-vakken, die geintegreerd worden aangeboden als de Toxicologie, Ontwerp & Synthese, en Biofarmacie en -fysica, komen belangrijke medisch-biologische en (bio)chemische steunvakken aan de orde, waaronder Immunologie, Cellulaire Biochemie en Organische Chemie 2.

Course EC Semester 1 Semester 2
Organic Chemistry 2 5
Molecular Genetics 2 (BFW) 3
Academische Vorming 2 4
Cellulaire Biochemie 4
Practicum Cellulaire Biochemie 5
Statistiek 2 (BFS) 2
Toxicologie 4
Farmacologie 5 EC 5
Ontwerp en synthese 4
Practicum Ontwerp en synthese 2
Integratieopdracht in silico Geneesmiddelontwikkeling 3
Immunologie 3
Anatomie 3
Pathologie 3
Biofarmacie en -fysica 6
Practicum Biofarmacie en -fysica 4

Derde jaar

In het derde studiejaar van de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) staat het geneesmiddelenonderzoek centraal.

Het eerste semester bestaat uit vrije keuzeruimte van 30 EC.

Deze kan als volgt naar keuze worden ingevuld:
1. met een Leidse, Delftse of Rotterdamse minor
2. met het standaard goedgekeurde keuzevakkenpakket ‘Disease, Signaling and Drug Targets’ van 30 EC.
3. voor een beperkt aantal studenten die voldoen aan de ingangseisen is het mogelijk om voor de afstudeerrichting ‘Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Farmacie’ te kiezen; deze studenten vullen de vrije keuzeruimte met een ‘verplicht integraal Farmacie programma'.
4. met een zelf samengesteld keuzevakkenpakket.

NB voor optie 4, minoren aan andere onderwijsinstellingen en bij (latere) wijzigingen in de samenstelling van 1 t/m 4 is vooraf goedkeuring van de Examencommissie BFW/BPS vereist, vraag dit ruim van tevoren aan.

BFW biedt de volgende eigen minoren aan:

Computational Approaches to Disease, Signaling and Drug Targets
Part 1:

 • Introduction to Computational Thinking

 • Computational Biomedical Research

 • Biomarkers

Part 2:

 • Cellular Signal Transduction

 • Functional Genomics: from Genotype to Phenotype
  Keuze uit:

 • Farmacotherapie (Nederlands) óf

 • Cell Signaling in Cancer and Drug Safety (computational variant; max 9 plaatsen en alleen i.c.m. Computational Biomedical Research)

Modern Drug Discovery (samen met het LIC)

 • Introduction to Computational Thinking

 • Modern Analytical Approaches to Drug Discovery

 • Synthetic Organic Chemistry

 • Drug Delivery Technology

 • Medicinal Chemistry

 • Bioorganic Synthesis

Deze BFW minoren en de afstudeerrichting BFW en Farmacie starten op 6 september 2021 om 9.00 uur in een van de collegezalen van de Gorlaeus Laboratoria.

In het tweede semester worden de onderstaande vakken aangeboden.

De Bacheloronderzoeksopdracht BFW vindt in principe plaats in het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) van de Universiteit Leiden. In het Centre for Human Drug Research (CHDR) is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Studenten ontvangen in periode oktober/november informatie over de plaatsingsprocedure en worden eind januari uitgenodigd om hun eigen interesse in type onderzoek en vakgebied aan te geven en een academic statement te schrijven. Op basis van deze gegevens worden studenten in maart ingedeeld voor een onderzoeksopdracht.

In principe starten alle Bacheloronderzoeksopdrachten volgens het rooster. Wie dan niet in de gelegenheid is om de onderzoeksopdracht te starten, start op een ander moment;extra studievertraging is daarbij niet uitgesloten. LET OP: als je later in het jaar start: A) overleg eerst met de studieadviseurs en B) meld je wel op tijd aan via de reguliere plaatsingsprocedure.

Course EC Semester 1 Semester 2

Het tweede semester van het derde studiejaar heeft omvang van 30 EC en omvat 3 vakken en een onderzoeksopdracht met een duur van 10 weken.

Ontwikkelingstraject moderne geneesmiddelen 13
Academische Vorming 3 1
Bacheloronderzoeksopdracht BFW onder begeleiding van één van de onderzoeksclusters van het LACDR 16

More info

De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) is een veelzijdige studie. Zij integreert kennis, methoden en technieken uit de scheikunde, geneeskunde, wiskunde en biologie. De bacheloropleiding start met ca. 240 eerstejaars studenten en de masteropleiding van BFW is kleinschaliger, met een omvang van gemiddeld ongeveer 100 nieuwe studenten per jaar. Door het vormen van mentorgroepen vanaf dag 1 van de bachelor en de vele contacturen is goed contact met medestudenten en docenten en een persoonlijke begeleiding tijdens de hele studie mogelijk.

Zowel het bachelor- als het master-onderwijs is nauw verweven met het wetenschappelijke, bio-farmaceutische onderzoek dat aan de Universiteit Leiden plaats vindt. Dit onderzoek is georganiseerd in de onderzoeksschool ‘Leiden Academic Centre for Drug Research’, LACDR).

Karakter van de bacheloropleiding

De bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen biedt een brede kennismaking met het wetenschapsgebied van de Bio-Farmaceutische Wetenschappen en het moderne geneesmiddelonderzoek. Dit vakgebied maakt een bloeiperiode door als gevolg van de recente stormachtige ontwikkeling van moleculair-biologische technieken, waardoor een beter beeld wordt verkregen van celbiologische processen en de (humane) genetica. Deze snel toenemende kennis maakt de ontwikkeling van nieuwe, betere, en veiliger geneesmiddelen mogelijk. De ontwikkeling van zulke geneesmiddelen is een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg, en dient een groot maatschappelijk belang. Bij de bacheloropleiding worden de verschillende onderzoeksvelden van de Bio-Farmaceutische Wetenschappen zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden. Er wordt daarbij sterk gehecht aan het learning-by-doing principe, waarbij de opbouw van theoretische kennis gecombineerd wordt met (onderzoeks)vaardigheidstraining. In het onderwijs staan de volgende bio-farmaceutische onderwerpen centraal:

 • ontwerp en synthese van geneeskrachtige stoffen;

 • analytische bepalingen van geneeskrachtige stoffen en hun afbraakproducten;

 • ontwikkeling van nieuwe toedieningsvormen;

 • evaluatie van de werking en verwerking van deze stoffen in de mens.

Uiteraard komt in het onderwijs ook de benodigde scheikundige, medische, wiskundige en biologische basiskennis aan bod. Hier wordt vooral in het eerste jaar aandacht aan besteed. De bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen is een eerste stap in de richting van junior geneesmiddelenonderzoeker en geeft uiteraard toegang tot de masteropleiding Bio-Pharmaceutical Sciences.

Karakter van de masteropleiding

De masteropleiding Bio-Pharmaceutical Sciences stelt zich tot doel studenten op te leiden tot (junior)geneesmiddelonderzoeker, maar biedt de student ook de mogelijkheid zich nader te specialiseren in bedrijfsmanagement of voorlichting op het gebied van geneesmiddelonderzoek. De masteropleiding biedt studenten de mogelijkheid zich specialiseren en verder te bekwamen op een biofarmaceutisch vakgebied naar keuze.

Praktische informatie voor de start van de bachelor

Roosters worden in principe gepubliceerd via Brightspace. Het rooster van de eerste 2 weken wordt ca. begin augustus toegestuurd aan de studenten die zich hebben aangemeld voor het eerste jaar; tijdens de eerste dagen van de studie wordt uitgelegd hoe je daarna zelf alle informatie kunt vinden. Een overzicht van tentamendata en studieactiviteitscodes benodigd voor het inschrijven voor vakken en tentamens in uSis is per studiejaar x te vinden onder Files (rechtermenu) > uSis codes_BFWx.

Career Perspective

Tekst volgt z.s.m.