Prospectus

nl en

Bioanalyse van Geneesmiddelen

Course
2021-2022

LET OP het 2e semester is nog niet geroosterd, onderwijsvorm en toetsing zijn nog onder voorbehoud.

LET OP dit vak is per 2021-2022 gewijzigd. Wie nog (delen van) het oude stijl vak Bioanalyse van GNM á 5 EC (4011BIOANY) en/of deel 1 van het oude stijl vak Integratieopdracht PKPD data (4011IPKPDT) moet herkansen krijgt hiervoor alléén nog in 2021-2022 twee gelegenheden aangeboden, vanaf 2022-2023 wordt uitsluitend het nieuwe stijl vak Bioanalyse van Geneesmiddelen á 6 EC aangeboden (4011BIAN6Y). Zie overgangsregeling onder 'Toetsing'.

Beschrijving

Bij het vak Bioanalyse van Geneesmiddelen leer je hoe je met behulp van analytisch-chemische technieken geneesmiddel bepalingen kunt doen in biologische monsters, zoals bloedplasma en urine. Deze technieken worden in het geneesmiddelonderzoeksveld doorgaans toegepast om het metabolisme van biomarkers en geneesmiddelen te bestuderen. Het identificeren en kwantificeren van geneesmiddelen en hun metabolieten in biologische monsters kan bijvoorbeeld de nodige informatie opleveren voor farmacokinetische en -dynamische modellen. Anderszijds kunnen biomarkers onderzocht worden in de context van cardiovasculaire ziektes, neurodegeneratieve ziektes (Alzheimer’s, Parkinson’s), diabetes, etc.
Het vak bestaat uit zowel een theoretisch als praktisch deel. Hierin komen verschillende aspecten van monstervoorbewerking (vaste fase extractie, vloeistof-vloeistof extractie), scheidingsmethoden (vloeistofchromatografie, gaschromatografie, capillaire elektroforese) en (geneesmiddel) detectie (UV/Vis, FID) aan bod. Je leert tevens hoe informatie over fysicochemische eigenschappen (logP, pKA) van verbindingen gebruikt kunnen worden voor het opzetten van een goede analytisch chemische methode. Met behulp van het digitale platform LabBuddy ga je in teamverband een kwalitatieve en kwantitatieve methode voor de analyse van een geneesmiddel in bloedplasma ontwikkelen. Tijdens het praktijkgedeelte ga je deze methode toepassen en evalueren, waarna je individueel je bevindingen vastlegt in een wetenschappelijk verslag. Het vak wordt afgesloten met een tentamen.

Leerdoelen

 • De student kan begrijpen en uitleggen hoe fysicochemische eigenschappen tot stand komen en hoe op basis hiervan een goed werkende analytisch chemische methode ontwikkeld kan worden;

 • De student begrijpt en herkent de verschillende monstervoorbewerkingmethoden, en kan uitleggen hoe deze methoden kunnen worden geoptimaliseerd om het gewenste resultaat te behalen;

 • De student begrijpt en herkent verschillende scheidingsmethoden en kan deze uitleggen. Ook kan de student deze scheidingsmethoden doelgericht inzetten bij een specifieke analytisch chemische vraagstelling;

 • De student kan begrijpen en uitleggen hoe verschillende detectiemethoden werken, herkent deze, en kan ook uitleggen voor welk doeleinde welke detectiemethode het beste gebruikt kan worden;

 • De student kan state-of-the art toepassingen van analytisch chemische technieken binnen Life Sciences herkennen, begrijpen, uitleggen en vergelijken;

 • De student kan in teamverband een wetenschappelijk verantwoorde analytisch chemische methode voor de bioanalyse van geneesmiddelen ontwerpen en onderbouwen;

 • De student kan experimenten nauwkeurig, en veilig uitvoeren en de gebruikte methode en technieken begrijpelijk vastleggen in een labjournaal;

 • De student kan wetenschappelijke resultaten evalueren, rapporteren en bediscussiëren, zowel mondeling als in de vorm van een verslag.

Literatuur

Introduction to Pharmaceutical Chemical Analysis, paperback. Editors: Pedersen-Bjergaard, Gammelgaard & Halvorsen. Uitgever: Wiley. ISBN: 9781119362722

Coordinator

Dhr. Dr. B. Wouters, Dhr. Drs. I. Bremer, Dhr. Dr. R. Ramautar

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Probleem gestuurd (PGO), hoorcolleges in combinatie met practicum.

Toetsing

Het eindcijfer wordt als volgt berekend uit de verschillende deelcijfers:
Schriftelijke toetsen:

 • Oefententamen 5%

 • Schriftelijk tentamen 30% (deelcijfer ≥5.0)

Praktische oefeningen (ieder deelcijfer ≥6.0):

 • Indrukcijfer 30% (Samenwerking, Actieve bijdrage, Experimentele vaardigheid)

 • Verslaglegging 35%

Overgangsregeling:
De vakken Bioanalyse (BA5 á 5 EC= 4011BIOANY), Integratieopdracht PKPD data analyse (IO3 á 3 EC = 4011IPKPDY) en Farmacokinetiek en –dynamiek (PKPD5 á 5 EC = 4011FARKDY) zijn gewijzigd. De tentamenstof is grotendeels over de twee vakken nieuwe stijl verdeeld (BA6 = Bioanalyse van GNM á 6 EC = 4011BIAN6Y en PKPD7 = Farmacokinetiek en –dynamiek á 7 EC = 4011PKPD7Y). Hieronder staat hoe je (onderdelen van) de vakken OUDE STIJL alsnog kunt behalen of dat je beter een of meer vakken NIEUWE STIJL kunt doen.
NB De tentamens oude stijl worden alléén nog in 2021-2022 tweemaal aangeboden, vanaf 2022-2023 kunnen studenten alleen de nieuwe stijl vakken volgen volgens de nieuwe stijl toetsing.

 • BA5, IO3 én PKPD5 oude stijl nog niet gevolgd en/of gehaald? Volg dan BA6 en PKPD7 nieuwe stijl: schrijf je hiervoor in en laat indien nodig je vereisten aanpassen door SSA.

 • BA5 en/of IO3 nog niet gehaald, PKPD5 wel? Kijk hieronder bij de onderdelen die je nog niet gehaald hebt hoe je deze kunt inhalen.

 • IO3 en PKPD5 niet gehaald, BA5 wel? Kijk op de module van PKPD7 hoe je PKPD5 kunt inhalen en hieronder voor het inhalen van IO3 – deel 1 en/of 2.

 • BA5 verslag nog niet gehaald? Doe het practicum BA opnieuw tijdens BA6 in mei 2022; schrijf je in voor de oude stijl uSis VAKdeelnamecode, zie Studiegids onder Files > uSis codes_BFW1.

 • BA5 oefententamenvragen nog niet gehaald? Maak de oefententamenvragen opnieuw tijdens BA6 nieuwe stijl in 2022 (meld je bij de docent).

 • BA5 tentamen nog niet gehaald? Maak de herkansing tentamen BA5 oude stijl op dezelfde tentamendatum als het Bioanalyse tentamen nieuwe stijl (voorlopige tentamendata$ 7 juni 2022 en/of herkansing op 11 juli 2022); schrijf je in voor de oude stijl uSis tentamencode, zie Studiegids onder Files > uSis codes_BFW1.

 • IO3 - deel 1 oude stijl (4011IPKPDT) nog niet gehaald? Maak dan de herkansing IO3 - deel 1 oude stijl - evt. i.c.m. BA5 oude stijl - op dezelfde tentamendatum als het Bioanalyse tentamen nieuwe stijl (voorlopige tentamendata$ 7 juni 2022 en/of herkansing op 11 juli 2022); schrijf je in voor de oude stijl uSis tentamencode, zie Studiegids onder Files > uSis codes_BFW1.

 • IO3 - deel 2 oude stijl (4011IPKPDO) nog niet gehaald? Maak dan de herkansing IO3 - deel 2 oude stijl - evt. i.c.m. PKPD5 oude stijl - op dezelfde tentamendatum als het Farmacokinetiek en –dynamiek tentamen nieuwe stijl (voorlopige tentamendata$ 6 juli 2022 en/of herkansing op 25 juli 2022); schrijf je in voor de oude stijl uSis tentamencode, zie Studiegids onder Files > uSis codes_BFW1.

$ Het 2e semester is nog niet geroosterd, data zijn onder voorbehoud en worden uiterlijk 15 nov definitief.

Ingangseisen

De toets Veiligheid dient met goed gevolg te zijn afgelegd vóór de start van het practicum; voor BFW is dit een deeltoets van het vak Inleiding BFW.