Prospectus

nl en

Lessons on love in Dutch medieval literature

Course
2021-2022

Toegangseisen

Propedeuse in een van BA-opleidingen.

Beschrijving

Middeleeuwse literatuur gaat over liefde – minne in het Middelnederlands – als een alles bepalende kracht, als een aan te leren kunst, als een onuitputtelijke bron van geluk en als de oorzaak van de diepste ellende. Om de middeleeuwse mens (m/v) enigszins voor te bereiden op wat de liefde kon aanrichten, om te begrijpen wat liefde is of hoe hoofse liefde en huwelijk (niet) samengaan, was er heel wat literatuur beschikbaar: van praktische handboeken tot theoretische discussies, van hoofse allegorie tot hemels visioen.

In deze cursus bestuderen we Nederlandse liefdesleren uit de middeleeuwen. Der minnen loep (begin vijftiende eeuw)is de grootste en meest systematische uiteenzetting, waarin de Haagse ambtenaar Dirc Potter aan de hand van tientallen liefdesgeschiedenissen uitlegt wat volgens hem dwaas, goed en (on)geoorloofd was in de minne. Maar we bekijken nog veel meer visies op de liefde, die opgeschreven zijn in de vorm van gesprekken, brieven, voordrachten of dromen. We gaan uitzoeken wat men met deze lessen over de liefde wilde zeggen, hoe vorm en inhoud van die lessen samenhingen, voor wie de teksten bestemd waren en hoe de middeleeuwse ideeën over liefde afwijken en overeenkomen met de ervaringen in de 21e eeuw.

Je gaat in deze cursus kennismaken met verschillende genres uit de middeleeuwse literatuur, met oude en nieuwe benaderingen in de (historische) literatuurwetenschap die teksten uit het verleden interessant en relevant maken voor moderne lezers.

Leerdoelen

Na dit college ben je in staat:
1. Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen te bestuderen vanuit verworven kennis over de productie, receptie en overlevering van teksten en hun artistieke, ideologische, politieke en religieuze context;
2. zelfstandig onderzoek te verrichten naar Middelnederlandse literatuur binnen de (internationale) context van een belangrijk en veel bestudeerd thema en haar benaderingswijzen;
3. relevante probleemstellingen te formuleren en te analyseren, met enerzijds oog voor de historische diepgang van literatuurhistorische verschijnselen en anderzijds met een bewustzijn voor het hedendaagse belang van middeleeuwse letterkunde.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Het cijfer komt tot stand door (gewogen) beoordeling op de volgende punten:
1. Deelname in de werkgroep, algehele inzet (10%)
2. Opdrachten (10%)
3. Presentatie en prepaper (10%)
4. Werkstuk (70%)

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Indien het gemiddelde cijfer lager is dan 5,5, kan het werkstuk worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Onder andere de volgende teksten worden behandeld:

  • Vander feesten een proper dinc

  • Der minnen loep (Dirc Potter)

  • Die rose (Nederlandse vertaling van de Roman de la rose)

  • Een selectie van Minnereden (korte voordrachtsteksten over de liefde)

  • Gedichten en brieven van Hadewijch

  • Secundaire literatur wordt voor het begin van de cursus bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Deze cursus kan ook gevolgd worden in het kader van de minor De Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd.