Prospectus

nl en

Vakdidactisch Dossier 2: Religiewetenschappelijke gastles

Course
2021-2022

Toegangseisen

Dit vak is een verplicht onderdeel van de Educatieve master Religie en Levensbeschouwing.

Het vak is alleen toegankelijk voor studenten die Vakdidactisch dossier 1, Tools and Theories in the Study of Religion en Religion on the Move hebben afgerond.

Studenten van de eenjarige MA Leraar VHO in Godsdienst en Levensbeschouwing en van de MA Religious Studies die aan de toegangseisen voldoen kunnen Vakdidactisch dossier 2 volgen als extracurriculair vak.

Beschrijving

In deze tweede module van de leerlijn Vakdidactisch Dossier brengen studenten hun religiewetenschappelijke en vakdidactische kennis in spel met elkaar door een gastles te ontwikkelen op basis van stof uit de religiewetenschappelijke kernvakken van de master. In duo’s (voorkeur) of individueel werken ze geschikt stof van Religion on the Move of Tools and Theories in the Study of Religion uit tot een gastles voor het gastlessenprogramma van de Universiteit Leiden. In een tussentijdse bijeenkomst presenteren studenten de voortgang van hun projecten en geven ze feedback op elkaars conceptgastlessen. De uitgewerkte gastlessen worden in principe opgenomen in het gastlessenprogramma en volgend schooljaar beschikbaar gesteld voor middelbare scholen.

Leerdoelen

Na afronding van het vak

  • kunnen studenten religiewetenschappelijke concepten, theorieën en bronnenmateriaal relateren aan vakdidactische theorie en modellen en de opbrengst daarvan integreren in lessen voor het voortgezet onderwijs.

Rooster

Onderwijsvorm

Zelfstudie in projectgroepjes met enkele werkbijeenkomsten.

Toetsing en weging

Vakdidactisch ontwerp van een gastles van 45-60 minuten voor de bovenbouw van het voortgezet onderijs op basis van stof uit Religion on the Move of Tools and Theories in the Study of Religion, inclusief presentatie van de voortgang ervan bij tussentijdse bijeenkomst, feedback op de voortgang van projecten van andere studenten en het omgaan met de feedback op het eigen project.

Van der Meer (vakdidacticus ICLON) en Davidsen, Williams of Cramsey (vakdocenten LUCSoR) zijn samen verantwoordelijk voor de beoordeling.

Herkansing

Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor het vak kunnen het vakdidactisch ontwerp herkansen door een nieuwe versie in te leveren van dezelfde opdracht.

Literatuurlijst

Dit vak integreert stof van de vakken Religion on the Move, Tools and Theories in the Study of Religion, Vakdidactiek Religie en Levensbeschouwing 1 (en in mindere mate Religie, levensbeschouwing en burgerschap in het onderwijs en Vakdidactisch dossier 1: Religiewetenschap en onderwijs).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Coördinator: Dr. Michaël van der Meer.