Prospectus

nl en

Social Sciences and Humanities Education: Religious Studies

Officiële titel masteropleiding: Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Afstudeerrichting: Religie en Levensbeschouwing
Deze masteropleiding met afstudeerrichting Religie en Levensbeschouwing wordt ook wel de tweejarige Educatieve master Religie en Levensbeschouwing genoemd.

Doel van de master
Tijdens deze praktijkgerichte master bereid je je voor op een baan als religiedeskundige in de educatieve sector en behaal je de bevoegdheid om Godsdienst/Levensbeschouwing te geven
aan alle klassen van het voortgezet onderwijs (onderbouw en bovenbouw; vwo, havo en vmbo)
en op het mbo.

 • Je doet de nieuwste religiewetenschappelijke kennis op en leert die overdragen op een divers publiek. Het brede, educatieve profiel van het programma is uniek voor Nederland.

 • Het Leids Centrum voor Religiewetenschap is een van de meest toonaangevende onderzoeksinstellingen voor religiewetenschap in Nederland. De docenten die in de master actief zijn, betrekken hun onderzoek in het masteronderwijs.

 • Tijdens de schoolstage maak je kennis met het voortgezet onderwijs. In je vrije keuzeruimte kun je je met een stage of keuzevak oriënteren op een loopbaan bij bijvoorbeeld een museum of ministerie.

 • Je krijgt de competenties om het levensbeschouwelijke onderwijs in Nederland te helpen hervormen.

Contact
Voor vragen over studentenzaken zoals status van je aanmelding, het rooster, cijferregistratie, afstuderen en diploma-uitreiking kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie van het ICLON via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl of 071 527 40 15.

Studieadviseur: Toke Egberts
Telefoon: 071 527 30 09
Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag 14.00-16.00 uur
E-mail: studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl

New page

Course EC Semester 1 Semester 2

SEMESTER 1

Tools and Theories in the Study of Religion: Historical, Cognitive, and Social-Scientific Approaches 10
Religion on the Move: From Local Origins to Global Networks 10
Religie, levensbeschouwing en burgerschap in het onderwijs 5
Vakdidactisch dossier 1: Religiewetenschap en onderwijs 5

SEMESTER 2

Learning and Instruction 3
Educational Theory (ICLON) 5
Teaching Methodology 1 Religious Studies 5
Vakdidactisch Dossier 2: Religiewetenschappelijke gastles 2

Studenten van de tweejarige Educatieve master Religie en Levensbeschouwing volgen Praktijk 1 voor 15 EC in plaats van 17 EC:

Teaching Practice 1 17

New page

Jaar 2 van collegejaar 2021-2022 (voor de studenten die in september 2020 met de master gestart zijn).

Course EC Semester 1 Semester 2

Gedurende het gehele collegejaar - sem. 1 (7 EC) en sem 2 (8 EC):

Teaching Practice 2 15

SEMESTER 1 2021-2022 (30 EC)

Verplichte studieonderdelen:

Innovations in Education 3
Teaching Methodology 2 Religious Studies 5
Vakdidactisch Dossier 3: Project religiewetenschappelijke educatief materiaal 5

Keuzeruimte: keuzevak of stage (10 EC)

SEMESTER 2 2021-2022 (30 EC)

Verplichte studieonderdelen

Vakdidactisch Dossier 4: Vakdidactische Meesterproef 5

Thesis Seminar (2 EC), voor beschrijving zie betreffende onderdeel van:

Thesis Seminar and Job Market Orientation (Religious Studies) 5
Ma Thesis Religious studies 15

New page

Studenten die de Educatieve minor Godsdienst en Levensbeschouwing of een hbo-bachelor Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing hebben afgerond, hebben al een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid en komen op basis hiervan in aanmerking voor het 92 EC-traject (28 EC aan vrijstellingen voor het educatieve deel van de master).

Course EC Semester 1 Semester 2

SEMESTER 1 (2021-2022)

Verplichte studieonderdelen

Tools and Theories in the Study of Religion: Historical, Cognitive, and Social-Scientific Approaches 10
Religion on the Move: From Local Origins to Global Networks 10
Religie, levensbeschouwing en burgerschap in het onderwijs 5
Vakdidactisch dossier 1: Religiewetenschap en onderwijs 5

SEMESTER 2 (2021-2022)

Verplichte studieonderdelen

Teaching Practice 2 15
Teaching Methodology 2 Religious Studies 5
Vakdidactisch Dossier 2: Religiewetenschappelijke gastles 2

Keuzeruimte: keuzevak (10 EC)

New page

Jaar 2 collegejaar 2021-2022 (voor de studenten die in september 2020 met het 92 EC traject gestart zijn).

Course EC Semester 1 Semester 2

SEMESTER 1 (30 EC)

Verplichte studieonderdelen

Innovations in Education 3
Vakdidactisch Dossier 3: Project religiewetenschappelijke educatief materiaal 5
Vakdidactisch Dossier 4: Vakdidactische Meesterproef 5

Thesis Seminar (2 EC), voor beschrijving zie betreffende onderdeel van:

Thesis Seminar and Job Market Orientation (Religious Studies) 5
Ma Thesis Religious studies 15

New page

Programma 120 EC

Een inhoudelijke beschrijving van de studieonderdelen is te vinden de onder het tabblad Jaar 1 en Jaar 2.

De Educatieve master Religie en Levensbeschouwing omvat in totaal 120 EC (2 jaar studie in voltijd). De opleiding bevat drie leerlijnen: Religiewetenschap (totaal 47 EC), Educatie (totaal 41 EC) en Vakdidactiek (totaal 32 EC).

Leerlijn Religiewetenschap (47 EC)

De religiewetenschappelijke leerlijn is gericht op verdieping van religiewetenschappelijke kennis en onderzoeksvaardigheden. De kennis over religie en levensbeschouwing wordt aangeboden in mondiaal en vergelijkend perspectief, maar met bijzondere aandacht voor de Nederlandse situatie. De onderzoeksvaardigheden die je opdoet pas je toe in de afstudeerscriptie.

 • Tools and Theories in the Study of Religion (10 EC) (Engels) maakt je vertrouwd met de nieuwste theorieën en methoden binnen de religiewetenschap. Je leert ook deze theorieën te gebruiken om historisch en hedendaags materiaal te analyseren. Je volgt dit vak met studenten uit de MA Religious Studies.

 • Religion on the Move (10 EC) (Engels) leert je hoe religies bewegen en zich aanpassen in de moderne tijd. Casussen omvatten Bahá’i en de Pinksterbeweging. Je volgt dit vak met studenten uit de MA Religious Studies.

 • Religious Studies Elective (10 EC) (Engels). Je kiest één keuzevak uit een wisselend aanbod, o.a. over godsdienstpsychologie, religie en internationale betrekkingen en pelgrimage. In plaats van een keuzevak kun je ook een (onderzoeks)stage doen.

 • Afstudeerscriptie (17 EC). De opleiding wordt afgerond met een academische afstudeerscriptie over een zelfgekozen onderwerp. Je krijgt daarbij individuele begeleiding en neemt deel aan een scriptieseminar.

Leerlijn Educatie (41 EC)

De educatieve leerlijn is gericht op het verwerven van pedagogische en didactische vaardigheden die je direct toepast in de onderwijspraktijk.

 • Pedagogiek (5 EC) geeft een inleiding in de adolescentepsychologie en biedt handvatten voor het pedagogisch handelen in de klas en in de school. Dit vak volg je met studenten van andere lerarenopleidingen.

 • Leren en instructie en Onderwijs en innovatie (3 EC plus 3 EC) bieden een inleiding in de algemene didactiek, klassenmanagement en schoolorganisatie. Innovaties in de eigen onderwijspraktijk worden gerelateerd aan onderwijsinnovaties binnen de sectie, de school en de nationale context. Deze vakken volg je met studenten van andere lerarenopleidingen.

 • Praktijk (Schoolstage) (30 EC): in het tweede semester begint het praktijkdeel van de opleiding. Hierbij loop je stage op een school voor voortgezet onderwijs. Je wordt begeleid door een supervisor uit de lerarenopleiding, een schoolopleider en een vakcoach. Gedurende de opleiding loop je stage op minimaal twee verschillende scholen. Het ICLON (Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing) beschikt over een uitgebreid netwerk en regelt de stageplaatsen voor het praktijkdeel.

Leerlijn Vakdidactiek (32 EC)

De vakdidactische leerlijn is gericht op de religiewetenschappelijke inbreng in het levensbeschouwelijk onderwijs.

 • Religie, levensbeschouwing en burgerschap (5EC) in het onderwijs gaat over de organisatorische inrichting van het onderwijs over religie, levensbeschouwing en burgerschap in Nederland en een aantal buurlanden. We nemen ook het bestaande lesmateriaal kritisch onder de loep. Dit vak is specifiek voor deze master ontwikkeld en uniek in Nederland.

 • In Vakdidactiek Religie en levensbeschouwing 1+2 (5 EC plus 5 EC) leer je activerende, vakinhoudelijk relevante en doordachte lessen voor de onderbouw en bovenbouw te ontwerpen binnen het onderwijsdomein religie, levensbeschouwing en burgerschap. Je maakt kennis met diverse didactische benaderingen en leert systematisch reflecteren op je eigen lesontwerp en -praktijk vanuit een door de religiewetenschap geïnformeerde vakdidactiek.

 • Vakdidactisch dossier 1-4 (17 EC): in de vier vakken die samen het Vakdidactisch dossier vormen reflecteer je systematisch op hoe je religiewetenschappelijke kennis en vaardigheden kunt inzetten voor educatieve doeleinden en maak je concrete didactische ontwerpen op basis van de religiewetenschappelijke vakken in het programma (en uit je bachelor, je minor of pre-master). Het vakdidactisch dossier bestaat uit vier vakken: Religiewetenschap en onderwijs, Religiewetenschappelijke gastles, Project educatief materiaal, en Vakdidactische meesterproef. De module Project educatief materiaal kan bijvoorbeeld een lesontwerp voor het hbo of een onderzoek naar de didactische benaderingen van een museum behelzen. De module Vakdidactische meesterproef is gelinkt aan de afstudeerscriptie.

Programma 92 EC-traject

Studenten die de Educatieve minor Godsdienst en Levensbeschouwing of een hbo-bachelor Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing hebben afgerond, hebben al een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid en komen op basis hiervan in aanmerking voor het 92 EC-traject (28 EC aan vrijstellingen voor het educatieve deel van de master).

New page

Deze master is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen de Faculteit Geesteswetenschappen (FGW) en het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON).

Eindtermen van de opleiding
De Eindtermen van de opleiding zijn opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling (OER).

Aanwezigheidsplicht
Tijdens werkcolleges aan de faculteit der Geesteswetenschappen geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen (ongeacht de reden). Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studieadviseur. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studieadviseur neemt zijn/haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en).
Voor onderwijsactiviteiten aan het ICLON geldt dat van de student een actieve deelname aan de bijeenkomsten wordt verwacht, waarbij de student aangeboden theorie en praktijkervaringen met elkaar verbindt.

Aanmelden/inschrijven studieonderdelen

 • Studenten schrijven zichzelf tijdig in voor alle hoorcolleges, werkgroepen en tentamens van de faculteit der Geesteswetenschappen. Zie het kopje Inschrijven van het betreffende studieonderdeel voor meer informatie.

 • Inschrijven voor studieonderdelen van Masterlanguage gaat via de Masterlanguage website. Klik op het te volgen studieonderdeel (te vinden via Cursusaanbod) en volg de inschrijfinstructies op.

 • De Onderwijsadministratie van het ICLON regelt de inschrijving voor ICLON-studieonderdelen.

Vragen? Neem dan contact op met de Onderwijsadministratie van het ICLON via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl of 071 527 40 15.

Writing Lab voor schrijfhulp
Studenten van de tweejarige Educatieve master kunnen gebruik kunnen maken van Writing Lab. Writing Lab helpt studenten om betere academische schrijvers te worden middels drie verschillende vormen van schrijfhulp. Voor meer informatie zie de website Writing Lab Leiden & Den Haag.

Onderwijsbevoegdheid
De eerstegraads onderwijsbevoegdheid staat aangetekend op het diploma-supplement dat bij het masterdiploma hoort.

New page

Waar vind je welke informatie?

Naast deze elektronische Studiegids is informatie voor zittende studenten te vinden op Brightspace, de studentenwebsite en er is een pagina met reglementen van de Educatieve master. Lees hieronder waar je welke informatie kunt vinden.

Studiegids

In deze elektronische Studiegids vind je specifieke informatie over de master. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie over:

 • Curriculumonderdelen

 • Programmavereisten en keuze mogelijkheden

 • Deadlines (data beoordelingsmomenten en inleverdata producten)

 • Links naar het rooster van de onderwijsactiviteiten

Brightspace

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Ieder curriculumonderdeel heeft een eigen ‘course’ in Brightspace. Daarnaast kun je in de start course (ICLON lerarenopleiding start xx) informatie vinden over onder andere:

 • Algemene informatie zoals bij wie je terecht kunt met vragen (supervisor, onderwijsadministratie, studieadviseur, et cetera) en berichtgeving vanuit ICLON

 • Examencommissie ICLON

 • Opleidingscommissie ICLON

Studentenwebsite

Op de studentenwebsite vind je algemene informatie voor studenten van de Universiteit Leiden. Selecteer je opleiding (Educatieve master) om ook opleiding specifieke informatie te vinden. Voorbeelden van informatie:

 • In- en uitschrijven bij de universiteit

 • Examencommissie en Opleidingscommissie

 • Studentenstatuut

 • Studentenvoorzieningen en -ondersteuning

Reglementen Educatieve master

In de organisatiegids vind je belangrijke regelementen en documenten van de Educatieve master, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijs- en examenregeling (OER)
  De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:
  o Vrijstellingen aanvragen
  o Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, et cetera)
  o Cum laude criteria
  o Gedragscodes
  o Eindtermen van de opleiding

 • Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
  In de Regels & Richtlijnen zijn de taken en bevoegdheden van de Examencommissie opgenomen en is informatie voor de student te vinden over de gang van zaken met betrekking tot tentamens en de beoordeling hiervan.

 • Lijst van examinatoren
  De Examencommissie van het ICLON benoemt ieder collegejaar examinatoren. Docenten aangewezen voor het huidige collegejaar staan vermeld in de lijst van examinatoren

Bereikbaarheid voor vragen

Je supervisor is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de inhoud van de opleiding en als je dreigt studievertraging op te lopen door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden. Je kunt je supervisor per e-mail bereiken.

Voor vragen over studentenzaken zoals status van je aanmelding, het rooster, cijferregistratie, afstuderen en diploma-uitreiking kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie van het ICLON via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl of 071 527 40 15.

Studieadviseur: Toke Egberts
Telefoon: 071 527 30 09
Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag 14.00-16.00 uur
E-mail: studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl

Op Brightspace (zie boven) vind je waar je nog meer terecht kunt met vragen.