Prospectus

nl en

Chronische Aandoeningen

Course
2022-2023

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie.

Beschrijving

Het thema Chronische Aandoeningen is gericht op patiënten met chronische ziekten in de openbare apotheek en jouw ontwikkeling in de maatschappelijke, professionele rol van de apotheker. In het laatste reguliere coschap van je masteropleiding voer je complete medicatiebeoordelingen uit. Voor de uitvoering van medicatiebeoordelingen wordt de kennis over aandoeningen en geneesmiddelen uit voorgaande thema’s toegepast. Daarvoor is het belangrijk dat deze kennis wordt herhaald. Ook zullen enkele nieuwe chronische aandoeningen worden behandeld in dit thema. Er is ook aandacht voor de klachtenwet en het tuchtrecht, om te begrijpen op welke manier en waarom men zorgvuldig moet omgaan met de afhandeling van klachten en fouten. Daarnaast komen duurzame farmacie, eHealth, populatiemanagement en integrale zorg aan bod. De professionele rol van de apotheker wordt verder verkend met een bezoek aan de beroepsvereniging KNMP en door het uitvoeren van een moreel beraad. Ook wordt een bezoek gebracht aan het PRISMA congres, waarbij de focus licht op farmaceutisch praktijkonderzoek.

Leerdoelen

Na afloop van dit thema:

 • past de student de kennis over veelvoorkomende aandoeningen in de eerstelijnszorg met bijbehorende farmacotherapie toe in de farmacotherapeutische analyse;

 • legt de student de pathofysiologie en farmacotherapie uit van veelvoorkomende chronische ziekten, waaronder diabetes mellitus type 1, neuropathische pijn, hypo- en hyperthyreoïdie en COPD.

 • ontwikkelt de student educatieve activiteiten op groepsniveau voor collega’s over veelvoorkomende chronische aandoeningen;

 • voert de student op gestructureerde wijze een complete medicatiebeoordeling uit;

 • omschrijft de student aan de hand van concrete voorbeelden het nut van farmaceutisch praktijkonderzoek voor de dagelijkse praktijk;

 • handelt de student een klacht en/of fout op professionele wijze af;
  identificeert de student een moreel dilemma, reflecteert hierop vanuit de kernwaarden van de professie en verduidelijkt de eigen mening over goed farmaceutisch handelen en verantwoordt zich tegenover anderen.

 • stelt de student een zorgproject voor patiënten op.

De volledige set aan leerdoelen is terug te vinden in het themaboek.

Rooster

Het onderwijs na 6 februari 2023 raadpleeg je via MyTimeTable.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit negen weken. De eerste twee weken van het thema zijn VVV-weken wat staat voor: voorbereiden, verwerken en verdiepen. Deze twee weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs, waarin de volgende onderwijsvormen worden gebruikt:

 • hoorcollege;

 • responsiecollege;

 • werkgroep;

 • werkcollege;

 • zelfstudieopdracht.
  In week drie tot en met acht loop je farmaceutische coschappen in de openbare apotheek om je vervolgens in de negende week te kunnen richten op de RTW (Reflectie- en Toetsweek).

Toetsing en weging

Het thema wordt aan het einde van week 8 afgesloten met een schriftelijke toets die zowel open als gesloten vragen bevat. Voor de toets kan maximaal 100 punten worden behaald. De beoordeling is een cijfer met 1 decimaal. Cijfers tussen 5,0 en 6,0 worden niet gegeven; 5,4 en lager worden afgerond naar een 5,0. Een 5,5 en hoger wordt afgerond naar een 6,0.
De toets is voldoende als deze met minimaal een 6,0 is beoordeeld. Is de toets onvoldoende dan kun je deelnemen aan de herkansing.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Via farmacie.CA@lumc.nl

Opmerkingen