Prospectus

nl en

Gelijkheid en Rechtvaardigheid

Course
2022-2023

Ingangseisen

Deelname aan het seminar is alleen toegestaan wanneer de propedeuse is behaald (60 EC).
Bij voorkeur hebben studenten het vak Contemporaine Politieke Filosofie gevolgd.

Beschrijving

De 26 rijkste mensen op aarde bezitten samen evenveel als de 3,8 miljard die de armste helft van de wereldbevolking vormen, rapporteerde Oxfam in 2019. De meeste lezers zal dit in de oren klinken als een groot onrecht. Maar waarom precies is materiële ongelijkheid onrechtvaardig? Bestaan er redenen en omstandigheden die een ongelijke verdeling kunnen rechtvaardigen? Wat zijn eigenlijk de zaken die we eerlijk zouden moeten verdelen – welzijn, kansen, status, of heel iets anders?

Dit zijn het soort vragen waarover studenten zich in dit vak zullen buigen. Daartoe lezen ze enkele van de belangrijkste werken over verdelende rechtvaardigheid in de hedendaagse politieke filosofie, en stukken waarin ideeën over rechtvaardigheid en gelijkheid worden gekoppeld aan meer praktische thema’s als belastingen, sociale zekerheid, en het basisinkomen. Door te discussiëren over deze teksten, een presentatie te geven, en een essay te schrijven, raken studenten niet alleen vertrouwd met bestaande theorieën over gelijkheid en rechtvaardigheid, maar ontwikkelen ze ook hun eigen gedachten en argumenten over dit onderwerp.

Leerdoelen

  1. Studenten zijn in staat om de belangrijkste theorieën over gelijkheid en rechtvaardigheid in de politieke filosofie in hun eigen woorden uit te leggen.
  2. Studenten zijn in staat om abstracte theorieën over gelijkheid en rechtvaardigheid in te zetten om de praktische realiteit te duiden en bekritiseren.
  3. Studenten zijn in staat om eigen ideeën over gelijkheid en rechtvaardigheid te onderbouwen met argumenten die voldoen aan de standaarden van juistheid, helderheid, en relevantie.
  4. Studenten zijn in staat om te discussiëren over gelijkheid en rechtvaardigheid op een manier die bijdraagt aan hun eigen begrip en dat van anderen.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en Weging

Totale studielast voor de cursus: 280 uur
Uren besteed aan werkcolleges: 28 uur
Uren besteed aan literatuurstudie ter voorbereiding van werkcolleges: 168 uur
Uren besteed aan opdrachten: 84 uur
Het eindcijfer wordt bepaald op basis van participatie tijdens de werkcolleges (10%), een mondelinge presentatie (20%), een aantal korte reflecties (20%), en een eindpaper (50%).

Literatuurlijst

Delen uit:

  • Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

  • Nozick, R. (1974). Anarchy, State, and Utopia. Malden: Blackwell Publishing.

  • Sen, A. (2009). The Idea of Justice. London: Penguin Books.

Aangevuld met enkele nader te bepalen artikelen en hoofdstukken van andere auteurs.

Inschrijven

Zie 'Praktische Informatie'

Rooster

Zie 'MyTimetable'

Contact

j.a.m.daemen@fsw.leidenuniv.nl