Prospectus

nl en

Political Science (Leiden)

De studie Politicologie biedt een brede academische vorming gericht op het leren begrijpen van politieke processen in nationaal en internationaal verband. Politiek gaat, in essentie, over de vraag wie wat krijgt, wanneer en waarom. Politieke instituties structureren en beïnvloeden de uitkomst van het politieke proces. De eerstejaarsvakken geven – mede aan de hand van het Nederlandse politiek bestel, een inleiding in politicologische concepten en theorieën, een overzicht van politicologische benaderingen, onderzoeksvaardigheden en statistiek. Daarnaast worden academische vaardigheden getraind. In het tweede jaar volgen verdiepende vakken op de deelterreinen van Politicologie, zoals vergelijkende politiek, politieke filosofie en politieke psychologie. In het derde jaar worden naast de vrije keuzeruimte verdiepende vervolgcursussen aangeboden, die ingaan op specifieke thema’s binnen de politicologie.

Praktische informatie

Voor elk specifiek bachelor jaar worden gedurende het academische jaar diverse informatie bijeenkomsten georganiseerd. Hierover word je op de hoogte gebracht via meldingen op Brightspace en via de Nieuwsbrieven die elk blok per e-mail worden verzonden. Houd deze daarom goed in de gaten.

Overzicht informatiesessies 2022-2023

Bachelor 1
In blok 1 en 2 vinden er bijeenkomsten met de verschillende mentorgroepjes plaats met afwisselend de student-mentoren en de docent-mentoren.
Op dinsdag 15 november van 13.15-15.00 uur zal in (zaal ntb) een plenaire mentoraatsbijeenkomst worden georganiseerd voor alle eerstejaarsstudenten.
Informatie over de plenaire mentoraatsbijeenkomsten in het tweede semester volgt.

Bachelor 2
In jaar 2 kijken wij alvast vooruit naar de invulling van jaar 3. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de voorwaarden. Deze bijeenkomsten staan gepland voor:

  • dinsdag 1 november 2022, 11:15-13:00 uur; zaal: SB45

  • maart 2023, exacte dag, tijdstip en locatie wordt nader bekend gemaakt

Omdat in jaar 3 een uitwisseling naar een buitenlandse partneruniversiteit tot de mogelijkheden behoort, worden er ook diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd over studeren in het buitenland. De data hiervan worden op Brightspace channel Studieadvies Bachelor Politicologie gepubliceerd.

Bachelor 3
In jaar 3 zullen wij je informeren over de verplichte onderdelen van jaar 3 en kijken wij naar de vervolgstappen na het afronden van je Bachelor.

  • Bachelor Project Informatie sessie voor Semester 1: zie vakinformatie .

  • Bachelor Project Informatie sessie voor Semester 2: zie vakinformatie.

  • Informatiebijeenkomst over vervolgstappen na je bachelor Politicologie/IP: NNB: informatie via de Nieuwsbrieven en het Brightspace channel Studieadvies Bachelor Politicologie

Registreren voor vakken en werkgroepen

Eerstejaars studenten (en recidivisten) worden door het Onderwijs Servicecentrum (OSC) ingeschreven voor de eerstejaars hoorcolleges (HC) en werkgroepen (WG) in semester 1. Eind augustus kun je via uSis zien in welke werkgroep je bent ingedeeld. Bij de plaatsing van recidivisten in eerstejaarswerkgroepen wordt rekening gehouden met het rooster van jaar 2 (mits studenten zich op tijd hebben ingeschreven via uSis voor het tweedejaarsonderwijs). Het is helaas niet mogelijk om van werkgroep te wisselen. Vanaf semester 2 (Blok 3+4) moeten eerstejaars studenten zich zelf inschrijven voor de HC en WG via MyStudymap op onderstaande data. Ouderejaars schrijven zich voor alle semesters zelf in (met uitzondering van vakken jaar 1, semester 1).

Vak inschrijving in MyStudymap is mogelijk volgens onderstaand schema:

Blok 1: Van dinsdag 12 juli 2022, 13.00 uur tot 5 dagen voor de 1e bijeenkomst van het vak
Blok 2: Van dinsdag 12 juli 2022, 13.00 uur tot 5 dagen voor de 1e bijeenkomst van het vak
Blok 3: Van dinsdag 13 december 2022, 13.00 uur tot 5 dagen voor de 1e bijeenkomst van het vak
Blok 4: Van dinsdag 13 december 2022, 13.00 uur tot 5 dagen voor de 1e bijeenkomst van het vak

Meer informatie over inschrijven vind je hier.

Tentamens

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in MyStudymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in MyStudymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

Tentamens en overgangsregelingen

Bekijk hier de tentamen- en overgangsregelingen voor de specifieke jaargangen.

Studenten die een vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven voor de vakken en tentamens binnen de opleiding Politieke Wetenschap.

Vakbeschrijvingen en vakinformatie

Cursusinformatie vind je niet alleen in deze Studiegids, maar vooral ook op de Brightspace pagina van het vak. Je krijgt automatisch toegang tot de desbetreffende Brightspace pagina indien je in uSis ingeschreven staat voor het vak.

Plagiaat

Plagiaat vormt een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit die ernstige gevolgen kan hebben voor degene die zich eraan schuldig maakt. Ter voorkoming van plagiaat wordt al je schriftelijk werk gecontroleerd via Turn it in. Voor informatie klik hier

Ingangseisen

Let op: voor bepaalde onderdelen van het bachelorprogramma gelden ingangseisen. Voordat je met het bachelorproject mag beginnen moet je bijvoorbeeld aan een bepaald aantal EC voldoen en daarnaast specifieke vakken hebben behaald, en zo moet je een gemiddelde hebben van minimaal een 7,0 om mee te mogen doen aan het Exchange programma. Daarnaast gelden er ook specifieke ingangseisen om toegelaten te kunnen worden tot één van de master specialisaties die worden aangeboden door Politieke Wetenschappen, zoals ook o.a., een gemiddelde hebben van 7,0. Informeer je hierover goed en neem de informatie in de Studiegids en op de website van de mastertoelating goed door. Indien je hierover vragen hebt, neem dan contact op met je studieadviseur.

Examencommissie

De Examencommissie behandelt individuele verzoeken om uitzonderingen te maken op de regels van de OER (Onderwijs -en Examenreglement). Zo kan de Examencommissie op verzoek van de student vrijstelling van in de OER vastgelegde studieonderdelen verlenen of toestemming geven bepaalde vakken af te leggen in afwijking van de in de OER vereiste volgorde. In geval van studievertraging door persoonlijke, medische of familieomstandigheden kan de student zich ook tot de Examencommissie wenden. Studenten kunnen beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) met betrekking tot besluiten van docenten/examinatoren en bovengenoemde besluiten van de Examencommissie.

Raadpleeg de FAQ op de website om te zien waarvoor en wanneer je de examencommissie benadert.

Jaar 1

In het eerste jaar raak je vertrouwd met de voornaamste politicologische begrippen en theorieën. Je volgt inleidende vakken over nationale en internationale politiek. Daarnaast word je getraind in onderzoeksvaardigheden en statistiek. Studeren is een voltijdbaan. Als je er serieus werk van maakt, besteed je gemiddeld zo’n 40 uur per week aan het voorbereiden en volgen van colleges, maken van opdrachten en leren voor tentamens. Gemiddeld 16 uren in de ‘werkweek’ zijn contacturen’, de resterende tijd besteed aan je zelfstudie.

Structuur van het programma

Het academische jaar loopt van begin september tot eind augustus en bestaat uit 2 semesters, elk verdeeld in 2 blokken. Een blok duurt 8 weken, waarvan er 7 voor onderwijs zijn en de laatste week tentamenweek. Elk studiejaar van de bachelor Politicologie bestaat uit 60 studiepunten (EC). 1 EC heeft een studielast van 28 uur.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok I

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politiek Bestel 5
Inleiding Internationale Politiek, en Academische Vaardigheden 8

Blok II

Politiek en Beleid 5
Recht 5
Inleiding Politieke Wetenschap, en Academische Vaardigheden 7

Blok III

Economie voor Politicologen 5
Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek (jaar 1) 5
Inleiding Vergelijkende Politicologie, en Academische Vaardigheden 7

Blok IV

Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5
Politiek van de Europese Unie, en Academische Vaardigheden 8

Jaar 2

Het tweede jaar staat in het teken van verdieping. Thema’s uit het eerste jaar keren terug maar je gaat hier dieper op in. Ook volg je vakken op nieuwe deelterreinen zoals Politieke Psychologie, Nationale Politiek II, Filosofie en Ethiek. Daarmee leg je de basis waar je je in het derde jaar nog verder op kan specialiseren.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek (jaar 2) 10
Europese Geschiedenis 5
Academische Vaardigheden: Onderzoeksontwerp 5

Blok 2

Politieke Psychologie 5
Vergelijkende Analyse van Politieke Stelsels 5

Blok 3

Statistiek II: Analyse en Onderzoek (alleen herkansers) 5
Analyse van de Internationale Politiek 5
Geschiedenis van de Politieke Filosofie 5
Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis 5
Academische Vaardigheden: Kwalitatieve en Kwantitatieve Data Analyse 5

Blok 4

Contemporaine Politieke Filosofie 5
Rationele Keuzetheorie 5

Jaar 3

Opbouw jaar 3 afstudeerrichting Politicologie

Vrije keuzeruimte (30 EC) in semester I of II
1 Bachelor Seminar (10 EC) in blok I, II of III
1 Bachelor Project (20 EC) in semester I of II

Vrije keuzeruimte

De vrije keuzeruimte van 30 EC in het derde jaar kan worden ingevuld met een Minor, studieverblijf in het buitenland, een stage of enkele keuzevakken.
Zie hiervoor de vakbeschrijving in Vrije Keuzeruimte Jaar 3.

Bachelor Seminar

Ingangseis propedeuse en eventuele aanvullende ingangseisen.

Bachelor Project

Ingangseis propedeuse en minimaal 40 EC uit jaar 2, waaronder Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek en Academische Vaardigheden: Onderzoeksontwerp; verder eventuele aanvullende ingangseisen.

Course EC Semester 1 Semester 2

Vrije keuzeruimte in semester I of II

Vrije Keuzeruimte Jaar 3 30

Bachelor Projecten in semester I of II

Bachelor Project Politicologie 2022-2023 20

Bachelor Seminars semester I

Gelijkheid en Rechtvaardigheid 10
Political Violence and Civil War 10

Bachelor Seminars semester II

Democratie in Stad en Dorp; Lokale Democratie in Nederland, Theorie en Praktijk 10
Politiek in Oost-Europa na de Ondergang van de Sovjet-Unie 10

Studie- en loopbaanadvies

Studieadvies
Het team van studieadviseurs probeert je zo goed mogelijk te ondersteunen bij de studie. Zij zijn op de hoogte van alle aspecten van het studieprogramma en daarom kun je bij hen terecht voor hulp, advies of ondersteuning. Het is goed om te beseffen dat de studieadviseurs er niet alleen voor je zijn als er problemen zijn (studiegerelateerd, persoonlijk of medisch), maar ook voor het maken van bijvoorbeeld een goede studieplanning, het bespreken van je vrije keuzeruimte of als je hulp zoekt bij het maken van andere keuzes tijdens je studieloopbaan.

Bijzondere (persoonlijke) omstandigheden
Voor zaken als persoonlijke problemen, familieomstandigheden, chronische ziektes, functiebeperkingen zoals ADHD, dyslexie, dyscalculie, autisme etc. verzoeken we je om voor aanvang van het studiejaar contact op te nemen met de studieadviseur. In een individueel gesprek wordt je situatie dan besproken. .
Indien je tijdens het collegejaar wordt gehinderd in je studievoortgang door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden dan kan hier rekening mee worden gehouden bij het uitbrengen van het bindend studieadvies. Jij moet daar wel zelf tijdig bepaalde zaken voor regelen door zo snel mogelijk je studieadviseur op de hoogte brengen van je omstandigheden.

Regeling Bindend Studieadvies
Bij de Universiteit Leiden geldt de Regeling Bindend Studieadvies (regeling BSA). Volgens de regeling moet je als voltijdstudent in het eerste studiejaar minimaal 45 van de 60 studiepunten (EC) behalen. De examencommissie stuurt je in het eerste jaar minstens twee keer een bericht over je studievoortgang. Uiterlijk 31 januari ontvang je van de examencommissie een eerste niet-bindend studieadvies. Medio mei ontvangen studenten die er niet goed voorstaan een waarschuwing. Uiterlijk 15 augustus ontvang je van de examencommissie het bindend studieadvies.

Mentoraat
Tijdens je eerste studiejaar krijg je intensieve studiebegeleiding door je docent-mentor, een studentmentor en de studieadviseurs. In de eerstejaarswerkgroepen bij Inleiding Internationale Politiek, Inleiding Politieke Wetenschap, Inleiding Vergelijkende Politicologie en Politiek van de Europese Unie leer je academische vaardigheden die essentieel zijn om een (sociaal-) wetenschappelijke studie zoals Politicologie of de specialisatie Internationale politiek succesvol te doorlopen en af te ronden.
De werkgroepdocent van de werkgroepen van blok 1 en 2 is tevens je mentor tijdens het eerste semester (blok 1 en 2). Je docent-mentor helpt je op weg in de eerste maanden van je studie, maakt je wegwijs in de universitaire wereld en helpt je met je studieaanpak. In het eerste blok nodigt je docent-mentor je uit voor een individueel kennismakingsgesprek. In blok 2 word je uitgenodigd voor een vervolggesprek.

In het 1e semester zul je ook in groepsvorm begeleiding krijgen van de student-mentoren. De student-mentor is er voornamelijk om jou te helpen de overstap van middelbare school naar Universiteit te vergemakkelijken en om je wegwijs te maken op de Universiteit, het studeren en het studentenleven.
Daarnaast kun je je ook tot je studieadviseur wenden voor begeleiding en advies. De studieadviseur monitort je studievoortgang in verband met de Regeling Bindend Studieadvies (BSA) en roept je op in het geval van tegenvallende studieresultaten. De studieadviseurs organiseren bovendien gezamenlijke mentoraatsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ingegaan op specifieke studievaardigheden en de ontwikkeling van je studieloopbaan. Op de Brightspace pagina Bachelor Propedeuse Mentoraat (6440MENLY_223_S1) vind je meer informatie over de opzet van het mentoraat en de precieze planning hiervan.

Loopbaanadvies
De studie Politicologie / Internationale Politiek leidt niet op tot een specifiek beroep. Er zijn talloze plekken op de arbeidsmarkt waar we afgestudeerde politicologen tegenkomen. Net als aan de verschillende keuzes die je de komende jaren tijdens je studie gaat maken: ga je wel of niet naar het buitenland, welke vakken volg je in jaar 3, wil je nog iets naast je studie doen ? Al deze keuzes bepalen wat je na je studie Politicologie / Internationale Politiek kunt gaan doen. Heb je vragen hierover of wil je een oriënterend gesprek, kijk dan eens naar het Career Preparations Channel in Brightspace of maak een afspraak met je studieadviseur.

Studieadviseurs
Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink
Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. W.A. Appelman