Prospectus

nl en

Intercultural Management

Course
2022-2023

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de Minor Internationaal en Intercultureel Management (30 ec). Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (45 ec) hebben behaald.

Beschrijving

Wat is cultuur en welk impact heeft ze op het functioneren van bedrijven en organisaties op internationaal niveau? In een wereld die steeds meer bepaald wordt door digitalisering, mobiliteit en globalisering, komen verschillende culturen steeds meer met elkaar in contact, en is een goede samenwerking tussen mensen met een verschillende achtergrond steeds vaker onontbeerlijk. Tegelijkertijd kennen organisaties een eigen organisatiecultuur en mensen behoren tot meerdere (sub)culturen. In zijn totaliteit bevinden wij ons steeds vaker in een cultureel complexe omgeving. Om zich in deze dynamische omgeving te oriënteren en effectieve keuzes te maken, moeten professionals culturele competentie ontwikkelen.
In dit hoorcollege benaderen we de rol van cultuur in internationaal management door te beginnen met de vraag wat cultuur is en hoe die is opgebouwd. Vervolgens behandelen we een aantal verschillende theorieën/modellen over cultuur. Hiermee maken we kennis met de basisverschillen in waarden, logica en verwachtingen in een professionele context en is er aandacht voor de interactie tussen verschillende (sub)culturen. Na blok 1 is er een deeltentamen om de basis te beheersen en om de geleerde stof toe te kunnen passen tijdens blok 2.
Vervolgens zoeken we aan de hand van deze kennis naar de betekenis en naar de gevolgen voor multiculturele organisaties, bedrijven en teams. Wat is de interactie tussen culturele verschillen enerzijds en de structuur van een organisatie anderzijds? Wat zijn de gevolgen voor strategie, voor HR, voor marketing en voor de samenwerking binnen interculturele teams. Hoe zit diversiteitsmanagement in elkaar; hoe functioneert een internationaal manager en wat betekent het om een ‘global organisation’ te zijn?

Leerdoelen

Theorie:

 • kennis van modellen en debatten rond cultuur in de professionele context;

 • kritische reflectie over publicaties op het gebied van intercultureel management.

Inzichten:

 • besef over eigen culturele achtergrond;

 • sensitiviteit voor culturele verschillen.

Vaardigheden:

 • toepassing van kennis over cultuur op het functioneren van internationale managers en op diverse aspecten van internationale organisaties, bedrijven en teams.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met aanwezigheidsplicht.

Dit houdt in dat studenten bij alle hoorcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

Vier opdrachten te maken tijdens de collegereeks. De tentamens worden nagekeken indien alle opdrachten gemaakt en ingeleverd zijn.
Twee deeltentamens: schriftelijk gesloten boek tentamens met open vragen.

 • Deeltentamen 1: aan het einde van blok 1;

 • Deeltentamen 2: aan het einde van blok 2.

Weging

 • Deeltententamen 1: 40%

 • Deeltentamen 2: 60%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat beide tentamens gedaan moeten zijn en dat alle tussentijdse opdrachten zijn voldaan.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment eind januari, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is vier uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

Inzage en nabespreking

 • Deeltentamen 1 zal nabesproken worden tijdens een college in blok 2;

 • Voor beide deeltentamens geldt dat een student een individuele nabespreking kan aanvragen met de docent. De student dient dit verzoek binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag in te dienen.

Literatuurlijst

 • Susan C. Schneider, Jean-Louis Barsoux en Günter K. Stahl - Managing Across Cultures (Third Edition 2014).

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Geen.