Prospectus

nl en

Aesthetics

Course
2022-2023

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Gewenste kennis bij aanvang: de student heeft op academisch niveau globale kennis van en inzicht in de geschiedenis van de kunstproductie. De student is in staat tot het analyseren van bronnen en literatuur die kunnen worden gebruikt bij zelfstandig kunsthistorisch onderzoek, heeft ervaring met schriftelijke en visuele presentatietechnieken en beheerst de beginselen van wetenschappelijk referentiebeheer.

Beschrijving

Deze cursus geeft een inleiding op het denken over kunst en schoonheid van de Oudheid tot nu. De student maakt kennis met belangrijke filosofische theorieën aan de hand van originele bronteksten en leert hier kritisch op te reflecteren. Bekende Westerse filosofen als Plato, Aristoteles, Kant en Nietzsche komen aan de orde, maar er is ook aandacht voor Aziatische, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse perspectieven, en voor racisme en seksisme in de kunst. De colleges zijn thematisch opgezet en belichten telkens uiteenlopende perspectieven op eenzelfde vraag of onderwerp, zoals bijvoorbeeld de relatie tussen kunst en ethiek.

Leerdoelen

 • Studenten verwerven bekendheid met belangrijke begrippen uit de esthetische discussie van de Oudheid tot de 21ste eeuw en leren op deze manier theoretisch meer greep te krijgen op de activiteiten van de kunsthistoricus.

 • Studenten leren de theorieën/denkbeelden van belangrijke denkers uit de geschiedenis van de esthetica te benoemen en te analyseren.

 • Studenten leren concepten uit de esthetica te betrekken op de visuele analyse van kunstwerken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Wekelijkse opdrachten aan de hand van essayvragen.

 • Eindpaper van 2000 woorden.

Weging

 • Wekelijkse opdrachten: 40%.

 • Eindpaper: 60%.

De wekelijkse opdrachten tellen voor 40% van het eindcijfer; de eindpaper voor 60 %. Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn. Zowel voor deeltoets 1 (het gemiddelde van de wekelijkse opdrachten) als deeltoets 2 is een cijfer lager dan 5.5 niet toegestaan.

Herkansing

Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing – op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking

Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van de beide deeltoetsen.

Literatuurlijst

Het belangrijkste handboek dat we gebruiken is:

 • Kathleen Higgins, Aesthetics in Perspective, 2003

Ook gebruiken we een aantal andere publicaties, waaronder

 • Monroe C. Beardsley, Aesthetics from Classical Greece to the Present, 1966

 • Thomas Crombez, De moord op de kunst: een historische inleiding tot de kunstfilosofie, 2016

 • Charles Harrison, Paul Wood en Jason Gaiger, Art in Theory 1648-1815: An Anthology of Changing Ideas, 2000

 • Wilfried van Damme, Beauty and Ugliness in African Art and Thought, 2021
  De te lezen teksten per week en de collegeplank (inclusief ebooks) worden via Brightspace aangekondigd.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

N.B.: Het is van belang tijdig in te schrijven i.v.m. de indeling van studenten in subgroepen voor de weekopdrachten. Na aanvang van de cursus kunnen geen nieuwe studenten worden toegevoegd.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

N.v.t.