Prospectus

nl en

Art’s Agency: How Art Changes the World

Course
2022-2023

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Visuele en toegepaste kunst vormen veel meer dan een spiegel van de wereld. Ze beperken zich niet tot een weergave van de werkelijkheid, maar grijpen ook daadwerkelijk in die werkelijkheid in. Ze veranderen hun omgeving onder meer door het vertoon van rijkdom of technisch vernuft of door de werkelijkheid op een specifieke manier te tonen. Ook gebouwen zijn meer dan louter een reeks kamers voor praktisch gebruik. Architectuur vertelt vaak iets over bouwheer en -meester.
De antropoloog Alfred Gell creëerde een kader om de kracht van kunst en architectuur te onderzoeken dankzij het concept agency dat nu ook meer en meer ingang begint te vinden in de kunstgeschiedenis. Agency valt lastig te vertalen naar het Nederlands. Misschien komt het woord ‘bemiddeling’ het dichtste in de buurt. Kunst is voor Gell een manier om intenties tot stand te brengen. Gell vergeleek kunst dan ook met een landmijn. Beide objecten doen dienst als middel om actief in te grijpen in de samenleving. Met deze vergelijking liet Gell een spreekwoordelijke bom ontploffen in de wereld van de kunstgeschiedenis.
Nog nooit eerder was op zo een confronterende manier afstand genomen van de romantische gedachte (die tot op de dag van vandaag dominant aanwezig is) dat kunst voornamelijk schoonheid in de wereld brengt. Kunst kan daarnaast namelijk ook levensgevaarlijk zijn en aanleiding vormen tot dood en verderf. In dictatoriale regimes kan je ter dood veroordeeld worden omdat je een welbepaald kunstwerk hebt gemaakt of bezit. Als een Franse leraar lesgaf over een Mohammed-cartoon, kostte dat eveneens zijn leven. Maar ook oude standbeelden werden heel recent nog van hun sokkel gestoten en in het water gegooid omdat ze niet langer te rijmen vallen aan onze moderne normen en waarden.
In dit college duiken we de geschiedenis in en gaan we na wat we precies onder agency dienen te verstaan met betrekking tot kunsthistorisch onderzoek van de Oudheid tot de Franse Revolutie: we kijken zowel naar de oude kunst en architectuur zelf, als naar de manier waarop vooraanstaande kunsthistorici en curatoren daarmee omgaan. Hierbij betrekken we ook alternatieve methodes die een aanvulling geven op Gell’s concept van agency.

Leerdoelen

 • Studenten verwerven inzicht in de nieuwste onderzoeksmethodes in de kunstgeschiedenis.

 • Studenten verwerven inzicht in het antropologische begrip van agency en leren hoe dit begrip bruikbaar kan worden gemaakt voor de kunstgeschiedenis.

 • Studenten leren kritisch om te gaan met begrippen als agency.

 • Studenten leren onderzoek te doen naar de maatschappelijke relevantie van kunst en architectuur in historische samenlevingen en vandaag.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijk take-home tentamen met essayvragen

 • Paper
  Eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Weging

 • Schriftelijk take-home tentamen met essayvragen (50%)

 • Paper (50%)
  Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
  Voor de individuele deeltoetsen is een cijfer lager dan 5.0 niet toegestaan.

Herkansing

Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Zie Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, kun je terecht bij de docent die in de rechter informatiebalk vermeld staat.

 • Voor overige vragen, neem contact op met de onderwijsadministatie Arsenaal

Opmerkingen

N.v.t.