Prospectus

nl en

Internship Corporate Law

Course
2022-2023

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

In de periode waarin studenten staan ingeschreven voor de Master Ondernemingsrecht dienen zij gedurende ten minste vier weken een stage te lopen (een parttime stage is eventueel mogelijk, mits de stage maar in totaal ten minste 160 uur duurt. Een student moet een beoogde stageplaats vóóraf ter goedkeuring voorleggen aan de Stagecoördinator van de Afdeling Ondernemingsrecht (kan per email: stageOR@law.leidenuniv.nl).

De stage dient een ondernemingsrechtelijke insteek te hebben en kan zowel in het eerste als in het tweede semester plaatsvinden, mits deze stage maar wordt gelopen in de master. Studenten zijn vrij in het kiezen van een stageplaats (en moeten daar naar ook zelf solliciteren). Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplek: zij zoeken in beginsel zelf een stageplaats en solliciteren daar dan ook zelf naar. Verschillende docenten van de afdeling Ondernemingsrecht zijn in de praktijk werkzaam en kunnen behulpzaam zijn bij het leggen van contacten of meedenken bij het vinden van stageplekken.
Een ‘ondernemingsrechtelijke insteek’ betekent dat het moet gaan om een stage op het gebied van het ondernemingsrecht, het insolventierecht of het intellectueel eigendomsrecht. De stage heeft tot doel studenten kennis te laten maken met de rechtspraktijk. Dit draagt ertoe bij dat zij kennis en inzicht verwerven op het terrein van de toepassing, uitvoering en handhaving van het recht.

Concreet komen als stageplaatsen in aanmerking advocatenkantoren (bij voorkeur secties Ondernemingsrecht, corporate litigation, M&A, insolventierecht of intellectueel eigendomsrecht), juridische afdelingen van ondernemingen (banken, verzekeraars, multinationals, etc.) en mogelijk afdelingen binnen overheid, toezichthouders, maatschappelijke organisaties (non-profit) en/of accountants- en consultancyfirma's. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en de rechtbanken Den Haag en Noord-Holland (Haarlem) een samenwerkingsconvenant gesloten dat het mogelijk maakt bij die rechtbanken stage te lopen.
Na afloop van de stage legt de student verantwoording af in de vorm van een stageverslag. In de relevante Stageleidraad staat meer gedetailleerde informatie; deze Stageleidraad is te vinden op de Brightspace omgeving Stage Ondernemingsrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is derhalve de studenten kennis te laten maken met de rechtspraktijk. Tijdens de stage lopen studenten gedurende ten minste vier weken (160 uur) een stage, waar zij kennis kunnen maken met de juridische praktijk. De studenten moeten daar zelfstandig rechtswetenschappelijke werkzaamheden van enige omvang voorbereiden en uitvoeren. Na afronding van de stage schrijft de student een stageverslag waarin hij/zij onder andere reflecteert op wat hij/zij tijdens de stage heeft geleerd. Dit stageverslag is een zelfstandige verantwoording van de wijze waarop de stage is vervuld, en dient aan enkele specifieke eisen te voldoen; zie hiertoe de Stageleidraad.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:
Na de stage is de student beter in staat om de op academisch niveau opgedane kennis te koppelen aan de juridische praktijk en om zelfstandig rechtswetenschappelijke werkzaamheden van enige omvang op academisch niveau voor te bereiden en uit te voeren (verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen).

Rooster

Niet van toepassing

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Stage gedurende (ten minste) 4 weken (full time) of 160 uur (parttime).

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schrijven en verdedigen van het stageverslag.

Inleverprocedures
Zie voor nadere informatie de Stageleidraad op de webpagina van de afdeling Ondernemingsrecht op de facultaire website, en op de Algemene Brightspace-omgeving van de Master Ondernemingsrecht.

Examenstof
Geen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Geen.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving Brightspace (op de Algemene Brightspace-omgeving van de Master Ondernemingsrecht onder Stage Ondernemingsrecht). Over de wijze van aanmelding voor dit vak, volgt z.s.m. meer informatie.
De aanmelding verloopt door een beoogde stageplaats vóóraf ter goedkeuring voor te leggen aan de Stagecoördinator van de Afdeling Ondernemingsrecht via het mailadres stageOR@law.leidenuniv.nl.

Contact

Vak- en stagecoördinator: mr. M.P.P. van Buuren (stageOR@law.leidenuniv.nl)

Instituut/afdeling

  • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

  • Afdeling: Ondernemingsrecht

  • Kamernummer secretariaat: B2.43

  • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur

  • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7235 / 7401

  • E-mail: stageOR@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.