Prospectus

nl en

Cursus praktische data-analyse met SPSS

Course
2022-2023

Toegangseisen

Geen. De stof van de Cursus praktische data-analyse met SPSS wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Onderzoekspracticum 2 (tweede jaar van de Bacheloropleiding).

De vakken Onderzoekspracticum 1 en SPSS hangen inhoudelijk sterk samen. Er wordt dan ook geadviseerd deze vakken parallel aan elkaar te volgen.

Beschrijving

De volgende aspecten van data-analyse komen in dit vak aan bod:

  • Het opzetten van een onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met de analyse van de verzamelde gegevens.

  • Invoeren van de gegevens in de computer.

  • Het omgaan met en bewerken van gegevensbestanden.

  • Werken met SPSS voor het controleren, beschrijven en analyseren van gegevens.

  • Het schriftelijk presenteren van onderzoeksresultaten verkregen met behulp van SPSS, met de nadruk op het inhoudelijk interpreteren van de uitvoer.

Leerdoelen

Na het volgen van dit vak kan de student…
1. een databestand aanmaken en op verschillende manieren bewerken in SPSS
2. eenvoudige statistische analyses uitvoeren in SPSS
3. SPSS-uitvoer interpreteren
4. onderzoeksresultaten op een overzichtelijke en wetenschappelijke manier rapporteren
5. op academisch niveau een wetenschappelijk verslag schrijven
6. samenwerken met medestudenten aan een opdracht gericht op verschillende stadia van wetenschappelijk onderzoek

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Computerpractica (werkcolleges) waarin onder begeleiding met SPSS wordt geoefend en waarin aan groepsopdrachten kan worden gewerkt. Ook buiten de bijeenkomsten zal tijd aan de opdrachten moeten worden besteed. Om te kunnen werken moet elke student een ULCN-account hebben. De student dient zichzelf via uSis tenminste uiterlijk tien dagen vóór aanvang van de cursus in te schrijven voor een van de practicumgroepen (zie rooster; zie ook Brightspace voor de laatste informatie).

Er is aanwezigheidsplicht voor een aantal van de werkgroepen.

Toetsing

In de loop van de cursus zal een aantal groepsopdrachten worden gemaakt die beoordeeld zullen worden met één individueel eindcijfer. Tevens zal een individueel tentamen worden afgenomen tijdens de laatste bijeenkomst van de cursus.

De eindbeoordeling van het vak is het gemiddelde van het cijfer voor de groepsopdracht en het tentamencijfer. Beide onderdelen moeten met tenminste een 5.5 worden afgerond. Het eindcijfer wordt berekend als het gemiddelde van de cijfers voor de eindopdracht en de toets en moet tenminste een 6 bedragen (alle cijfers tussen 5.5 en 6.0 worden afgerond naar een 6). Opdrachten met een voldoende eindcijfer mogen niet herkanst worden.

Deelcijfers van 6.0 en hoger blijven 1 jaar geldig. Mocht je voor een van de toetsen (ofwel praktijkopdracht ofwel het tentamen) een onvoldoende hebben en voor de andere een voldoende, dan hoef je het jaar erna alleen het onderdeel met een voldoende opnieuw te doen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

N.B. De literatuur is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen zullen via Brightspace bekend worden gemaakt.

  • Vocht, A. de (2021). Basishandboek SPSS 27. Utrecht: Bijleveld Press.
    Dit boek wordt voornamelijk als naslagwerk gebruikt en is ook handig voor de rest van de studie (bv. Oefenonderzoek, PEO, bachelor- en masterproject). Eerdere versies (SPSS 25 en hoger) zijn ook bruikbaar.

  • Commandeur, J.J.F., Verduin, C.J. en Linting, M. (2021). Practicumhandleiding inleiding SPSS Windows pedagogiek. Deze syllabus dient volledig bestudeerd te worden.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
LET OP: Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars studenten van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo automatisch worden ingeschreven voor alle hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules en voor de eerste tentamengelegenheden van deze vakken.

Tentamens
Eerstejaars studenten worden automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. LET OP: Mocht je een vak onverhoopt niet bij de eerste tentamengelegenheid hebben gehaald, dan moet je je wel zelf inschrijven voor de herkansing van dat vak via Mystudymap. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder inschrijving kun je helaas niet deelnemen aan een hertentamen.

Voor hogere jaars studenten is het verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

De coördinator van de cursus is: dr. S.C. Plukaard