Prospectus

nl en

Apotheker en Maatschappij

Course
2023-2024

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor BFW studenten die zijn toegelaten tot de afstudeerrichting ‘Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Farmacie’. Deze selectieprocedure is in maart 2023 afgerond.

Beschrijving

Dit inleidend vak geeft de student een zo compleet mogelijk beeld van het werkveld van de apotheker. Daarnaast krijgt de student inzicht in de plaats van de apotheker binnen de gezondheidszorg, de patiënt en zijn geneesmiddel, voor farmacie relevante wet- en regelgeving, psychologie van de patiënt en patiëntgerichte communicatie. Om inzicht te krijgen in deze onderwerpen worden gastdocenten met expertise van het betreffende vakgebied betrokken bij de verschillende werkvormen Eveneens zal een discussiegroep ethiek worden georganiseerd, waarin eenvoudige ethische kwesties uit de farmaceutische praktijk worden behandeld. Patiëntgerichte communicatie wordt aangeleerd in de vorm van een communicatietraining en is bedoeld als opstap naar de meer klinisch georiënteerde masteropleiding Farmacie.

Leerdoelen

Werkveld apotheker

 • De student heeft kennis van de werkzaamheden van de apotheker (o.a. diverse werkvelden, ontwikkeling beroep apotheker, farmaceutische patiëntenzorg, medicatiebegeleiding en –bewaking, bereiding, voorlichting en advies).

 • De student begrijpt de nevenprocessen binnen de apotheek: organisatie, bedrijfsvoering, administratie en automatisering.

 • De student heeft inzicht in het proces van voorschrijven en aannemen van een recept tot afleveren van het geneesmiddel.

 • De student begrijpt de rol van de apotheker binnen de maatschappij en gezondheidszorg (NL).

 • De student heeft inzicht in de relatie van de apotheker ten opzichte van andere zorgverleners.

 • De student heeft inzicht in communicatie tussen zorgprofessionals.

 • De student heeft inzicht in de rol van de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie)

Patiënt en Geneesmiddel

 • De student heeft inzicht in de weg van de patiënt door de gezondheidszorg in Nederland.

 • De student heeft inzicht in de patiënt en zijn gedrag t.a.v. geneesmiddelengebruik.

 • De student heeft inzicht in het geneesmiddel als therapie.

 • De student is in staat een voorgeschreven recept te controleren volgens de gestelde eisen.

 • De student heeft kennis van de functie van patiëntenverenigingen.

Wet- en regelgeving

 • De student heeft inzicht in de voor de apotheker relevante wet- en regelgeving (WOG/GW, WGBO, wet BIG, privacy, klachtenafhandeling, geneesmiddelenregistratie).

 • De student heeft kennis van de reguleringsinstrumenten (CBG, EMA, FDA).

 • De student heeft kennis en inzicht in het handelen naar de Opiumwet.

Ethiek en recht

 • De student heeft inzicht in maatschappelijke en ethische aspecten ten aanzien van geneesmiddelengebruik.

Psychologie van de patiënt

 • De student heeft basaal inzicht in de psychologie van de patiënt.

 • De student heeft kennis van de verschillende patiëntpopulaties en benadering daarvan.

 • De student heeft basaal inzicht in de sociologie van diverse patiëntengroepen.

Patiëntgerichte communicatie

 • De student is in staat op correcte wijze te communiceren met een patiënt (verplaatsen in de doelgroep, empathische houding) / focus op luisteren-samenvatten-doorvragen.

 • De student kan een gesprek met de patiënt voeren.

 • De student kan zich verplaatsen in de rol (houding) van een apotheker tijdens een gesprek met de patiënt (toetsbaar, flexibel, praktisch, betrouwbaar en integer).

 • De student heeft kennis van de psychologie en sociologie van de diverse patiëntenpopulaties in relatie tot medicatiebegeleiding en farmacotherapeutisch advies omtrent geneesmiddelen.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

 • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

 • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie

Toetsing en weging

 • Schriftelijk tentamen (100%) ≥ 5,5

 • Interview met chronisch zieke patiënt: dient met een voldoende te worden afgerond

 • Groepsopdracht en discussiegroep ethiek: aanwezigheid en actieve deelname verplicht

 • Communicatietraining 1: aanwezigheid en actieve deelname verplicht

Literatuurlijst

 • KNMP Kennisbank

 • Farmaceutisch Kompas via internet.

Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan alle onderdelen van dit vak is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap. Voor dit vak geldt de standaard inschrijftermijn van 14 kalenderdagen vóór de eerste activiteit van het vak.

LET OP:

 • inschrijving voor (her)tentamens betreft slechts een vóóraanmelding, **je (her)tentameninschrijving is pas definitief als je deze via My StudyMap hebt bevestigd.

 • ** Inschrijven en bevestigen van deelname aan het (her)tentamen kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de (her)tentamendatum; daarna kun je alleen deelnemen als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.

 • NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

Dhr. F. Aiobi, MPharm