Prospectus

nl en

Apotheekbereidingen en Analyse

Course
2023-2024

Toegangseisen

 • Alleen toegankelijk voor BFW studenten die zijn toegelaten tot de afstudeerrichting ‘Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Farmacie’. Deze selectieprocedure is in maart 2023 afgerond.

 • Het vak Farmaceutische Technologie dient voorafgaand aan het vak Apotheekbereidingen en Analyse te zijn gevolgd.

Beschrijving

In dit vak leert de student alle achtergronden en bereidingsvaardigheden rondom orale en rectale toedieningsvormen en dermatica. Het blok start met de theorie en eisen rondom het opstellen van een bereidingsprotocol, waarna bereidingsvaardigheden van eerder genoemde toedieningsvormen in practica worden aangeleerd. Eveneens worden ondersteunende hoorcolleges en werkcolleges aangeboden. In de laatste week van dit blok zullen de studenten apotheekbereidingen en grondstoffen kwalitatief en kwantitatief analyseren om een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de gehele set aan kwaliteitseisen rondom apotheekbereidingen. Daarnaast wordt in dit vak een proefbereiding gemaakt voor het product uit het ‘ rode draad’ project wat uiteindelijk zal worden samengevoegd in het productdossier waarmee in farmacie en kwaliteit wordt verder gewerkt.

Leerdoelen

Apotheekbereidingen De volgende toedieningsvormen worden behandeld: oralia, rectale (en vaginale) toedieningsvormen en dermatica. Onderstaande leerdoelen zijn van toepassing op deze toedieningsvormen:

 • De student is in staat een recept aan te nemen en dit recept te beoordelen op de farmacotherapeutische relevantie m.b.t. een mogelijke apotheekbereiding.

 • De student kan een bereidingsprotocol opstellen of hieraan aanpassingen doen indien het protocol onjuist is, met inachtneming van alle kwaliteitseisen.

 • De student heeft kennis van de anatomie en fysiologie van de plaats van werking van het farmacon (respectievelijk maag-darmkanaal, rectum (en vagina) en huid).

 • De student heeft kennis van de chemische en fysische eigenschappen van de belangrijkste farmaca en hulpstoffen en is in staat deze eigenschappen te raadplegen in de diverse naslagwerken.

 • De student heeft kennis van de chemische en biofarmaceutische onverenigbaarheden tussen geneesmiddelen onderling en hulpstoffen.

 • De student is in staat de fysisch-chemische eigenschappen van farmaca en hulpstoffen te relateren aan hun toepasbaarheid in verschillende toedieningsvormen.

 • De student beheerst de bij diverse toedieningsvormen behorende bereidingstechnieken en is in staat te werken met de bijbehorende apparatuur.

 • De student heeft kennis van de stabiliteit en houdbaarheid van de diverse apotheekbereidingen en is in staat om stabiliteit en houdbaarheid te beredeneren indien hierover niets bekend is.

 • De student heeft kennis van de bewaarinstructies en bewaar- en gebruikstermijnen van de diverse apotheekbereidingen en is in staat om bewaarinstructies en bewaar- en gebruikstermijnen te beredeneren indien deze onbekend zijn.

 • De student heeft kennis van de verpakking en verpakkingsmaterialen van de diverse apotheekbereidingen en is in staat om de keuze van verpakking en verpakkingsmaterialen te beredeneren indien deze onbekend zijn.

 • De student heeft kennis van de kwaliteitscontroles en kwaliteitseisen van de diverse apotheekbereidingen en is in staat om de juiste kwaliteitscontroles en kwaliteitseisen te selecteren en beredeneren.

Kwaliteit en arbeidshygiëne

 • De student is in staat de gestelde kwaliteitsnormen van belang voor de betreffende apotheekbereidingen (GPP, NAN en ZAN + richtlijnen, GMP, GLP, GCP) toe te passen.

 • De student is in staat de kwaliteitsmodellen in relatie tot de betreffende apotheekbereidingen (ISO 9000, INK, Arbo-richtlijnen, milieunormen (ISO14000)) toe te passen.

 • De student heeft kennis van arbeidshygiëne en blootstelling aan toxische stoffen en is in staat deze onderdelen op correcte wijze toe te passen in de praktijk.

Analyse van apotheekbereidingen

 • De student is in staat een eigen apotheekbereiding te analyseren met behulp van de scheidings- en bepalingsmethoden voor farmaceutische analyse, zoals aan bod gekomen in het eerste en tweede jaar van BFW.

 • De student is in staat een analysemethode te selecteren m.b.t. kwaliteitsparameters op basis van fysisch-chemische eigenschappen van farmaca.

 • De student is in staat kwaliteitsparameters te identificeren en kwaliteitseisen op te stellen bij een apotheekbereiding.

 • De student is in staat een gehaltebepaling en kwalitatieve analyse van een farmacon uit te voeren, m.b.v. chromatografische en/of spectroscopische technieken en de belangrijkste (analytische) scheidings- en bepalingsmethoden.

 • De student heeft kennis van de kwaliteitseisen Europese Farmacopee: identiteit, gehalte en zuiverheid en kan deze eisen toepassen bij farmaceutische analyse.

 • De student heeft kennis van de analyse van grondstoffen (hulpstoffen en farmaca).

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

 • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

 • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, practica

Toetsing en weging

 • Schriftelijk tentamen (40%) ≥ 5,0

 • Praktische toets apotheekbereidingen, individueel (20%) ≥ 6,0

 • Rode draad project (20%) ≥ 6,0

 • Rapport analyse eigen apotheekbereiding (20%) ≥ 6,0

 • Rode draad project en practica: aanwezigheid en actieve participatie verplicht

Literatuurlijst

Verplicht

 • Practical Pharmaceutics: An International Guideline for the Preparation, Care and Use of Medicinal Products; Editors: Bouwman-Boer et al., juni 2015. ISBN: 978-3-319-15813-6

Aanbevolen

 • Introduction to Pharmaceutical Chemical Analysis; Pedersen-Bjergaard, S. et al; 2e druk Wiley; ISBN: 978-1-119-36272-2

Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan dit vak, practicum en/of tentamen is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap.
**LET OP **:

 • Inschrijving voor (her)tentamens betreft slechts een vóóraanmelding, je inschrijving is pas definitief als je deze via My StudyMap hebt bevestigd

 • Inschrijven en bevestigen van deelname aan het (her)tentamen kan tot 10 kalenderdagen vóór het (her)tentamen; daarna kun je alleen deelnemen als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden

 • Omdat het vak ook een practicumdeel bevat, sluit de inschrijving voor álle onderdelen van het vak 28 dagen vóór het eerste college

 • Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht

Contact

Dhr. W.R. Bakker MSc, en Mw Dr. K. Schimmel