Prospectus

nl en

Farmacie en Kwaliteit

Course
2023-2024

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor BFW studenten die zijn toegelaten tot de afstudeerrichting ‘Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Farmacie’. Deze selectieprocedure is in maart 2023 afgerond.

Beschrijving

In dit blok worden diverse onderwerpen van kwaliteit in de farmacie aangeboden in de vorm van hoorcolleges en werkcolleges. Waar mogelijk wordt gewerkt met voorbeelden uit de praktijk, zodat de vertaling van de studiestof naar praktijk duidelijk is. Zelfstudie is een belangrijke component binnen dit vak. Verdieping en toepassing van de studiestof wordt bereikt door middel van de praktijkopdracht kwaliteitsbeleid, dit is een deel van het ‘rode draad project’ wat als een rode draad door de vakken Apotheek Bereidingen en Analyse en Farmacotherapie loopt. Kwaliteitsbesef en kwaliteitsdenken staan centraal in dit vak.

Leerdoelen

Kwaliteitszorg

 • De student heeft kennis van de modellen voor kwaliteitszorg (ISO 9000, INK, HKZ, ISO 9000:2000).

 • De student heeft inzicht in de Arbo-richtlijnen en milieunormen (ISO 14000).

 • De student heeft inzicht in de aspecten van de Deming Cirkel en kan deze toepassen in een praktijkopdracht over kwaliteitsbeleid.

Kwaliteitsnormen

 • De student heeft kennis van: GPP, GMP, GLP, GCP.

 • De student heeft kennis van de regelgeving rondom klinisch geneesmiddelenonderzoek.

 • De student heeft inzicht in de NAN + richtlijnen.

 • De student heeft inzicht in de ZAN + richtlijnen.

Kwaliteit ontwerp en product

 • De student heeft kennis van ontwerpkwaliteit en beheersing.

 • De student heeft kennis van bereidingsvoorschriften.

 • De student heeft inzicht in de beheersing van kwaliteit van productie.

 • De student heeft inzicht in kritische handelingen.

Kwaliteitseisen van apotheekbereidingen

 • De student is in staat de volgende statistische begrippen te relateren aan kwaliteitseisen van apotheekbereidingen: populatie en steekproef, gemiddelde en spreiding, toeval, juistheid en precisie, betrouwbaarheidsinterval, uitschieters, afwijkingen, identiteit en gehalte.

 • De student heeft kennis van de volgende begrippen als kwaliteitseisen van apotheekbereidingen: chemische zuiverheid, microbiologische zuiverheid, uiteenvaltijd, smelttijd, oplossnelheid, deeltjesgrootte, procesvalidatie, documentatie.

 • De student heeft kennis van de Europese Farmacopee.

Kwaliteitszorg van ruimte en personeel

 • De student heeft kennis van kwaliteitszorg van bereidingsruimten, apparatuur, luchtbehandeling en –zuivering.

 • De student heeft inzicht in de begrippen arbeidshygiëne en Arbo in relatie tot kwaliteitszorg.

 • De student heeft inzicht in de begrippen opleiding, taken en scholing personeel in relatie tot kwaliteitszorg.

Wet- en regelgeving

 • De student heeft inzicht in de relatie tussen de WOG/GW, WGBO en Kwaliteitswet Zorginstellingen en kwaliteit.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

 • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

 • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, project

Toetsing en weging

 • Schriftelijk tentamen (70% ) ≥ 5,0

 • Rapport praktijkopdracht (30%) ≥ 6,0

 • Rode draad project: aanwezigheid en actieve participatie verplicht

Literatuurlijst

 • Practical Pharmaceutics: An International Guideline for the Preparation, Care and Use of Medicinal Products; Editors: Bouwman, Y., Fenton-May V., Le Brun, P., juni 2015. ISBN: 978-3-319-15813-6

Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan alle onderdelen van dit vak is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap. Voor dit vak geldt de standaard inschrijftermijn van 14 kalenderdagen vóór de eerste activiteit van het vak.

LET OP:

 • inschrijving voor (her)tentamens betreft slechts een vóóraanmelding, **je (her)tentameninschrijving is pas definitief als je deze via My StudyMap hebt bevestigd.

 • ** Inschrijven en bevestigen van deelname aan het (her)tentamen kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de (her)tentamendatum; daarna kun je alleen deelnemen als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.

 • NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

Mw. Dr. F. de Velde, Dhr. Dr. P.P.H. Le Brun, Dhr. W.R. Bakker, Msc, Mw. Dr. K.J.M. Schimmel