Prospectus

nl en

Philosophy of Mind

Course
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor:

 • Tweedejaars bachelorstudenten Filosofie

 • Pre-masterstudenten Philosophy, die deze cursus in hun programma moeten opnemen.

Beschrijving

De filosofie van de geest houdt zich bezig met de status van mentale toestanden binnen de materiële en causale wereld. Wat is de relatie tussen onze mentale toestanden en onze hersenenactiviteit? Wat is bewustzijn? Hoe moeten we onze perceptuele relatie met onze omgeving begrijpen?

We zullen een reeks aan belangrijke posities en argumenten zien in deze brede introductie tot de filosofie van de geest. Zo zullen we onder andere argumenten voor en tegen het dualisme zien, het idee dat onze mentale leven niet reduceerbaar is tot hersenactiviteit, en vormen van materialisme bespreken die stellen dat er wel een plausibele reductie moet zijn. We zullen radicale voorstellen zien om de kloof tussen bewustzijn en wereld te dichten door de wereld zelf anders te begrijpen, zoals het panpsychisme. Daarnaast gaan we nadenken over perceptie en de vraag of deze een sluier vormt tussen de wereld en het subject of ons in direct contact brengt met onze omgeving.

We gaan primaire teksten lezen, met name invloedrijke essays van hedendaagse analytische filosofen. De nadruk zal liggen op de argumenten en de vraagstukken die de filosofen hebben gemotiveerd tot hun ideeën en opvattingen over onze plek in de wereld.

Leerdoelen

Doelstellingen

Studenten maken kennis met verschillende filosofische argumenten en opvattingen over het bewustzijn en de perceptie. Studenten oefenen zich in het lezen van primaire teksten, het verwerken van informatie uit verschillende bronnen, en het schrijven van korte argumentatieve essays op het gebied van de filosofie van de geest.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de hoofdlijnen van centrale posities en stromingen, zoals dualisme, identiteitstheorieën, fysicalisme, functionalisme, behaviorisme, representationalisme, en disjunctivisme;

 • de voornaamste argumenten voor en tegen verschillende theorieën, en de theoretische grondslagen van deze argumenten (zoals het gebruik van modale noties);

 • kernbegrippen in de filosofie van de geest, zoals reductie, supervenience, causal closure, epifenomalisme, qualia, en intentionaliteit.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • zelfstandig hedendaagse literatuur en artikelen in de filosofie van de geest lezen, begrijpen en kritisch te evalueren;

 • argumentatieve en analyserende filosofische essays te schrijven over centrale problemen en theorieën in de filosofie van de geest.

 • de hoofdlijnen van centrale posities en stromingen, zoals dualisme, identiteitstheorieën, fysicalisme, functionalisme, behaviorisme, representationalisme, en disjunctivisme;

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

Twee korte essays van elk 1000 woorden op basis van essayvragen. Daarnaast dienen er korte samenvattingen worden geschreven van de teksten die worden gelezen. Er zijn minimaal tien samenvattingen nodig voor het behalen van de cursus.

Weging

 • Korte schrijfopdracht (midterm) (50%)

 • Eindpaper (50%)

Het indienden van tien samenvattingen (naar behoren uitgevoerd) van de primaire essays die gelezen worden is vereist voor het behalen van de cursus. Daarnaast zijn ook deelname en participatie aan de hoorcolleges vereist voor het behalen van de cursus.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een paper. Het resultaat voor de herkansing vervangt alle eerder behaalde cijfers.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en voorbereiding van opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen.
Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

De essays met feedback zullen worden opengesteld voor inzage via Turnitin.

Literatuurlijst

Het leesmateriaal zal bestaan uit papers en hoofdstukken van toonaangevende filosofen, die aandachtig gelezen moeten worden vóór de betreffende hoorcolleges. Het leesmateriaal zal bekend worden gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Niet van toepassing.