Prospectus

nl en

Philosophy: BA Plus-traject

Trajecten

Het onderwijs in de eerste drie semesters van de bacheloropleiding Filosofie wordt aangeboden in twee verschillende trajecten: het BA Plus-traject en het Standaardtraject. Vanaf het tweede semester van het tweede jaar vervalt het onderscheid tussen beide trajecten. Studenten maken de keuze voor één van beide trajecten vóór de start van het eerste jaar, nadat zij het informatiepakket van de opleiding hebben ontvangen.

Het BA Plus-traject is bedoeld voor voltijdstudenten die uitsluitend Filosofie studeren. Het onderwijs in dit traject wordt gekenmerkt door een intensieve en begeleide training in extra tutorials en heeft daardoor meer contacturen. Het Standaardtraject is gericht op alle studenten die de opleiding Filosofie combineren met een andere activiteit en daardoor minder ruimte hebben voor een dergelijk intensief programma. Het Standaardtraject is met name bedoeld voor deeltijdstudenten en studenten die twee studies combineren. Maar ook studenten die cursussen filosofie volgen in het kader van de pre-master, een minor of keuzepakket, of contractonderwijs, volgen deze cursussen in het Standaardtraject. Dubbelstudenten kunnen alleen toegang krijgen tot het BA Plus-traject als zij deelnemen aan alle onderdelen van dit traject.

Programma en eindkwalificaties

Zie onder Meer info voor een beschrijving van de structuur van het studieprogramma, alsmede voor een beschrijving van de eindkwalificaties van de opleiding, d.w.z. de kennis, het inzicht en de vaardigheden in de filosofie waarover afgestudeerden van de bacheloropleiding beschikken.

First Year

Verplichte onderdelen

Alle onderdelen van de propedeuse, inclusief de tutorials, zijn verplicht. De cursussen Metafysica, Logica, Ethiek, Epistemologie en Filosofische vaardigheden bestaan uit een hoor- of werkcollege met een bijbehorend tutorial op een ander moment in de week.

Tweedejaarsstudenten die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject en die na het eerste jaar van inschrijving één of meer van de propedeusecursussen Ethiek, Metafysica, Logica, Epistemologie, Classical Readings/Klassieke teksten en Filosofische vaardigheden nog niet hebben behaald, volgen deze propedeusecursussen in hun tweede jaar in het Standaardtraject. De verplichte cursussen van het tweede jaar volgen zij wel in het BA Plus-traject.

Compensatieregeling

Bij de afronding van de propedeuse kan onder bepaalde voorwaarden compensatie van onvoldoendes plaatsvinden tussen de cursussen binnen een vastgesteld cluster van vakken. Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt hij/zij geacht voldaan te hebben aan de eisen voor het propedeutisch examen.
Zie onder Meer info.

Course EC Semester 1 Semester 2
Cultuurfilosofie 5
Ethics 5
Greek and Roman Philosophy 5
History of Modern Philosophy 5
Logica 5
Metaphysics 5
Classical Readings 5
Continental Philosophy 5
Epistemology 5
Philosophical skills 5
History of Political Philosophy 5
Medieval Philosophy 5

Second Year

Verplichte onderdelen

Met ingang van het academisch jaar 2022-2023 is het verplichte onderdeel Filosofische vaardigheden II vervangen door Metafilosofie. Studenten die in voorgaande jaren Filosofische vaardigheden II nog niet hebben behaald, volgen nu de cursus Metafilosofie.

In eerste semester van het tweede jaar volgen studenten zes verplichte cursussen. Twee van deze cursussen, Political Philosophy en Wetenschapsfilosofie, hebben een bijbehorend tutorial.

Tweedejaarsstudenten die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject en die na het eerste jaar van inschrijving één of meer van de propedeusecursussen Ethiek, Metafysica, Logica, Epistemologie, Classical Readings/Klassieke teksten en Filosofische vaardigheden I nog niet hebben behaald, volgen de desbetreffende propedeusecursus(sen) gedurende hun tweede jaar in het Standaardtraject. De verplichte cursussen van het tweede jaar volgen zij vanzelfsprekend wel in het BA Plus-traject.

Keuzeruimte

Het tweede semester van het tweede jaar is beschikbaar voor de vrije keuzeruimte
van 30 EC. Studenten kunnen de keuzeruimte desgewenst ook doorschuiven naar hun derde jaar. Dat is zelfs noodzakelijk als de keuzeruimte wordt ingevuld met een vaste minor die is verspreid over beide semesters van het academisch jaar. In dat geval kunnen studenten in het tweede semester van hun tweede jaar alvast BA3-cursussen volgen. Studenten hebben echter alleen toegang tot BA3-cursussen als zij ten minste 70 EC van de verplichte onderdelen van het eerste en tweede jaar hebben behaald. Aan deze onderdelen kunnen voorwaarden zijn gesteld. Zie de toegangseisen van de desbetreffende BA3-cursus.

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte onderdelen

Analytical Philosophy 5
Comparative Philosophy 5
Metaphilosophy 5
Philosophy of Mind 5
Political Philosophy 5
Philosophy of Science 5

Keuzeruimte

Discretionary space (Philosophy) 30

Extra-curriculair

What's Next? First Steps in Crafting Your Career (BA) 2

Third Year

Afstudeerrichtingen

In het derde jaar wordt een keuze gemaakt voor één van de vier afstudeerrichtingen: Geschiedenis van de filosofie, Theoretische filosofie, Ethiek en politieke filosofie, of Filosofie van mens, techniek en cultuur.

Vereisten

 • Studenten kiezen vijf thematische cursussen filosofie van elk 10 EC uit een jaarlijks wisselend aanbod.

 • Ten minste twee en ten hoogste vier van deze vijf cursussen moeten worden geselecteerd uit het aanbod van de gekozen afstudeerrichting.

 • Ten minste één van deze vijf cursussen mag niet behoren tot het aanbod van de gekozen afstudeerrichting en moet worden geselecteerd uit het aanbod van een andere afstudeerrichting.

 • Het onderwerp van het BA-eindwerkstuk moet behoren tot de gekozen afstudeerrichting.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen studenten ook BA3-cursussen van de Engelstalige BA-track Global and Comparative Perspectives in hun programma opnemen. Zie de toegangseisen in de betreffende cursusbeschrijving.

Afstudeerfase

Er zijn twee momenten in het academisch jaar waarop bachelorstudenten Filosofie kunnen starten met het BA-eindwerkstuk, bij aanvang van het eerste semester of bij aanvang van het tweede semester. In principe schrijven studenten het eindwerkstuk in het tweede semester van hun derde jaar. Tegelijkertijd volgen zij het verplichte Scriptieseminar Filosofie. Studenten die hun eindwerkstuk in het eerste semester schrijven, volgen in dat semester ook het (Engelstalige) Thesis Seminar Philosophy. Zie : BA-eindwerkstuk Filosofie voor meer informatie over de procedure voor de toewijzing van de scriptiebegeleider.

Let op

Studenten die het werkcollege De Stoa: een antieke filosofie voor de moderne tijd? willen opnemen in hun programma, dienen deze cursus in overleg met de docent uit te breiden tot 10 EC.

Course EC Semester 1 Semester 2

Afstudeerrichting: Geschiedenis van de filosofie

Aesthetics 10
Avicennan Metaphysics 10
Introduction to Phenomenology 10
Kant's Moral Philosophy 10
Nietzsche and Post-Nietzschean Aesthetics 10
Aristoteles Ethica Nicomachea 10
Existentialism 10
Heidegger and his Critics 10
Introduction to German Idealism 10
The Stoa: an Ancient Philosophy for the Modern Age? 5
Wittgenstein on Certainty 10

Afstudeerrichting: Theoretische filosofie

Avicennan Metaphysics 10
Metaethics 10
Philosophy of Space and Time 10
Contemporary Metaphysics 10
Modal, Epistemic, and Temporal Logic 10
Philosophy of Technology 10
Philosophy of the Infinite 10
Wittgenstein on Certainty 10

Afstudeerrichting: Ethiek en politieke filosofie

Capitalism and Beyond 10
Global Justice 10
Kant's Moral Philosophy 10
Metaethics 10
Political Theory from the Global South 10
Understanding rights 10
Aristoteles Ethica Nicomachea 10
Continental Political Philosophy 10
Critical Theory 10
Environmental Philosophy 10
Ethics II 10
Moral Psychology 10
Philosophy and Decolonization 10
Political Obligation 10

Afstudeerrichting: Filosofie van mens, techniek en cultuur

Aesthetics 10
Critical Philosophy: Feminism, Gender and Race 10
Introduction to Phenomenology 10
Nietzsche and Post-Nietzschean Aesthetics 10
Continental Political Philosophy 10
Critical Theory 10
Existentialism 10
Heidegger and his Critics 10
Introduction to German Idealism 10
Philosophy and Decolonization 10
Philosophy of Play 10
Philosophy of Technology 10
Twentieth Century French Philosophy 10
The Stoa: an Ancient Philosophy for the Modern Age? 5

Afstudeerfase

BA Thesis Seminar Philosophy (Fall) 0
BA Thesis Seminar Philosophy 0
BA Thesis Philosophy 10

Extra-curriculair

What's Next? First Steps in Crafting Your Career (BA) 2

More info

Eindtermen van de opleiding

Afgestudeerden beschikken over kennis en inzicht in het mogelijke beroepenveld van filosofen.

Daarnaast beschikken zij over kennis en inzicht op het gebied van de filosofie, die het niveau van het voortgezet onderwijs verregaand overtreffen, in het bijzonder voor wat betreft:

1. Kennis en inzicht

Afgestudeerden beschikken over kennis en inzicht op het gebied van de filosofie, die het niveau van het voortgezet onderwijs verregaand overtreffen, in het bijzonder voor wat betreft:

 • de historische ontwikkeling van de Westerse filosofie, mede in relatie tot de ontwikkeling van de verschillende vakwetenschappen;

 • de maatschappelijke en culturele betekenis van de Westerse filosofie, mede in globaal en comparatief perspectief;

 • de voornaamste traditionele onderdelen van de Westerse filosofie, hun problemen, hun methoden en hun kernbegrippen;

 • voor de afstudeerrichtingen Ethiek en politieke filosofie, Filosofie van mens, techniek en cultuur, Geschiedenis van de filosofie en Theoretische filosofie: metafysica, continentale filosofie en geschiedenis van de politieke filosofie, alsmede recente ontwikkelingen op het gebied van de afstudeerrichting;

 • voor de afstudeerrichting Global and Comparative Perspectives: de filosofische tradities van India, China, Afrika en het Midden-Oosten, alsmede recente ontwikkelingen op het gebied van de comparatieve filosofie.

2. Toepassen van kennis en inzicht

Afgestudeerden zijn in staat om hun kennis en inzicht op het gebied van de filosofie toe te passen door:

 • zelfstandig filosofische literatuur te verzamelen met behulp van traditionele en moderne technieken en deze literatuur te beoordelen op relevantie en kwaliteit;

 • zelfstandig filosofische teksten te bestuderen en te analyseren in termen van argumenten en conclusies, deze te beoordelen op hun argumentatieve kwaliteiten, deze te begrijpen in onderling verband en te situeren in een bredere historische, maatschappelijke en wetenschappelijke context;

 • zelfstandig problemen op het gebied van de specialisatie te identificeren en te analyseren en voorgestelde oplossingen kritisch te beoordelen;

 • zelfstandig een wijsgerige, goed afgebakende onderzoeksvraag te formuleren op het gebied van de specialisatie, deze vraag te plaatsen in een filosofische context en een betoog te ontwikkelen om de vraag te beantwoorden;

 • Zelfstandig te reflecteren op zowel de domeinspecifieke als de breed toepasbare vaardigheden (transferable skills) die nodig zijn in een toekomstige professionele omgeving.

3. Oordeelsvorming

Afgestudeerden zijn in staat om:

 • zakelijke en constructieve kritiek te formuleren op filosofische standpunten en deze kritiek te onderbouwen met argumenten;

 • inzake filosofische kwesties een standpunt te bepalen en dit met argumenten te onderbouwen.

4. Communicatie

Afgestudeerden zijn in staat om:

 • zich begrijpelijk uit te drukken in woord en geschrift in de voertaal van de opleiding (Nederlands en Engels voor de afstudeerrichtingen Ethiek en politieke filosofie, Filosofie van mens, techniek en cultuur, Geschiedenis van de filosofie en Theoretische filosofie; Engels voor de afstudeerrichting Global and Comparative Perspectives);

 • op zakelijke en constructieve wijze te participeren in en leiding te geven aan academische discussies;

 • een helder opgebouwd en toegankelijk betoog te houden in de vorm van een mondelinge presentatie, ondersteund door digitale presentatietechnieken;

 • complexe vraagstukken op een heldere manier schriftelijk uiteen te zetten.

5. Leervaardigheden

Afgestudeerden zijn in staat om:

 • kritiek van anderen te vragen en deze te verwerken;

 • zelfstandig een onderzoeksplan op te stellen en uit te voeren.

Voorts leidt elke Leidse opleiding in de geesteswetenschappen op tot facultair geformuleerde:

Algemene academische vaardigheden

Voor studenten die voor het eerst instromen in een bacheloropleiding in september 2022 of later gelden de volgende algemene academische vaardigheden:

I Kennis en inzicht

 • De afgestudeerde is vaardig in het vinden van (digitaal) beschikbare literatuur via geëigende
  zoeksystemen.

 • De afgestudeerde heeft inzicht in de beschikbaarheid van voor het vakgebied relevante (digitale)
  bronnen en tools.

 • De afgestudeerde heeft inzicht in hoe digitale gegevensverzamelingen tot stand zijn gekomen en hoe die gebruikt worden in digitale onderzoeksmethoden.

 • De afgestudeerde is in staat om te reflecteren over de maatschappelijke en wetenschappelijke gevolgen van digitalisering met betrekking tot het eigen vakgebied.

II Toepassen van kennis en inzicht

 • De afgestudeerde is in staat een goed afgebakende probleemstelling te formuleren.

 • De afgestudeerde kan voor het vakgebied vereiste kwalitatieve en/of kwantitatieve digitale technieken benutten om gegevens uit digitale bronnen te selecteren, te bewerken, te analyseren en/of te visualiseren.

 • De afgestudeerde is in staat om zelfstandig een origineel onderzoeksvoorstel te formuleren, waarbij verschillende bronnen, benaderingen en/of artefacten worden gecombineerd.

III Oordeelsvorming

 • De afgestudeerde heeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van (digitale) (onderzoeks)bronnen en methoden in het eigen vakgebied, kan deze vergelijken en combineren met andere bronnen en methoden en kan er kritisch gebruik van maken.

 • De afgestudeerde is in staat op basis eigen onderzoek een beargumenteerde conclusie te formuleren.

IV Communicatie

 • De afgestudeerde is bekend met verschillende moderne methoden en technieken van publicatie, ook in digitale en visuele vormen, en is bekend met de bijbehorende conventies en jargon.

 • De afgestudeerde kan een beargumenteerde keuze maken uit digitale middelen voor mondelinge en schriftelijke presentatie van onderzoekswerk en die middelen gebruiken.

 • De afgestudeerde kan onderzoeksresultaten helder, overtuigend en beargumenteerd uiteenzetten.

 • De afgestudeerde kan actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie.

 • De afgestudeerde is in staat om in teamverband doelen te realiseren.

V Leervaardigheden

 • De afgestudeerde heeft het vermogen om zelfstandig nieuwe vaardigheden aan te leren die nodig zijn om productief te kunnen werken met (digitale) bronnen en tools van het eigen vakgebied.

 • De afgestudeerde is in staat op constructieve wijze feedback te geven en te ontvangen, en kan gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt of de eigen argumentatie.

 • De afgestudeerde kan een realistische planning maken en zich houden aan overeengekomen
  planningen en prioritering.

 • De afgestudeerde is in staat te reflecteren op het eigen leerproces en functioneren, zowel zelfstandig als binnen een team, en op de eigen bijdrage aan het eindproduct.

Studeren met een functiebeperking

De universiteit zet zich in voor het ondersteunen en opvangen van studenten met een functiebeperking zoals vermeld in het universitaire protocol (met name pagina 3-5). Studenten dienen ten minste vier weken voor aanvang van de cursus contact op te nemen met het Fenestra Disability Centre om er zeker van te zijn dat alle benodigde academische voorzieningen tijdig kunnen worden getroffen conform het bovengenoemde protocol.

Regeling Bindend Studieadvies (BSA)

De opleiding (zowel voltijd als deeltijd) kent een Bindend Studieadvies.
Voor de bacheloropleiding Filosofie zijn in het kader van de BSA-regeling geen aanvullende eisen van toepassing.

Het studieprogramma

Eerste jaar (propedeuse)

De eerste helft van de bacheloropleiding Filosofie (semester 1-3) biedt een brede oriëntatie in de westerse academische filosofie. De westerse traditie wordt daarbij ook vergeleken met andere, niet-westerse denkwijzen (vergelijkende filosofie). In deze fase krijgen studenten een overzicht van de geschiedenis van de filosofie en van de systematische vakken als ethiek, logica, metafysica en cultuurfilosofie. Tijdens deze inhoudelijke cursussen oefenen zij zich tevens in academische vaardigheden als analyseren, argumenteren, helder schrijven en dergelijke. Naast deze cursussen volgen de studenten de cursus Filosofische vaardigheden, waarin een aantal essentiële academische vaardigheden worden getraind rondom het lezen, begrijpen, onderzoeken en schrijven van filosofische teksten, en de module Klassieke teksten (of Classical Readings), waarin aan de hand van een klassieke tekst uit de geschiedenis van de filosofie wordt geleerd hoe je met dergelijke teksten omgaat, welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn om ze te interpreteren en hoe daarover op een acceptabele manier te rapporteren.

Het eerste studiejaar, de propedeuse, bestaat geheel uit verplichte onderdelen. In het eerste jaar volgen studenten tien vakcursussen, de cursus Filosofische vaardigheden en de module Klassieke teksten. Studenten in het BA Plus-traject volgen als onderdeel van de cursus Filosofische vaardigheden bovendien een tweewekelijks tutorial, waarin zij kennismaken met het filosofisch onderzoek zoals dat aan het Instituut voor Wijsbegeerte wordt verricht.

Tweede jaar

De eerste helft van het tweede bachelorjaar Filosofie vormt een voortzetting en verdieping van het inleidende programma van de propedeuse. Studenten volgen nog eens zes verplichte vakken, waaronder Metafilosofie. Het tweede semester van het tweede jaar biedt studenten de gelegenheid om in de keuzeruimte hun intellectuele horizon te verbreden.

Derde jaar

Het derde jaar van de bacheloropleiding wordt gekenmerkt door meer verdieping en meer keuzevrijheid. Studenten van het Nederlandstalige bachelorprogramma maken een keuze voor één van de volgende vier afstudeerrichtingen: Ethiek en politieke filosofie, Filosofie van mens, techniek en cultuur, Geschiedenis van de filosofie, of Theoretische filosofie.

In het derde jaar worden 50 EC besteed aan gevorderde, filosofische cursussen. Studenten volgen vijf thematische cursussen van elk 10 EC uit een jaarlijks wisselend aanbod, drie in het eerste semester en twee in het tweede semester. Ten minste twee van deze vijf cursussen worden gevolgd binnen de gekozen afstudeerrrichting. De keuze van de andere drie cursussen is vrij, maar ten minste één van deze drie cursussen moet worden gekozen uit het aanbod van een andere afstudeerrichting.

Het derde jaar wordt afgesloten met een BA-eindwerkstuk van 10 EC en niveau 400 (zie onder: BA-eindwerkstuk en en afstudeereisen). In dit laatste semester volgen studenten tevens het verplichte scriptieseminar.

Keuzeruimte

In het tweede semester van het tweede jaar van de bacheloropleiding Filosofie biedt het studieprogramma een keuzeruimte van 30 EC. Het is ook mogelijk – en soms zelfs noodzakelijk – de keuzeruimte in zijn geheel door te schuiven naar het derde jaar, of gedeeltelijk in het tweede en gedeeltelijk in het derde jaar te plannen. In dat geval kunnen studenten in het tweede semester van het tweede jaar alvast BA3-cursussen volgen mits zij aan de toegangseisen van deze cursussen voldoen.

De keuzeruimte van 30 EC kan worden ingevuld met een individueel (zelf samengesteld) keuzepakket. In het pakket mogen zowel niet-wijsgerige als wijsgerige keuzevakken worden opgenomen, maar de opleiding stimuleert haar studenten de keuzeruimte te gebruiken voor niet-filosofische onderdelen. De keuzeruimte kan ook worden ingevuld met een vastgestelde minor (zie ook minorensite. Daarnaast kunnen studenten de keuzeruimte gebruiken voor een academische stage, of een studieverblijf in het buitenland.

Een individueel keuzepakket moet altijd vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de examencommissie. De examencommissie beoordeelt of het voorgestelde pakket voldoende samenhang en niveau-opbouw heeft. Ten minste één van de cursussen van het keuzepakket moet niveau 300 hebben. Ook een stageplan of het beoogde studieprogramma aan een buitenlandse universiteit moet vooraf worden goedgekeurd door de examencommissie. Een minor hoeft niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de examencommissie.

Zie ook de centrale informatiepagina over de keuzeruimte.

Voltijd en deeltijd

De bacheloropleiding Filosofie wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Deeltijdstudenten volgen de opleiding per definitie in het standaardtraject. Voor meer informatie over de deeltijdopleiding,
zie BA Filosofie (deeltijd).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen dienen studenten de propedeuse en alle onderdelen van het tweede en derde jaar te hebben behaald. De bacheloropleiding wordt afgesloten met een BA-eindwerkstuk. In het werkstuk laat een student zien dat hij of zij in staat is zelfstandig een kritische beschrijving te geven van de state of the art met betrekking tot een filosofisch probleem op het terrein van de gekozen afstudeerrichting.

Zie de cursusbeschrijving van het BA-eindwerkstuk.

Afstudeerrichtingen

De bacheloropleiding Filosofie heeft de volgende afstudeerrichtingen:

 • Ethiek en politieke filosofie

 • Filosofie van mens, techniek en cultuur

 • Geschiedenis van de filosofie

 • Global and Comparative Perspectives

 • Theoretische filosofie

Om te kunnen afstuderen in de gekozen richting dienen ten minste twee en ten hoogste vier van de vijf door de student afgeronde derdejaarscursussen (niveau 300-400) te behoren tot de betreffende afstudeerrichting, evenals het onderwerp van het BA-eindwerkstuk.

De afstudeerrichting Global and Comparative Perspectives is een Engelstalig programma. De keuze voor dit programma wordt gemaakt direct in het eerste jaar van de bacheloropleiding.

Opleidingsspecifieke regelingen

Filosofie wordt gestudeerd door voltijdstudenten die alleen filosofie studeren, en door studenten die de bacheloropleiding Filosofie, voltijds dan wel deeltijds, combineren met een andere opleiding, een baan of andere activiteiten. Om beide groepen optimaal van dienst te zijn worden de eerste drie semesters van de bacheloropleiding Filosofie aangeboden in twee trajecten: het BA Plus-traject (dat wordt gekenmerkt door een intensieve en begeleide training in extra tutorials) en het Standaardtraject. Na het verplichte programma van de eerste drie semesters vervalt het onderscheid tussen de twee trajecten. De BA Philosophy: Global and Comparative Perspectives kent geen onderscheid tussen twee trajecten.

BA Plus-traject

Het BA Plus-traject is bedoeld voor voltijdstudenten die uitsluitend filosofie studeren. Het onderwijs in dit traject wordt gekenmerkt door een intensieve en begeleide training in de vaardigheden die een student filosofie zich zal moeten eigen maken. Die extra trainingen worden tutorials genoemd. Deze tutorials worden niet gebruikt voor extra informatieoverdracht, maar voor het kritisch leren lezen van moeilijke teksten (ook in het Duits en eventueel in het Frans), het leren analyseren van argumentaties, het zelf helder en precies leren argumenteren, schrijven en presenteren, en ook voor het voeren van filosofische discussies, het organiseren van relevante excursies, lezingen, films, etc.

Studenten in het BA Plus-traject die na het eerste jaar van inschrijving niet alle propedeusecursussen hebben behaald, volgen in het tweede jaar de nog niet behaalde propedeusecursussen in het Standaardtraject. De verplichte cursussen van het tweede jaar volgen zij wel in het BA Plus-traject.

Standaardtraject

Het Standaardtraject is gericht op alle studenten die de studie filosofie combineren met een andere activiteit en daardoor minder ruimte hebben voor een dergelijk intensief programma. Het Standaardtraject is dus bedoeld voor deeltijdstudenten, studenten die twee opleidingen combineren, contractstudenten en studenten die cursussen filosofie volgen in het kader van de pre-master, een minor of een keuzepakket. Doordat een deel van het onderwijs voor hen in de vroege avonduren wordt verzorgd, kunnen zij de opleiding beter inpassen in hun overige activiteiten. Dubbelstudenten die bereid zijn het volledige onderwijs binnen het BA Plus-traject te volgen worden tot dit traject toegelaten.

Overigens valt de helft van de cursussen van het standaardtraject samen met cursussen van het BA Plus-traject. Deze cursussen worden overdag verzorgd. De andere helft van de cursussen van het standaardtraject wordt aangeboden in de avonduren.

Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten

Aansluitende masteropleidingen

Het bachelordiploma Filosofie geeft rechtstreeks toegang tot de volgende specialisaties van de masteropleiding Philosophy 60 EC aan de Universiteit Leiden:

 • Modern European Philosophy

 • Moral and Political Philosophy

 • Philosophical Perspectives on Politics and the Economy

 • Philosophy of Knowledge

Het bachelordiploma Philosophy: Global and Comparative Perspectives geeft daarnaast ook rechtstreeks toegang tot de volgende specialisatie van de masteropleiding Philosophy 60 EC aan de Universiteit Leiden:

 • Global and Comparative Philosophy

Na afronding van de eenjarige masteropleiding Philosophy kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs de Lerarenopleiding Filosofie volgen bij het ICLON en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid in filosofie verwerven. Studenten die in de keuzeruimte van de bacheloropleiding de educatieve minor hebben afgerond en hun masterdiploma hebben behaald, kunnen daarna met een verkort traject de Lerarenopleiding Filosofie afronden (30 EC in plaats van 60 EC).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Pre-mastertrajecten

De verschillende pre-mastertrajecten Philosophy zijn bedoeld voor studenten die in het bezit zijn van een bachelordiploma van een onderzoeksuniversiteit dat vergelijkbaar is met het niveau van een bachelordiploma van een Nederlandse universiteit, maar die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de MA Philosophy wat betreft kennis, inzicht en vaardigheden op het terrein van de filosofie zoals aangegeven in de OER, art. 5.2.2. Studenten die het voorgeschreven traject van de pre-master Philosophy van maximaal 60 EC met succes afronden worden toegelaten tot de betreffende specialisatie van de MA Philosophy. Toelatingsbesluiten tot de pre-master worden afgegeven door de toelatingscommissie na beoordeling van een verzoek tot toelating tot de masteropleiding.

Compensatieregeling

Bij de afronding van de propedeuse van de BA Filosofie kan compensatie van onvoldoendes plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster:

 • Continentale filosofie;

 • Cultuurfilosofie;

 • Epistemologie;

 • Ethiek;

 • Klassieke teksten;

 • Logica;

 • Metafysica.

Compensatie van onvoldoendes is mogelijk indien:
a. het gewogen gemiddelde in het betrokken cluster ten minste 6.0 bedraagt;
b. een student in het betrokken cluster voor maximaal één onderwijseenheid een onvoldoende heeft behaald;
c. geen van de behaalde resultaten binnen een cluster lager is dan een 5.0;
d. voor ten minste één onderwijseenheid van dat cluster een 8.0 of hoger is behaald.

Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt hij geacht te hebben voldaan aan de eisen voor het examen waarop hij zich voorbereidt met dit cluster van onderwijseenheden en kan een verzoek tot compensatie indienen bij de examencommissie via Verzoek tot toepassing van de compensatieregeling.

In de postpropedeuse is compensatie niet mogelijk.

Career Preparation

Arbeidsmarktvoorbereiding bij BA Filosofie

Het programma

Het programma van de BA Filosofie in Leiden is veelzijdig: studenten verdiepen zich in de geschiedenis van de filosofie, ethiek en politieke filosofie, theoretische filosofie, en filosofie van mens, techniek en cultuur. Daarnaast is er aandacht voor de vergelijkende filosofie. In het drie semesters van de opleiding wordt met hoorcolleges, werkcolleges en tutorials een brede basis gelegd. In het derde jaar specialiseert de student zich in één van de vier afstudeerrichtingen. Vanaf het eerste jaar trainen studenten geleidelijk de verschillende vaardigheden die nodig zijn om op academisch niveau filosofisch onderzoek te verrichten: dat wil zeggen alle essentiële academische vaardigheden rondom het lezen, begrijpen, onderzoeken en schrijven van filosofische teksten, en het stellen van goede filosofische vragen.

Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waar om? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?

Op verschillende momenten tijdens je bachelor Filosofie komen deze en vergelijkbare vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en waarbij je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’

Activiteiten

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie; intra-persoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie; en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. In de cursusbeschrijvingen in de Studiegids van de bachelor Filosofie vind je, naast de leerdoelen van de vakken, ook een lijst met de vaardigheden waar aan gewerkt wordt.

De vaardigheden die worden aan de orde komen je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Schrijfvaardigheid

 • Mondeling presenteren

 • Discussiëren en samenwerken

 • Analyseren

 • Kritisch lezen

Vakken BA Filosofie

Uiteraard bieden vakken van het onderwijsprogramma je voorbereiding op de arbeidsmarkt. We streven er als opleiding naar om in elk semester het onderwerp op heel directe of minder directe manier aan bod te laten komen. Binnen de BA Filosofie gebeurt dit onder meer binnen de volgende vakken:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Daarnaast kunnen studenten een extra-curriculaire module volgen die wordt aangeboden door de Honours Academy:

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235, of met de studiecoördinator Filosofie Patsy Casse.