Prospectus

nl en

The First Global Empires: Egypt and the Middle East (1st Mill BC – 7th century AD)

Course
2023-2024

Toegangseisen

De oudste geschiedenis: Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus.

Beschrijving

Inleiding in de geschiedenis van het oostelijke Mediterrane gebied, met Egypte, Palestina, de Levant, Anatolië en Mesopotamië. Het gebied wordt beschreven vanaf het moment dat de gehele regio steeds nauwer met elkaar verweven raakt in het eerste millennium v.Chr., wat onder meer leidt tot de vorming van het eerste ‘wereldrijk’ onder leiding van de Perzen. Ook onder het Hellenisme en de Romeinse overheersing smelt de regio steeds meer aaneen, en we zien een toenemende culturele uitwisseling. De cursus besteedt ook aandacht aan de komst van het Christendom en de geschiedenis van het Byzantijnse Rijk tot aan de komst van de Islam. De colleges zullen ingaan op de tekstuele, archeologische en iconografische bronnen die aan basis liggen van de studie van dit gebied.

Leerdoelen

De studenten wordt begrip bijgebracht van de oude culturen van het Nabije Oosten en Egypte, en hun samenhang tijdens het eerste millennium v.Chr. tot aan de 8ste eeuw n.Chr.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de onderstaande toetsen en weging:

Schriftelijk deeltentamen met korte open (invul)vragen: 50%
Schriftelijk eindtentamen met korte open (invul)vragen: 50%

Het vak is met succes afgerond als het resultaat een voldoende is (dwz een 5,50 of hoger).

Herkansing

Het hertentamen bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, en deze vervangt de eerder behaalde deelcijfers.

Inzage

Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Kathryn A. Bard, An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt (2nd edition, Malden, MA etc., 2015: Wiley-Blackwell)

  • Marc Van de Mieroop, A History of the Ancient Near East : ca. 3000-323 BC (3rd edition, Malden, MA etc., 2015: Wiley-Blackwell)

Specificatie van de relevante pagina’s, en enkele aanvullende titels worden op het college bekendgemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Studeren à la carte (zonder tentamen).

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Contractonderwijs (met (deel)tentamen(s) en toekenning van ECs).

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

-