Prospectus

nl en

BA-Thesis Religious Studies

Course
2023-2024

Toegangseisen

De propedeuse en een afgerond tweede jaar van de BA Religiewetenschappen. Deelname aan het scriptieseminar Religiewetenschappen is verplicht.

Om een BA-eindewerkstuk in het tweede semester te schrijven, moet de student parallel deelnemen aan het scriptieseminar Religiewetenschappen.

Om een BA-eindwerkstuk in het najaarssemester te schrijven, dient het scriptieseminar te zijn gevolgd en afgerond in het voorafgaande voorjaarssemester.

Beschrijving

De student sluit de opleiding af met een eindwerkstuk van maximaal 10.000 woorden (exclusief noten, bibliografie en bijlagen). Het schrijven hiervan is gekoppeld aan het scriptieseminar Religiewetenschappen. De student mag schriftelijk een voorkeur voor een scriptiebegeleider kenbaar maken. De examencommissie probeert met die voorkeur rekening te houden, maar kan een andere begeleider toewijzen indien daartoe aanleiding is.

Voor de verdere gang van zaken, zie de Regeling BA-eindwerkstuk in Bijlage B van de Facultaire Onderwijs- en examenregeling.

Leerdoelen

  • het onder begeleiding uitwerken van een semi-complexe onderzoeksvraag met behulp van de inmiddels verworven vaardigheden, methoden en technieken;

  • het schrijven van een schriftelijk verslag aan de hand van die onderzoeksvraag.

Onderwijsvorm

Zelfstudie en besprekingen met de begeleider.

Toetsing en weging

Schriftelijk werkstuk (100%)
Het scriptieseminar moet met voldoening zijn gevolgd voordat het BA-eindwerkstuk kan worden afgerond.

Als het BA-eindwerkstuk niet binnen één semester wordt afgerond

  • De student dient opnieuw een verzoek tot toewijzing van de scriptiebegeleider in bij de examencommissie. De student kan vragen om de begeleiding bij dezelfde scriptiebegleider te continueren. Indien deze begeleider niet beschikbaar is, wijst de examencommissie een andere scriptiebegleider aan.

  • Studenten die hun BA-eindwerkstuk niet binnen een jaar afronden, starten een nieuw scriptietraject, inclusief een nieuwe begeleider en een nieuw onderwerp.

Herkansing

  • In het geval van een herkansing, dient de student contact op te nemen met de examencommissie, de scriptiebegeleider en de tweede lezer voor het vaststellen van een nieuwe deadline.

Literatuurlijst

Samen te stellen door de student zelf, aan de hand van het gekozen scriptieonderwerp.

Inschrijven

De student hoeft zich niet zelf in te schrijven voor dit studieonderdeel.

Contact

Individuele begeleider

Opmerkingen

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert, wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.