Prospectus

nl en

Bachelorproject Academische Pabo

Course
2023-2024

Ingangsvoorwaarden

Om deel te mogen nemen aan het Bachelorproject moet het vak Oefenonderzoek Academische Pabo behaald zijn. Daarnaast wordt de stof van Onderzoekpracticum 1 en Onderzoekspracticum 2 bekend verondersteld.

Beschrijving

Het Bachelorproject heeft tot doel studenten ervaring te laten opdoen met wetenschappelijk onderzoek voor een school. Uitgangspunt is een vraag die speelt in de school en betrekking heeft op een pedagogisch of onderwijskundig thema dat past binnen de opleiding. Studenten richten zich zowel individueel als in een team op de vertaling van de vraag in een wetenschappelijk onderzoekbare vraag, verrichten literatuuronderzoek, bezinnen zich op de methodologische, ethische en praktische implicaties van hun onderzoek, verzamelen en analyseren gegevens met betrekking tot de vraagstelling en trekken vanuit wetenschappelijke basis conclusies. Hierover rapporteert iedere student vervolgens in een individueel verslag én in een adviesrapport dat in teamverband geschreven wordt.

Leerdoelen

  • Het in een ondersteunende omgeving zelfstandig en in teamverband doorlopen van de empirische cyclus, waarbij, afhankelijk van de onderzoeksvraag van de school, de nadruk kan liggen op verschillende fasen van het onderzoek;

  • Intensieve kennismaking met het uitvoeren van onderzoek als academische leerkracht;

  • Integratie van eerder in de opleiding geleerde kennis en vaardigheden met de praktijk van het wetenschappelijk praktijkgestuurd onderzoek;

  • De verdere ontwikkeling en uitbreiding van de in de Bacheloropleiding geleerde kennis van en vaardigheden in methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek;

  • Leren zelfstandig en in teamverband te functioneren in een project (professionele houding);

  • Het in de context van een uitdagend onderzoek ervaren wat de eigen mogelijkheden en beperkingen zijn met betrekking tot vijf academische vaardigheden (onderzoeken, vertalen van kennis in een advies voor een school, academisch schrijven, samenwerken, en communiceren en presenteren) en daarmee op dusdanige wijze leren omgaan dat het project goed wordt afgerond.

Onderwijsvorm

Studenten voeren het onderzoek uit in werkgroepen met aanwezigheidsplicht en regelmatige begeleiding van een docent. Ook vinden er een aantal consulten plaats met methodologen en de Ethiek Commissie.

Toetsing

Studenten schrijven een individueel onderzoeksverslag waaruit blijkt dat zij in staat zijn tot het systematisch uitwerken van een probleemstelling en tot het geven van een kritische reflectie op grond van theoretische inzichten. Ook moeten studenten in staat zijn verantwoorde keuzes te maken uit de diverse sociaal-wetenschappelijke onderzoeks- en dataverwerkingsmethoden. De groep waarvan de student deel uitmaakt schrijft samen een adviesrapport voor de school. Uit het adviesrapport moet blijken dat de groep als team in staat is een helder geformuleerd wetenschappelijk antwoord op een vraag uit de praktijk te geven en dat te vertalen in een wetenschappelijk verantwoord advies.

Iedere student krijgt een individueel eindcijfer dat bestaat uit de beoordeling van de individuele prestatie (individueel verslag en professioneel gedrag; dit is 60% van het eindcijfer) en de groepsprestatie (adviesrapport; dit is 40% van het eindcijfer). Beide beoordelingen moeten minimaal voldoende (5,5) zijn. Studenten die een onvoldoende hebben, krijgen de kans binnen een door de begeleider gestelde termijn verbeteringen aan te brengen in individueel verslag en/of adviesrapport. Degenen die na deze herkansing nog steeds niet aan de beoordelingscriteria voldoen, moeten een nieuw Bachelorproject verrichten in het volgende collegejaar.

De definitieve verslagen van het Bachelorproject moeten worden ingeleverd bij de begeleider(s). Deze controleert de verslagen op plagiaat door deze te uploaden in Turnitin. In het geval van het vermoeden van plagiaat treedt het Protocol Fraude in werking (zie: Regels en Richtlijnen van de Examencommissie).

Voor dit vak bestaat geen mogelijkheid tot vrijstelling.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Afhankelijk van het project.

Contact

Coördinator van het Bachelorproject Academische Pabo is dr. Hinke Endedijk.