Prospectus

nl en

Aristoteles Ethica Nicomachea

Course
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor:

 • BA-studenten Filosofie die ten minste 70 EC van de verplichte onderdelen van het eerste en tweede bachelorjaar hebben behaald, waaronder History of Modern Philosophy, Griekse en Romeinse filosofie of History of Political Philosophy, Ethiek, Politieke filosofie / Political Philosophy.

 • BA-studenten Philosophy: Global and Comparative Perspectives, die ten minste 70 EC van de verplichte onderdelen van het eerste en tweede bachelorjaar hebben behaald, waaronder World Philosophies: Greek and Roman Antiquity, World Philosophies: Modern Europe, Ethics, Political Philosophy.

 • Bachelorstudenten Griekse en Latijnse taal en cultuur, die de propedeuse GLTC en het Overzicht Antieke Wijsbegeerte 1 hebben voltooid.

 • Pre-masterstudenten Philosophy die in het bezit zijn van een toelatingsbesluit, en die een advanced seminar moeten afronden uit package B van het pre-masterprogramma.

Beschrijving

De Ethica Nicomachea kan met recht een klassieker genoemd worden. Het is één van de meest gelezen en besproken werken uit de geschiedenis van de filosofie. Aristoteles snijdt hierin dan ook een flink aantal universele en nog immer actule onderwerpen aan. Zo denkt hij onder meer na over de vraag wat geluk is, schetst hij een deugdenethiek die tegenwoordig weer zeer in de belangstelling staat, denkt na over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, terwijl hij ook een uitvoerig essay aan de vriendschap wijdt. In dit college zullen we de Ethica Nicomachea integraal lezen en interpreteren. Verder zullen we aandacht besteden aan de rol van de Ethica Nicomachea in moderne filosofische en psychologische debat rond thema’s als deugdenethiek en de vraag naar het goede leven.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de ethiek van Aristoteles in samenhang met de rest van zijn filosofie;

 • de relatie tussen de ethiek van Aristoteles en diens voorgangers (sofisten, Socrates, Plato);

 • Moderne discussies over de interpretatie van de ethiek van Aristoteles.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een antieke filosofische tekst te analyseren met gebruikmaking van de bijbehorende secundaire literatuur;

 • verbanden te leggen tussen antieke filosofische teksten en eigentijdse discussies;

 • zijn/haar bevindigen op heldere manier mondeling en schriftelijk te presenteren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en Weging

Toetsvormen

 • Referaat

 • Paper

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen:

 • Referaat (30%);

 • Paper (70%).

Bij dit college geldt een aanwezigheids- en participatieplicht. Wie onvoldoende aanwezig is en/of participeert kan van het college worden uitgesloten of een extra opdracht opgelegd krijgen.
De cursus is met goed gevolg afgesloten indien het gewogen gemiddelde van de onderdelen een voldoende is en indien aan de aanwezigheids- en participatieverplichting is voldaan.

Herkansing

Wordt nader bekend gemaakt.

Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag,

Literatuur

 • Aristoteles, Ethica Nicomachea, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Christine Pannier en Jean Verhaeghe, Historische Uitgeverij (Groningen) 1991 of later.

Inschrijven

Inschrijving via uSis voor deze cursus is niet mogelijk. Studenten wordt verzocht hun voorkeuren voor de BA3-cursussen via een online inschrijvingsformulier door te geven. Zij ontvangen deze inschrijvingsformulieren en bijbehorende instructie via uMail; in juni voor de BA3-cursussen in semester 1, en in december voor de BA3-cursussen in semester 2. Studenten worden ingeschreven door de onderwijsadministratie.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Geen.