Prospectus

nl en

Literature from Mesopotamia and Anatolia

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De spijkerschriftliteratuur van Mesopotamië en Anatolië behoort tot de oudst bewaarde literatuur ter wereld en is heel divers van aard. Op de duizenden jaar oude kleitabletten vinden we fabels, mythen, legendes en epische dichtwerken. Sommige van deze teksten komen ons verrassend vertrouwd voor omdat ze grote overeenkomsten vertonen met verhalen die we kennen uit andere, latere bronnen. De ontcijfering van het spijkerschrift in 1857 bracht aan het licht dat sommige verhalen en legendes veel en veel ouder zijn dan lang werd aangenomen. Zo zijn er in het spijkerschrift varianten opgetekend van het zondvloedverhaal en het geboorteverhaal van Mozes bekend uit de bijbel, en vertonen de Ilias en Odyssee van Homerus opvallende vergelijkenissen met het Mesopotamische Gilgamesj-epos. Dit college zal een inleiding geven in de literatuur van Mesopotamië en Anatolië en de nawerking hiervan in latere literaire tradities behandelen. Ook zal worden ingegaan op de vraag wie deze literatuur schreef en (voor)las, en met welk doel, en de rol van orale traditie bij de overlevering van dit belangrijke literaire erfgoed.

Leerdoelen

Kennis van en inzicht in de belangrijkste literaire werken van Mesopotamië en Anatolië en het Nachleben hiervan in andere (latere) literaire tradities.

Kennismaking met het begrippenapparaat uit de literatuurwetenschap en vergelijkende folkloristiek en toepassing hiervan op de spijkerschriftliteratuur

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de onderstaande deeltoetsen en weging:

Twee korte essays van ca. 1.500-2.000 woorden: 50%
Een schriftelijke eindtoets met essayvragen over de collegestof: 50%

Beide onderdelen moeten met een voldoende (is 5,50 of hoger) afgerond worden.

Herkansing

Bij een onvoldoende voor de essays moet er één nieuw essay (2.000 woorden) gemaakt worden (50%). Bij een onvoldoende voor het schriftelijke tentamen, moet dit tentamen herkanst worden (50%).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De te raadplegen literatuur zal bekend worden gemaakt op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Studeren à la carte (zonder tentamen).

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Contractonderwijs (met (deel)tentamen(s) en toekenning van ECs).

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

-