Prospectus

nl en

Reading Akkadian

Course
2023-2024

Toegangseisen

Het vak Inleiding Akkadisch en Spijkerschrift.

Beschrijving

Deze cursus is bedoeld voor studenten die in het eerste semester Inleiding Akkadisch en Spijkerschrift hebben afgerond. Het richt zich op verdieping en verbreding van de kennis van de Akkadische grammatica en het spijkerschrift door het lezen en filologische analyse van een reeks teksten. Deze cursus leert studenten hoe ze Akkadische spijkerschriftteksten in hun geheel kunnen vertalen; de gekozen teksten zullen ze blootstellen aan vele facetten van de Mesopotamische beschaving.

In het eerste deel van de cursus (tot aan het tussentijdse examen) staan teksten uit de Oud-Babylonische periode centraal. We zullen een selectie van koninklijke inscripties, brieven en contracten lezen. In het tweede deel van de cursus (na de mid-term) gaan we verder met het rijke tekstcorpus uit de Neo-Assyrische periode en lezen we geselecteerde passages uit beroemde mythen en heldendichten, zoals Ishtar’s Hellevaart en het epos van Gilgamesh .

Tijdens een aantal van deze lessen wordt voorgelezen uit originele spijkerschrifttabletten uit de Böhl-collectie (NINO).

Leerdoelen

  • Studenten beheersen het Akkadische werkwoordsysteem, inclusief zwakke werkwoorden en alle afgeleide stammen;

  • Studenten maken kennis met de verschillen tussen verschillende Akkadische tekstgenres;

  • Studenten worden bekwame lezers van Oud-Babylonische en Neo-Assyrische teksten;

  • Studenten raken vertrouwd met het Oud-Babylonische schrift en verdiepen hun kennis van Neo-Assyrische tekenvormen.

  • Studenten zullen hands-on ervaring opdoen met het lezen van originele spijkerschrifttabletten.

  • Studenten krijgen inzicht in het gebruik en de analyse van tekstuele bronnen voor het bestuderen van de oude Mesopotamische wereld.

Rooster

Het rooster is beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de onderstaande deeltoetsen en weging:

Korte wekelijkse toetsen over grammatica en schrift: 20%
Mid-term tentamen, vertaling, transliteratie en analyse van geziene en een ongeziene spijkerschrifttekst: 40%
Eindtentamen, vertaling, transliteratie en analyse van geziene en een ongeziene spijkerschrifttekst: 40%

Het vak is met succes afgerond als het resultaat een voldoende is (dwz een 5,50 of hoger).

Herkansing

De herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen (vertaling, transliteratie en analyse van een geziene en ongeziene tekstpassage) dat de cijfers van het tussen- en eindtentamen (80%) vervangt.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Huehnergard, J. 2011. A Grammar of Akkadian, 3rd Edition. Harvard Semitic Studies.

J. Black, A. George, N. Postgate, A Concise Dictionary of Akkadian

Tekenlijst van Labat of Borger.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent vermeld in de informatiekolom rechts.

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc, kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen

-