Prospectus

nl en

Reading Classical Hebrew

Course
2023-2024

Toegangseisen

Met voldoende afgeronde cursus Inleiding Klassiek Hebreeuws (5531VIKH) of vergelijkbare kennis (te beoordelen door de docent). Neem in het laatste geval tijdig contact op met de docent.

Beschrijving

Door middel van lectuur van gevorderde passages Klassiek Hebreeuws (proza, poëzie, profetie) worden de studenten vertrouwd gemaakt met de details van de Klassiek-Hebreeuwse grammatica. Door de thematische keuze van de teksten krijgen de studenten inzicht in de genres, de culturele achtergrond en de Sitz im Leben van de diverse tekstsoorten uit de Hebreeuwse Bijbel.

Leerdoelen

  • Gevorderde kennis van de Klassiek-Hebreeuwse grammatica

  • Vaardigheid in het lezen en grammaticaal analyseren van Klassiek-Hebreeuwse prozaïsche, poëtische en profetische teksten.

  • Vaardigheid in het gebruik van het apparaat (woordenboeken, Bijbelcommentaren, naslagwerken.

Hiermee sluiten de leerdoelen van de cursus aan op de volgende eindkwalificaties van de BA ONOS, zoals beschreven in de OER:

I.1.a, I.1.e, I.2.a, I.3.a, I.3.b, III.1.a, III.1.b

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Schriftelijke tussentoets over gelezen hoofdstukken en achtergrondliteratuur: 40%
Mondeling eindtentamen over gelezen hoofdstukken en achtergrondliteratuur: 60%

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de bovenstaande deeltoetsen en weging: Het vak is met succes afgerond als het resultaat een voldoende is (dwz een 5,50 of hoger).

Herkansing

Er is één mondelinge herkansing, die telt voor 100%,

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Biblia Hebraica Stuttartensia

J.P. Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (12e herz. ed. door M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen; Leiden/Boston, 2012) en M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen, Leerboek van het Bijbels Hebreeuws (Leiden/Boston, 2012) [N.B. Older versions of Lettinga are not suitable].

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Contractonderwijs en als uitwisselingsstudent

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Contractonderwijs (met (deel)tentamen(s) en toekenning van ECs).

Uitwisselingsstudenten met vragen over inschrijving, kunnen contact opnemen met het Humanities International Office.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent vermeld in de informatiekolom rechts.

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc, kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen

-