Prospectus

nl en

Seminar Middle East 1

Course
2024-2025

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Midden-Oostenstudies.

N.B. voor het eerste college dient reeds literatuur bestudeerd te worden.

Beschrijving

Dit vak draait om de vraag hoe schrijf je een academisch werkstuk? Hoe vind je relevante literatuur over een onderwerp? Hoe beoordeel je deze literatuur? Hoe presenteer je je bevindingen in een goed opgezet en onderbouwd verhaal? Hoe ga je verantwoord met je materiaal om en hoe laat je dat zien in je werk?
Het college is thematisch ingericht en studenten schrijven hun werkstuk binnen het thematische kader van het college. Tijdens het college bezoeken studenten de Universitaire Bibliotheek waar ze onder leiding van de vakreferent leren omgaan met zoekmachines, on-line databases etc.

Leerdoelen

Aan de hand van representatieve vakliteratuur die tijdens het college bestudeerd en besproken wordt, maken studenten kennis met academische methodes. Studenten passen deze werkwijzen vervolgens toe bij het schrijven van hun eigen werkstuk. Ook doen studenten ervaring op met het opzoeken van relevante literatuur via on-line databases en zoekmachines. Zo leren ze een afgebakend onderwerp op wetenschappelijk verantwoorde wijze te bestuderen en bevindingen zowel schriftelijk als mondeling te presenteren. Daarnaast zal de student zijn/haar kennis van de (cultuur)geschiedenis van het islamitische Midden-Oosten verdiepen.

Academische vaardigheden die getraind worden:

Mondelinge presentatievaardigheden
1 onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
2 een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
a in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie,
b overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt,
c met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken, en
d dat gericht is op een specifieke doelgroep.
Samenwerkingsvaardigheden
1 sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
2 constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
3 zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen
Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden
1 vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
2 deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
3 op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
4 onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
5 op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
6 ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden
Schriftelijke presentatievaardigheden
1 onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
2 een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
a in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
b overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
d dat gericht is op een specifieke doelgroep

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met als aanvullende voorwaarde dat het werkstuk minimaal met een 5,5 dient te worden afgesloten. Het werkstuk zal mede worden becijferd aan de hand van het Beoordelingsformulier werkstuk.

Onderdelen Weging
Participatie 10%
Presentatie 10%
Deelopdrachten 20%
Schriftelijk werkstuk 60%

Herkansing

Participatie, presentatie en deelopdrachten kunnen niet worden herkanst.
Als het eindcijfer onvoldoende (< 5,49) is, dient het werkstuk te worden herschreven voor dezelfde weging (60%).

Nabespreking tentamen

Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Op Brightspace staat aangegeven welke literatuur voor het eerste college bestudeerd dient te worden.

Inschrijven

Studenten worden ingeschreven door de onderwijsadministratie.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Herta Mohr

Opmerkingen

Let erop dat de aanvullende informatie cursussen in zijn geheel deel uitmaakt van deze cursusbeschrijving.