Prospectus

nl en

Introductiecoschap C2012

Course
2024-2025

Toegangseisen

Beschrijving

Het Introductiecoschap is het allereerste coschap van de Masterfase. Het vormt een brug tussen de Bachelor (in het bijzonder de Lijn Beroepsvorming, dan wel Lijn Professionele Vaardigheden) en de verdere coschappen. De kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de Bachelorfase worden deels herhaald, maar ook verbreed en verdiept.
De overgang van leven als medisch student naar het leven als coassistent is een keerpunt in je medische carrière en persoonlijk leven. Het doel van het Introductiecoschap is om de coassistenten goed voor te bereiden op de startvan de klinische coschappen, om zich daar verder te gaan ontwikkelen van coassistent naar beginnend arts, en bij te dragen aan patiëntenzorg. Aan het eind van het Introductiecoschap dienen de coassistenten te tonen dat zij op een professionele manier een algemeen medisch consult kunnen verrichten, en te voldoen aan de andere eindtermen zoals genoemd bij de leerdoelen op Brightspace.
Gedurende 3 weken wordt de coassistent onder begeleiding van een tutor ingewijd in de Nederlandse gezondheidszorg. Tevens heeft elke groep een monitor, dat wil zeggen een psycholoog die meerdere werkgroepen over communicatie begeleid en de communicatievaardigheden in de praktijk observeert.
Het focus ligt op de anamnese, het lichamelijk onderzoek, de verslaglegging, communicatie en professioneel gedrag. Daarnaast geven diverse gastdocenten (van verschillende afdelingen van het LUMC en daarbuiten) onderwijs dat aansluit op de leerdoelen.
Gedurende deze fase van de opleiding verwachten we van de coassistenten voldoende algemene kennis, zelfvertrouwen en motivatie om het onderwijsprogramma op een volwassen en collegiale manier te volgen. Hierbij draagt de coassistent niet alleen zorg voor het eigen leerproces, maar draagt ook bij aan het leerproces van collega'e. De vaste begeleiders zullen zorgen voor een optimale en veilige leeromgeving.

Leerdoelen

EPA-gerelateerd
1. Kan onderdelen van medisch consult (anamneses, lichamelijk onderzoek, diagnose en beleid) uitvoeren in een gesimuleerde situatie (EPA-1).
2. Kan patiënten begeleiden en informeren in gesimuleerde situatie: voeren van bijzondere gesprekken (EPA-2.2).
3. Kan communiceren en samenwerken met collega’s in gesimuleerde situatie: schriftelijke en mondelinge overdracht van patiëntinformatie (EPA-3.1).
4. Kan medische verrichtingen uitvoeren die bij dit coschap horen (simulatie van BLS, simulatie van venapunctie en simulatie van infuus inbrengen; BLS; EPA-4.1, EPA-4.3 en EPA-4.4).

Thema’s (zie document thema’s)
5. Voldoet de coassistent aan de algemeen geldende norm betreffende professioneel gedrag.
6. Mens in de zorg: Heeft inzicht in de samenwerking tussen 1e en 2e lijn in de Nederlandse zorg.
7. Gezondheid, preventie en leefstijl: Heeft kennis over de basisprincipes van leefstijlgeneeskunde en het stappenplan voor een leefstijlgesprek.
8. Interprofessionele samenwerking: Heeft inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van, en samenwerking met, verpleegkundigen.
9. Diversiteit en Inclusie: Is bewust van het belang van aandacht voor diversiteit en inclusie in de zorg.
10. Beroepsoriëntatie: Weet hoe beroepsoriëntatie tijdens de master is geïmplementeerd en start met uitvoering van de activiteiten die daarbij horen (o.a. oriëntatie, reflectie, organisatie oriëntatieruimte).

Facultatieve Thema’s
11. De oudere patiënt: Kan specifieke aandachtspunten in de consultvoering met oudere patiënten benomen.
12. AI & Technology / Innovatie: Heeft ervaring opgedaan met het gebruik van een Virtual Reality bril.
13. Palliatieve zorg: Kan empathisch met patiënten en naasten communiceren over uitslagen van onderzoeken, de betekenis van ziekzijn in hun leven en bespreekbaar maken wat hun waarden, wensen en keuzes zijn.
Overige leerdoelen
14. Is in staat te reflecteren, persoonlijke leerdoelen op te stellen en principes van self-regulated learning daarbij toe te passen.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Toetsing en weging

De coassistent moet in staat zijn op een professionele manier een consult te verrichten. Gedurende drie weken wordt daarom toegewerkt naar de afsluitende toetsconsult die op de laatste dagen van het coschap plaatsvindt en wordt beoordeeld door een onafhankelijk arts-docent. De eindbeoordeling zal bestaan uit meerdere onderdelen, zowel summatief als formatief van aard. Deze combinatie maakt het mogelijk om de belangrijkste eindtermen (zie leerdoelen Introductiecoschap) te beoordelen. Naast feedback verzameld in het digitale portfolio zal de coassistent een eindgesprek hebben met diens tutor, wat ook wordt vastgeled in het portfolio.
Om de objectiviteit van de beoordelingen te borgen zijn de volgende maatregelen getroffen:

  • Het toetsconsult wordt opgenomen

  • Het toetsconsult wordt niet beoordeeld door de eigen tutor

  • Bij een onvoldoende toetsconsult worden het toetsconsult en de toetsstatus herbeoordeeld door een andere beoordelaar

  • Het eindgesprek door de tutor wordt na een eerste onvoldoende oordeel ook door een tweede persoon gevoerd

De eindbeoordeling dient voldoende te zijn: alle onderdelen van de algemene introductie dienen met een voldoende te zijn afgesloten. Het oordeel wordt uitgedrukt in ’voldaan’ of ‘niet voldaan’. Van belang is dat de coassistent alle activiteiten in de introductie volgt: 100% aanwezigheid en het afleggen van alle toetsmomenten. Indien dit niet het geval is dan kan dit gevolgen hebben voor de voortgang. Afhankelijk van hoeveel er gemist is, vindt er zo nodig overleg plaats met de Examencommissie.

Literatuurlijst

  • de Jongh TOH et al., Leerboek anamnese (2e druk), Bohn Stafleu Van Loghum

  • de Jongh TOH et al., Fysische diagnostiek (3e druk), Bohn Stafleu Van Loghum

  • de Jongh TOH et al., Diagnostiek van alledaagse klachten (5e druk) Bohn Stafleu Van Loghum

Inschrijven

Er vindt één keer per jaar een indelingsronde plaats voor de coschappen die starten in het volgende collegejaar. Deze indeling vindt plaats in de periode januari-maart. Voor meer informatie, zie Brightspace en de studentenwebsite.

Contact

Naam: drs. A.D. Pieterse, drs. S.H. Makkenze - Mangold
Contactgegevens: ico@lumc.nl

Opmerkingen