Prospectus

nl en

Coschap Beschouwend C2012

Course
2024-2025

Toegangseisen

Beschrijving

Het coschap’ ‘beschouwend’ is het eerste klinische coschap. Het coschap duurt in totaal 15 weken, waarvan 2 voorbereidende weken onderwijs in het LUMC, 12 weken in de kliniek en 1 week ter afronding en verwerking. De invulling van het coschap ligt in handen van de interne geneeskunde, deelspecialismen hiervan en de aanverwante specialismen longziekten, maag-darm-leverziekten, cardiologie en reumatologie. Interne casuïstiek leent zich bij uitstek voor het aanleren en trainen van klinisch redeneren. Het integreren van relevante informatie uit voorgeschiedenis, anamnese,
fysisch diagnostisch & aanvullend onderzoek om hiermee een werkdiagnose te formuleren zult u tijdens dit coschap uitvoerig gaan oefenen. De vaardigheden die u in het beschouwend coschap zult aanleren zijn ook essentieel voor het succesvol doorlopen van de latere coschappen, hoewel deze in de andere coschappen wellicht wat minder expliciet aan bod zullen komen. U gaat nu starten met een fase van de master geneeskunde waarin u in de praktijk gaat leren. Deze fase is bedoeld om klinische vaardigheden op te doen, zoals het maken van een patiëntenstatus, indicatiestelling en interpretatie van aanvullend onderzoek en het formuleren van een beleid. Het zal wellicht de eerste keer zijn dat u een echte
behandelrelatie gaat ontwikkelen met ‘the center of our medical universe’, namelijk uw patiënt. Voor de meeste studenten is dit werken in de kliniek een spannende maar uiterst effectieve manier om kennis te vergaren en toe passen. Dit proces schept echter ook verantwoordelijkheden van uw kant. We verwachten een correcte en respectvolle bejegening van patiënten, verpleging en collegae evenals een professionele werkhouding. Binnen de interne geneeskunde is behandeling van patiënten frequent klinisch en multidisciplinair, met als gevolg dat de samenwerking en communicatie met verpleging en andere specialismen binnen eerste en tweede lijn een belangrijke component van de zorgverlening is. Middels het lijnonderwijs tijdens de bachelor-fase en in het Introductie Coschap heeft de voorbereiding hierop reeds plaatsgevonden. Tijdens het beschouwend coschap is er veel aandacht voor het verfijnen van deze vaardigheden. Communicatieve vaardigheden, samenwerken en professioneel gedrag spelen een belangrijke rol in uw beoordeling. Voorts is een adequate theoretische basiskennis vereist. Wij gaan ervan uit dat de stof uit de bachelor geneeskunde wordt beheerst. In het beschouwend coschap ligt de nadruk op medisch handelen vanuit pathofysiologisch begrip van het onderliggende probleem. De praktijk leert dat pathofysiologische processen ook inzichtelijker worden en beter beklijven aan de hand van casuïstiek waarbij coassistenten direct betrokken zijn. Hiaten in de basiskennis kunnen echter leiden tot voor patiënten potentieel gevaarlijke situaties. Om deze te voorkomen zal de VVV-periode van twee weken worden gebruikt om de kennis en praktische vaardigheden op te frissen die u nodig hebt om het maximale uit het coschap te halen en veilig en verantwoord met patiënten te werken.
Tot slot zal er aandacht zijn voor uw vorming als wetenschapper. Enerzijds omvat de Interne Geneeskunde zorg omtrent hoog-endemische ziektes waarbij preventieve, maatschappelijke en epidemiologische aspecten aan de orde komen. Het verrichten van literatuuronderzoek en/of statusonderzoek kan aanleiding zijn voor het schrijven van een wetenschappelijk manuscript. Anderzijds kunnen het analytisch proces en uiteindelijke diagnose binnen een specifieke casus zo complex en uniek zijn dat er een case-report over kan worden geschreven. Wij adviseren u om het in een vroeg stadium van het coschap kenbaar te maken als u interesse hebt hiervoor.

Leerdoelen

De coassistent:
1. Beheerst de vraagstukken uit het raamplan die toegewezen zijn aan het beschouwend coschap
2. Voert de vaardigheden die toegewezen zijn aan het beschouwend coschap in het raamplan uit en doet dit op adequate wijze
3. Heeft inzicht in de organisatie van geneeskundige processen rond de individuele patiënt en logistiek van zorg
4. Voert op professionele en systematische wijze een anamnese gesprek
5. Voert op professionele en systematische wijze een lichamelijk onderzoek uit
6. Stelt een differentiaal diagnose op
7. Weet welk aanvullend onderzoek aan te vragen en is in staat uitkomsten hiervan te interpreteren
8. Stelt (farmaco)therapeutisch beleid op
9. Voert eigen administratie, stelt statussen op en doet dit op zorgvuldige wijze
10. Communiceert adequaat met patiënten, collega coassistenten, docenten, begeleiders, opleiders, verpleegkundigen en andere betrokkenen bij het dagelijks functioneren
11. Werkt (in teamverband) op professionele wijze samen met zorgverleners en specialisten
12. Is in staat te reflecteren op het eigen functioneren, kwaliteiten en beperkingen te benoemen en stelt op basis hiervan persoonlijke leerdoelen op
13. Is in staat bevindingen op professionele wijze te presenteren: duidelijk, inhoudelijk correct en volledig
14. Beheerst de vaardigheid ‘venapunctie’ voldoende om deze zelfstandig uit te voeren bij patiënten en demonstreert deze vaardigheid bij minimaal 3 patiënten.
15. Kan op een adequate manier (peer) feedback geven.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Toetsing en weging

Entreetoets
Venapunctie
KPB’s
Statusbeoordelingen
Presentaties
Afronding Small Private Online Course (SPOC)
Afsluitende kennistoets
Tussenbeoordelingen
IOP
Vaardigheden
Eindbeoordeling

Literatuurlijst

  • NHG standaard diabetes mellitus type 2

  • http://www.internisten.nl/uploads/EK/TB/EKTBTdHzI3gV9NtRzoQmw/
    richtlijn-module-Acute-ontregeling_2013_Diabetes.pdf

  • Diabetes Care Volume 37, Supplement 1, January 2014 (S14-S80)

  • ESC Textbook of Cardiovascular Medicine (en andere tekstboeken)

  • Medische richtlijnen lokaal, NVVC, ESC, AHA-ACC

  • Feigenbaum Echocardiography (of vergelijkbaar tekstboek)

Inschrijven

Er vindt één keer per jaar een indelingsronde plaats voor de coschappen die starten in het volgende collegejaar. Deze indeling vindt plaats in de periode januari-maart. Voor meer informatie, zie Brightspace en de studentenwebsite.

Contact

Secretariaat Coschap Beschouwend
Email coschap-interne@lumc.nl
Telefoon 071 - 526 46 73

Opmerkingen