Prospectus

nl en

Internship in skin, neural and sensory systems

Course
2024-2025

Toegangseisen

Beschrijving

Het coschap huid, zintuigen en zenuwstelsel (HZZ) is een geïntegreerd coschap waarin de coassistent de mogelijkheid krijgt om kennis en vaardigheden op te doen in de specialismen huidziekten, KNO, oogheelkunde en neurologie.
Het doel van het coschap HZZ is de medische student zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomstige rol als arts in de maatschappij. De rol als arts gaat in de komende decennia sterk veranderen door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Dit heeft effect op uw rol en uw positie als arts ten aanzien van patiënten. Patiënten hebben door de grote hoeveelheid beschikbare informatie in media en internet een veel grotere kennis over ziekte, diagnostiek en behandeling. Daarmee krijgt de patiënt een meer gelijkwaardige rol in diagnostiek en behandeling van zijn/haar aandoening. De arts moet met de patiënt in gesprek gaan over deze onderwerpen en met hem of haar de verschillende opties gaan bespreken. Dit proces wordt ook wel “shared-decision-making” genoemd ofwel patiënten participatie. De vraag is: hoe speelt de arts van de toekomst in op deze toekomstige expert functie en welke rol krijgt zij.
In het coschap wordt aandacht besteed aan deze nieuwe rol als arts. Naast deze maatschappelijke krijgen technologische ontwikkelingen een direct effect op uw medisch handelen. Technologische innovaties gaan de diagnostiek en behandeling van ziekten en aandoeningen drastisch veranderen. Traditionele diagnostische handelingen en behandelingen verdwijnen daarmee deels of geheel . Wat hiervoor in de plaats komt en in welke mate is nog onvoorspelbaar, maar belangrijk is te realiseren dat het effect heeft op ons dagelijks medisch handelen. Het is belangrijk om hierop vooruit te blikken en in te spelen op deze veranderingen. Veranderingen van ziektebeelden zelf en de pathofysiologie die hieraan ten grondslag ligt is minder groot. Het blijft dus voor de student van grootste belang om te beschikken over de basiskennis en vaardigheden. Deze basis is nodig om in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de aanstaande veranderingen.
Het Coschap HZZ gaat daarom in op de meest essentiële kennis, vaardigheden en competenties die u nodig heeft als toekomstige arts. Elk van de vier specialismen heeft zijn vakspecifieke inhoud en vaardigheden die wij u bijbrengen in een gestructureerd en waar mogelijk geïntegreerd coschap.

Leerdoelen

De coassistent:
1. beheerst de vraagstukken uit het raamplan, die zijn toegewezen aan het coschap Huid, zintuigen en zenuwstelsel (zie bijlage 1)
2. is in staat de vaardigheden uit het raamplan, die zijn toegewezen aan het coschap Huid, zintuigen en zenuwstelsel (zie bijlage 1) naar behoren te verrichten
3. voert op professionele en systematische wijze een anamnesegesprek passend bij de doelgroep
4. voert op professionele en systematische wijze een lichamelijk onderzoek uit passend bij de doelgroep
5. stelt een differentiaal diagnose op passend bij de gegevens uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek
6. weet welk aanvullend onderzoek aangevraagd moet worden op basis van de differentiaal diagnose en interpreteert de uitkomsten hiervan
7. stelt op basis van de uitkomsten van punt 6 (farmaco)therapeutisch/behandel beleid op
8. voert eigen administratie en stelt zorgvuldig statussen op
9. presenteert bevindingen mondeling op professionele wijze
10. weet welke determinanten een negatieve dan wel positieve invloed kunnen hebben in het voorkomen, het ontstaan en/of de progressie van het probleem van de patiënt
11. assisteert op polikliniek en operatiekamer (bewaakt hierbij o.a. de steriele werkomgeving)
12. communiceert op professionele wijze met patiënten en hun naasten, opleiders, begeleiders, collega-coassistenten, verpleegkundigen en andere betrokkenen bij het dagelijks functioneren
13. werkt in teamverband op professionele wijze samen met zorgverleners en specialisten
14. heeft inzicht in de organisatie van geneeskundige processen rond de individuele patiënt en logistiek van zorg
15. reflecteert op het eigen functioneren, benoemt kwaliteiten en beperkingen en stelt op basis hiervan persoonlijke leerdoelen op.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Toetsing en weging

Kennistoets
KPB’s (Klinische) presentatie
Stage/tussenbeoordeling (met IOP)
Statusbeoordeling of patiëntpresentatie
Tussenbeoordeling (met IOP)
Kennistoets
Eindbeoordeling

Literatuurlijst

Zie Brightspace

Inschrijven

Er vindt één keer per jaar een indelingsronde plaats voor de coschappen die starten in het volgende collegejaar. Deze indeling vindt plaats in de periode januari-maart. Voor meer informatie, zie Brightspace en de studentenwebsite.

Contact

Dermatologie: Dr. D.M.W. Balak
Email: D.M.W.Balak@lumc.nl
KNO: Dr. A.P.M. Langeveld
Email a.p.m.langeveld@lumc.nl
Oogheelkunde: Drs. S.W. Genders
Email: s.w.genders@lumc.nl
Neurologie: Dr. R. Fronczek
Email: R.Fronczek@lumc.nl

Opmerkingen