Prospectus

nl en

Coschap Vrouw en Kind C2012

Course
2024-2025

Toegangseisen

Beschrijving

Het coschap ‘Vrouw en Kind’ is één van uw laatste coschappen in het ziekenhuis en duurt in totaal 16 weken. Het coschap ‘Vrouw en Kind’ is een integraal coschap, waarbij de diverse facetten van de geneeskunde bij vrouwen, (aanstaande) moeders, neonaten en kinderen worden behandeld.
De gynaecologen en de kinderartsen hebben hun eigen specifieke werkvelden, maar er is ook sprake van intensieve samenwerking tussen beide vakgroepen. De twee vakgebieden kruisen elkaar voornamelijk rondom de zorg van de (toekomstige) neonaat. Onderwerpen, die multidisciplinair behandeld worden, variëren van ethische discussies bij foetussen met congenitale afwijkingen tot het begeleiden van gezinnen met sociale problematiek. Omdat de zorg steeds meer gecentraliseerd wordt rondom de patiënt, zal de samenwerking tussen de twee specialisaties in de toekomst nog belangrijker worden.
In het eerste deel van de eerste stage zult u zich richten op de Gynaecologie. Afhankelijk van de organisatie in het ziekenhuis waar u coschappen loopt, zult u ervaring op doen op de afdeling gynaecologie, de polikliniek en de OK. Het tweede deel van de eerste stage betreft de Verloskunde. Hier zal zowel de fysiologische verloskunde als de pathologie aan de orde komen.
In de tweede stage zult u zich richten op de Kindergeneeskunde. Onafhankelijk van het ziekenhuis waar u het coschap zult lopen, zult u kennismaken met de volledige breedte van de kindergeneeskunde, van neonatologie en het acuut zieke kind tot zeer uiteenlopende poliklinisch problematiek. In de interactieve VVV weken hopen we u zo goed mogelijk voor te bereiden op dit coschap.
De helft van de wereldbevolking is vrouw en per jaar worden er in Nederland ongeveer 170.000 kinderen geboren (bron: CBS). Ongeacht de medische richting, die u in de toekomst zult kiezen, zult u dus altijd te maken krijgen met het thema ‘Vrouw en Kind’. Wij hopen daarom dat u de komende weken veel ervaringen zult opdoen en dat dit coschap zal bijdragen aan de ontwikkeling van uw verdere medische carrière.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen voor dit coschap
De coassistent:
1. Beheerst de vraagstukken uit het raamplan die toegewezen zijn aan het coschap Vrouw en Kind (zie bijlage 1 aan het einde van het blokboek).
2. Beheerst de vaardigheden uit het raamplan die zijn toegewezen aan het coschap Vrouw en Kind (zie bijlage 1 aan het einde van het blokboek).
3. Voert op professionele en systematische wijze een (hetero-)anamnesegesprek passend bij de doelgroep.
4. Voert op professionele en systematische wijze een lichamelijk onderzoek uit passend bij de doelgroep.
5. Stelt een differentiaal diagnose op passend bij de gegevens uit anamnese en lichamelijk onderzoek.
6. Doet een voorstel voor aanvullend onderzoek op basis van de differentiaal diagnose en interpreteert de uitkomsten hiervan.
7. Stelt op basis van de uitkomsten van punt 6 een (farmaco)therapeutisch/behandel beleid op.
8. Voert eigen administratie en stelt zorgvuldig statussen op.
9. Presenteert bevindingen duidelijk, inhoudelijk correct en volledig en betrekt waar mogelijk beschikbare wetenschappelijke bewijzen.
10. Benoemt welke factoren een negatieve dan wel positieve invloed kunnen hebben in het voorkomen, het ontstaan en/of de progressie van het probleem van de patiënt.
11. Assisteert op polikliniek, verloskamers en operatiekamer (bewaakt hierbij o.a. de steriele werkomgeving).
12. Werkt in teamverband op constructieve wijze samen met zorgverleners en specialisten opleiders, begeleiders, collega coassistenten, verpleegkundigen en andere betrokkenen bij het dagelijks functioneren.
13. Communiceert op begrijpelijke en empathische wijze met patiënten en hun naasten.
14. Kan de (geneeskundige) processen van de organisatie rond de individuele patiënt en de logistiek van zorg benoemen.
15. Reflecteert op het eigen functioneren, benoemt kwaliteiten en beperkingen en stelt op basis hiervan persoonlijke leerdoelen op.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Toetsing en weging

Kennistoets
KPB’s
Statusbeoordeling
Presentatie/referaat
Vaardigheden
Tussenbeoordeling
Stagebeoordeling
Eindbeoordeling (1 x)

Literatuurlijst

Kernboek Obstetrie en Gynaecologie:
Hacker and Moore’s Essentials of Obstetrics and Gynaecology
Kernboek Kindergeneeskunde:
Illustrated textbook of paediatrics / ed. by Tom Lissauer, Graham Clayden. 4th ed. - Edinburgh : Mosby Elsevier, 2012.978-0-7234-3565-5 WS 100/2012-LISSAUER

Zie Brightspace

Inschrijven

Er vindt één keer per jaar een indelingsronde plaats voor de coschappen die starten in het volgende collegejaar. Deze indeling vindt plaats in de periode januari-maart. Voor meer informatie, zie Brightspace en de studentenwebsite.

Contact

n.j.lutz-toole@lumc.nl m.drost.gyn@lumc.nl

Opmerkingen