Prospectus

nl en

Wetenschapsstage C2012

Course
2024-2025

Toegangseisen

Beschrijving

De wetenschapsstage is een stage in het 3e master jaar die de coassistent de gelegenheid biedt zich te bekwamen in het doen van wetenschappelijk onderzoek (CanMeds-competentie: academicus). De keuze voor de stage is een overwogen keuze in het kader van de eigen (studie)loopbaan. De stage vindt bij voorkeur plaats in het laatste masterjaar en kan eventueel ook voor de coschappen plaats hebben.

Criteria wetenschapsstage

De wetenschapsstage kan door de student op verschillende plaatsen gevolgd worden: in het LUMC, in een ander academisch medisch centrum in binnen- en buitenland, in een geaffilieerd ziekenhuis, of in een andere erkende medische of medisch-biologische onderzoeksinstelling.
Bij de wetenschapsstage

 • komen alle fasen van onderzoek, onderbouwing, uitvoering, analyse en interpretatie, aan bod;

 • wordt van te voren aangegeven op welk onderdeel het accent voor de concrete activiteiten van de student komt te liggen;

 • heeft elke student tijdens zijn/haar stage een stagebegeleider; voor stages buiten het LUMC heeft de student daarnaast een LUMC supervisor, die verantwoordelijk is voor de beoordeling van de stage

 • is de stagebegeleider verantwoordelijk voor de begeleiding van de student; zowel de stagebegeleider als supervisor dienen een (bij voorkeur gepromoveerde) docent te zijn aan een academische instelling; de dagelijkse leiding van het onderzoek kan worden gedelegeerd aan b.v. een post-doc, aio of ANIOS; de LUMC supervisor dient docent te zijn aan het LUMC;

 • dient de inhoud en haalbaarheid van voorgestelde stages te worden goedgekeurd door het UO-Wetenschapsstage (de stagecommissie);

 • hebben de stagebegeleider en student ten minste wekelijks een voortgangsbespreking; bij problemen van enigerlei aard dienen stagebegeleider en/of student direct contact op te nemen met een lid van de stagecommissie om te voorkomen dat een stage mislukt en overgedaan moet worden;

 • vindt ten minste een maal een evaluatie van de stage plaats: na 4 weken (er wordt per e-mail een link toegestuurd)

 • schrijft de student schrijft een verslag in de vorm van een wetenschappelijke publicatie; dit dient de volgende elementen te bevatten:

 1. titelpagina met titel, auteur, afdeling/instituut waar het onderzoek is uitgevoerd en naam (namen) van de begeleider(s),
 2. abstract van niet meer dan ca. 250 woorden
 3. inleiding (niet meer dan 4 A4),
 4. materialen en methoden,
 5. resultaten,
 6. discussie en conclusies (niet meer dan 4 A4),
 7. literatuurreferenties en
 8. (eventueel) een dankwoord (acknowledgement)
 • mag de student het verslag als wetenschappelijk artikel (geschreven voor een regulier wetenschappelijk tijdschrift) indienen, waarbij de individuele bijdrage van de student herkenbaar moet blijven (dus niet een versie die door de begeleiders helemaal gecorrigeerd en aangepast is voordat het manuscript is ingediend); indien de student hiervan geen eerste auteur is, dient door middel van een verslag aantoonbaar gemaakt te worden dat de student de publicatie zelf heeft geschreven; indien het artikel meer omvat dan alleen de resultaten van het onderzoek van de wetenschapsstage student dient een verslag te worden toegevoegd waarin de bijdrage van de student wordt uiteengezet.

 • geeft de student een wetenschappelijke presentatie over het onderzoek;

 • vindt een eindbeoordeling plaats middels het stagebeoordelingsformulier; de stagecommissie stelt de eindbeoordeling vast; hierbij betrekt de commissie het oordeel van de lokale begeleider, het verslag, en (bij stages buiten het LUMC) het oordeel van de LUMC supervisor;

 • moet de eindbeoordeling voldoende zijn (dan wel er is een vrijstelling verleend) en het blok Praktische Onderzoeksvaardigheden moet gevolgd zijn (dan wel er is een vrijstelling verleend), en de lezingencyclus moet zijn afgerond alvorens de student kan afstuderen (dan wel er is een vrijstelling verleend);

Leerdoelen

 1. De student zet tijdens de wetenschapsstage een beperkt empirisch wetenschappelijk onderzoek op, voert het uit en rapporteert het in een verslag in het format van een artikel. Dit bevat de volgende onderdelen:
  a. De student schrijft een projectaanvraag:
  i. Formuleert een duidelijke probleem- en vraagstelling
  ii. Voert een literatuuronderzoek uit
  iii. Maakt een eenvoudige methodologisch verantwoorde opzet
  b. De student voert het onderzoek uit en:
  i. Verzamelt gegevens
  ii. Voert een eenvoudige data-cleaning en –invoer uit
  iii. Voert een eenvoudige statistische analyse uit
  c. De student rapporteert schriftelijk de onderzoeksresultaten en presenteert de bevindingen zowel schriftelijk als mondeling.
 2. Kritische houding ten opzichte van (medische bronnen):
  a. De student beoordeelt de bronnen kritisch op betrouwbaarheid en validiteit.
  b. De student selecteert de bronnen op relevantie en actualiteit.
  c. De student heeft een kritische houding ten opzichte van zijn eigen onderzoek en kan zijn onderzoek verdedigen.

Rooster

Niet van toepassing.

Onderwijsvorm

Presentatie, wetenschappelijk verslag
Reflectie op bijgewoonde lezingen

Toetsing en weging

Voorafgaande aan de Wetenschapsstage heeft de coassistent het blok Praktische Onderzoeksvaardigheden gevolgd.
Tijdens de Master heeft de coassistent de Lezingencyclus gevolgd, waarbij van acht lezingen een kort verslag wordt geschreven.
De coassistent wordt beoordeeld op het verslag en een presentatie, in verhouding tot de projectaanvraag.

Literatuurlijst

Inschrijven

Contact

Opmerkingen