Prospectus

nl en

Editiewetenschap

Course
2009-2010

Beschrijving

In dit college staan methode en praktijk van de editiewetenschap centraal en wordt gereflecteerd op de geschiedenis van het editeren (bij dit laatste wordt tevens de relatie met de vakgeschiedenis aangegeven). Studenten maken kennis met een aantal editoriale basisbegrippen, en krijgen oog voor de problemen en keuzen waarvoor een editeur zich gesteld ziet. Uitgangspunt vormt de Nederlandse letterkunde, van middeleeuwen tot heden. Parallel aan het werkcollege vinden om de andere week praktijkcolleges plaats waarin met de bronnen op tafel ervaring met (aspecten van) editeren wordt opgedaan. Studenten kunnen hier hun persoonlijke voorkeur volgen door te kiezen voor een bepaald tijdvak: Middeleeuwen (handschriften, middeleeuws schrift), Vroegmoderne Tijd (vroege drukken, zeventiende-eeuws schrift), Negentiende eeuw (diverse brontypen), Twintigste eeuw (diverse brontypen).

Onderwijsvorm

1 uur hoorcollege, en een zestal over het semester te verdelen werkcolleges; zelfstandige literatuurstudie; bij het college hoort een excursie naar het Huygens Instituut.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Studenten doen kennis op over uiteenlopende aspecten van de editiewetenschap. De besproken thema’s worden geconcretiseerd aan de hand van casuïstiek ontleend aan de Nederlandse literatuurgescheidenis, zodat de kennis op dit terrein wordt uitgebouwd. Waar dienstig wordt verwezen naar internationale voorbeelden en/of editiepraktijken. Studenten leren inzien dat achter een uitgave van een literaire tekst een bronnensituatie schuilgaat die van tekst tot tekst verschilt maar die per tijdvak deels verwante trekken vertoont. De editeur bepaalt de doelgroep van zijn uitgave en wat de lezer precies onder ogen krijgt. In het college wordt gereflecteerd op de vraag hoe een tekstediteur tot een afweging komt. Studenten oefenen de omgang met materiële bronnen uit een tijdvak naar keuze. Het college biedt training in mondeling en schriftelijk presenteren, en in onderzoeksvaardigheden.

Studielast

5

Literatuur

Marita Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap. 2e, herz. oplaag. Den Haag, 1997, plus nader op te geven artikelen, met name over de (middeleeuwse) handschriftenperiode. Aan het begin van het college wordt een literatuurlijst op Blackboard geplaatst.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Informatie

Het college wordt gecoördineerd door Geert Warnar, Opleiding Nederlands (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 103A), tel. 071-5272158, e-mail klik hier

Aanmelden

Via U-Twist.

Blackboard

Ja ### Opmerkingen

College-overzicht
Tijdens dit hoorcollege worden de volgende thema’s besproken: (1) Geschiedenis van het editeren, (2) Wat een editeur zich van tevoren moet afvragen, (3) Soorten edities, (4) Het productieproces en de gevolgen voor het uitgeven van teksten, (5) Analytische bibliografie, (6) Keuze van de basistekst, (7) Varianten en stemmatologie, (8) Tekstkritiek, (9) De commentaar, (10) Lopende editieprojecten anno 2010, (11) Elektronisch publiceren, (12) New Philology. Één van de colleges bestaat uit een excursie naar het Huygens Instituut in Den Haag. In de hoorcolleges wordt de besproken thematiek aan de hand van vooraf gelezen secundaire literatuur nader uitgediept.