Prospectus

nl en

Lezen en analyseren Perzische teksten

Course
2009-2010

Toelatingseisen

Grammatica Nieuwperzisch 1 (NPTV10) en grammatica Nieuwperzich 2 (NPTV11)

Beschrijving

De kennis van de grammatica, opgedaan in het eerste semester, wordt getoetst en uitgebouwd door middel van het Lezen en analyseren Perzische teksten van teksten over onderwerpen uit de geschiedenis en de cultuur van Iran en een aantal korte verhalen (in totaal ongeveer 30 bladzijden). Ook wordt aandacht besteed aan de leesvaardigheid. De student wordt geacht een groot deel van het materiaal zelfstandig voor te bereiden, waarna het vervolgens tijdens het werkcollege besproken wordt.

Overzicht

Elke week wordt een deel van één van de teksten uit de reader tijdens het college gelezen en geanalyseerd.

Leerdoelen

Na afronding van de cursus is de student in staat om met behulp van een woordenboek vlot en zelfstandig teksten te lezen in standaard modern Perzisch. Deze cursus sluit aan op de cursus Schriftelijk vertalen Perzisch, die eveneens in het tweede semester van het eerste studiejaar wordt aangeboden. In het eerste semester van het tweede studiejaar wordt deze kennis uitgebreid en verdiept door in te gaan op specifieke aspecten van het Perzisch via de cursus Project: Iraanse materiële cultuur (NPCK23), en daarnaast wordt een begin gemaakt met het lezen van klassiek Perzisch in de cursussen Cultuurhistorische teksten (NPLK21) en Klassieke poëzie I (NPLK20).

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Afwezigheid: maximaal 2x indien voor het verzuim goede redenen kunnen worden aangevoerd; bij meer dan 2x krijgt de student een extra taak opgelegd waarvan de zwaarte samenhangt met het aantal afwezige colleges. Bij 50% verzuim moet het college tijdens het volgende cursusjaar opnieuw worden gevolgd.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over 30 pagina’s van de reader aan het einde van de cursus. Deze teksten zijn voor een deel tijdens het college behandeld.
De herkansing van een werkcollege bestaat uit het opnieuw afleggen of maken van het onderdeel dat onvoldoende is,d.w.z. een hertentamen.

Blackboard/webpagina

Blackboard

Literatuur

  • Reader Lezen en analyseren Perzische teksten, verkrijgbaar bij Studiepunt Letteren.

  • J.G.J. ter Haar, Een Perzische grammatica, Amsterdam: 1996.

  • Basiswoordenboek Perzisch – Nederlands, A.A. Seyed-Gohrab, G.R. van den Berg, M.E. van Zutphen, Leidschendam: 2007.

  • G. Lazard – M. Ghavam-Nejad, Dictionnaire Persan-Français, Leiden (Brill): 1990 (aanbevolen)

Aanmelden

Aanmelden via U-twist.

Contact

Bij de docent: Dr. J. Cheung