Prospectus

nl en

Fatwa's voor moslims in het Westen

Course
2009-2010

Beschrijving

Een fatwa is een religieus advies afkomstig van een islamitische geleerde. Fatwa’s vormen een belangrijk instrument voor het beantwoorden van vragen met betrekking tot nieuwe kwesties die in de bestaande islamitische jurisprudentie niet, onvoldoende, of nog onbevredigend zijn behandeld.
In het licht van het islamitische leerstelling dat de islam voor iedere tijd en iedere plaats geschikt is, moeten islamitische rechtsgeleerden met nieuwe antwoorden komen voor nieuwe kwesties die zich aandienen. De aanwezigheid van moslims in het Westen doet veel nieuwe vragen opkomen bij moslimgelovigen wat geresulteerd heeft in veel fatwa’s die speciaal voor hen zijn bedoeld.
Op het college zullen specifiek deze fatwa’s die bedoeld zijn voor moslims in het Westen centraal staan. De fatwa’s zijn zodanig geselecteerd dat de normatieve discussies binnen de islam met betrekking tot het leven van moslims in het Westen naar voren komen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van Arabischtalige fatwa’s uit soennitische en shiitische bronnen.

Doelstelling

Het doel van dit college is dat de studenten begeleid worden in het lezen van Arabischtalige fatwa’s. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan de grammaticale analyse en het vertalen van de teksten, zodat de kennis van het religieuze Arabisch aanzienlijk wordt verdiept. De teksten zijn in aflopende mate gevocaliseerd. Daarnaast worden de studenten vertrouwd gemaakt met diverse relevante thema’s van normatieve discussies binnen de islam.

Onderwijsvorm

Werkcollege, eenmaal per week twee uur, waarbij aanwezigheid, voorbereiding en het uitvoeren van schriftelijke opdrachten (waaronder vertaal- en literatuuropdrachten) verplicht is.
Bij dit college wordt ter ondersteuning gebruik gemaakt van Blackboard.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de collegestof.

Literatuur

  • Halâwa, Husayn Muhammad, Qararât wa-fatâwâ al-majlis al-ûrubbî li-l-iftâ wa-l-buhûth: al-majmû`a al-ûlâ wa-th-thâniya, Dâr at-Tawzî wa-n-Nashr al-Islâmiyya, 2002.

  • Sîstânî, al-Sayyid Alî al-Husaynî al-, Al-fiqh li-l-mughtaribîn, Mu’assasat al-ImâmAlî, 3de druk, Beiroet.

Toelating

Kennis van het Arabisch is vereist.

Opmerkingen

Dit college is verplicht voor BA-studenten Islamitische theologie en studenten Wereldgodsdiensten met een specialisatie in islam.