Prospectus

nl en

Eerste jaar

Intensieve cursus Arabisch schrift, verplicht voor het eerste jaar Islamitische Theologie:

Woensdag 2 september: 10.00-13.00, docent Witkam, zaal VRIESH2/004
Donderdag 3 september: 11.00-14.00, docent Witkam, zaal LIPSIUS/003
Vrijdag 4 september: 10:00 13:00, docent Witkam, zaal LIPSIUS/003

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, dr. E.P. den Boer, tel: 071-5272584, e-mail: Dr. E.P. den Boer. Zie voor informatie de website van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen. Hier is ook het rooster te vinden.

Course EC Semester 1 Semester 2
Grammatica Modern Standaard Arabisch 1 5
Grammatica Modern Standaard Arabisch 2 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
Arabisch: religieuze teksten 5
Werkcollege: Teksten uit soennietische en shiitische Handboeken 10
Fatwa's voor moslims in het Westen 5
Inleiding godsdienstwetenschap 5
Godsdienstsociologie 5
Inleiding islamologie 5
Geschiedenis van het christendom 5
Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof 5

Tweede jaar

Let op: dit overzicht is nog niet volledig, er zullen aanvullingen/correcties volgen.

Course EC Semester 1 Semester 2
Tekstlezen Koran en Hadith - werkcollege 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Godsdienstwijsbegeerte 5
Inleiding Koran en Hadith 5
Islam: Recht en religie van minderheden 5
Jodendom – inleiding 5
Rituelen en symbolen van de islam 5
Sociale, economische en medische voorschriften van de islam 5
Theologie en filosofie van de islam 5
Verdieping Koran/Hadithwetenschappen 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5
Werkcollege Klassieke filosofische en theologische teksten 5

Derde jaar

Let op: dit overzicht is nog niet volledig, er zullen aanvullingen/correcties volgen.

Course EC Semester 1 Semester 2
Grondslagen van het islamitische recht 5
Koranexegese (Tafsir) 5
Moderne islamitische theologie 5
Sji'isme 5
Bachelorscriptie (instituut Godsdienstwetenschappen) 10
Keuzeruimte (instituut Godsdienstwetenschappen) 15

Keuzevakken

De onderstaande keuzevakken worden aangeboden door het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen. Ze zijn geen onderdeel van een van de studieprograma’s (Godgeleerdheid, Wereldgodsdiensten en Islamitische theologie). De vakken kunnen door iedere student worden gevolgd, al kennen bepaalde vakken toelatingseisen waar de student aan moet voldoen. Inschrijving vindt niet plaats via U-twist, maar door uw gegevens te plaatsen op de intekenlijst die tijdens het eerste college rondgaat.

NB Alle curriculaire vakken die het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen aanbiedt zijn ook als keuzevak beschikbaar. Ook daar geldt dat bepaalde vakken toelatingseisen hebben.

Course EC Semester 1 Semester 2
Christendom in de reformatie 5
Cultuurgeschiedenis van het jodendom 5
The multi-religous context of religious caring 10
Geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme: Theologie van de Heidelbergse Catechismus 5
Hellenistisch jodendom 5
Politieke islam 5
Religie en geweld 5
Religion and the immigrant experience 5
Rituelen en symbolen van antieke godsdiensten 5
Rituelen en symbolen van de islam 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege 5
Vroege kerk 5

More info

Doel van de opleiding
Aansluitende programma’s
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

2009-2010

Doel van de opleiding

De opleiding heeft als doel je een breed en genuanceerd beeld te bieden van de islam. Voor jou als bachelorstudent Islamitische theologie wil de faculteit een inspirerende omgeving zijn waar je je de academische kennis en vaardigheden eigen kunt maken die je nodig hebt bij de toekomstplannen die je voor jezelf hebt gemaakt. Je wordt getraind om op een wetenschappelijke manier te denken.
De nadruk ligt in de opleiding op de bestudering van religieuze bronteksten afkomstig uit de verschillende stromingen binnen de islamitische traditie. Aan de hand van deze bronteksten worden de islamitische discussies over geloof, recht en ethiek onderzocht, zoals die werden gevoerd in de geschiedenis van de islam en zoals die in onze tijd aan de orde zijn. Ruime mate aandacht wordt besteed aan de islam als de godsdienst van de moslims in West-Europa.

Aansluitende programma’s

Het bachelordiploma Islamitische theologie geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding Islamic theology. Na het afronden van de materopleiding Islamic Theology kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven.
NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 ects in plaats van 60 ects).
Het Instituut streeft ernaar dat het in de toekomst mogelijk wordt na het behalen van het masterdiploma Islamic Theology door te stromen in een van de islamitische ambtsopleidingen die in samenwerking met het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen worden opgezet. Een dergelijke ambtsopleiding biedt de mogelijkheid je te kwalificeren als imam, voor het werk in de moskee, in ziekenhuizen of in gevangenissen.
Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie www.mastersinleiden.nl.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse
Een groot deel van het eerste jaar wordt besteed aan het leren van de Arabische taal. Na een jaar is je kennis van het Arabisch op een dusdanig niveau, dat je de taal kunt lezen. Andere propedeusevakken betreffen de staatkundige, geografische en sociaal-culturele geschiedenis van de islam. Er is volop aandacht voor de verschillende stromingen binnen de islam. Via een aantal inleidende vakken op het gebied van de godsdienstwetenschap maak je kennis met andere religies. Je verdiept je verder in de psychologische en sociologische aspecten van godsdienst in het algemeen.

Tweede en derde jaar
In het tweede en derde jaar blijft het Arabisch een centrale plaats innemen. Dit gebeurt door middel van het zelfstandig lezen van religieuze teksten voor de verschillende vakken die op het programma staan. Je leert daarbij de basisbeginselen voor het uitvoeren van kritisch, wetenschappelijk onderzoek. Je bestudeert onder andere de Koran en Hadith. In het tweede jaar zijn er ook colleges over brede, godsdienstwetenschappelijke onderwerpen, zoals godsdienstwijsbegeerte. In beide jaren komen onderwerpen als de religieuze wet (sharia), theologie, politieke islam en minderheden aan de orde.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen dienen studenten alle onderdelen van het programma van 180 ECTS te heb­ben behaald, inclusief BA-eindwerkstuk.
Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 ECTS (maximaal
10 000 woorden). Het eindwerkstuk is in principe gewijd aan belangrijke teksten of thema’s, zoals die in het bacheloronderwijs, bijvoorbeeld bij een werkcollege in het derde jaar, centraal hebben gestaan. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/studenten_studieinformatie.