Prospectus

nl en

Vroege kerk

Course
2009-2010

Op het college wordt de geschiedenis van de vroeg-christelijke kerk en theologie in hoofdlijnen behandeld. Hoe kon het christendom, dat als joods-apokalyptische secte ontstond uit een conflict in de synagoge, zich ontwikkelen tot een wereldgodsdienst? Hoe voltrok de christianisering zich? Hoe werd de christelijke leer gesystematiseerd? Hoe was de verhouding tot de antieke wijsbegeerte? Het uitgangspunt van dit college is de Geschiedenis van het vroege Christendom. Daarnaast zal de docent aandacht besteden aan de kerkvader Augustinus.

Doelstelling

Het doel van het college is dat de student een overzicht krijgt van de vroege kerk en theologie tot en met Augustinus, en teksten in vertaling kan uitleggen. Tevens wordt de student geoefend een referaat te houden.

Onderwijsvorm

Bij de colleges Vroege kerk wordt van de student een eigen inbreng verwacht in de vorm van bijdragen aan discussie over de stof, en een korte voordracht (10 minuten) over een deel van het handboek. De beurten worden te voren verdeeld. Alle studenten bereiden zich voor op het college door het opgegeven deel van het handboek te bestuderen en door huiswerk te maken. Na elke voordracht is er gelegenheid tot discussie. In het tweede uur van elk college zal de docent de stof van zijn kant toelichten. Op het eerste college zal nog geen voordracht worden gehouden.
Op het college zal gebruik worden gemaakt van Blackboard.

Toetsing

De student dient vóór het afleggen van het tentamen al het opgegeven huiswerk gemaakt te hebben en een presentatie te hebben gehouden. Het eindcijfer wordt vastgesteld op basis van het schriftelijk tentamen over de opgegegeven gedeeltes uit het boek van Meijering, de syllabus over Augustinus en de collegestof.

Literatuur

  • Henry Chadwick, The Early Church, Penguin 1993 (revised edition).

  • Syllabus E.P. Bos over Augustinus (zie Blackboard, course-documents)

Toelating

Geen eisen.

Opmerkingen