Prospectus

nl en

Propedeuse WC OG (Oude Geschiedenis)

Course
2010-2011

Beschrijving

De werkcolleges horen bij het Hoorcollege Oude Geschiedenis en worden zes maal 2 uur per week gegeven; zie het schema op de blackboardsite behorend bij het Hoor- en werkcollege OG. De onderwerpen van de oefeningen sluiten aan bij de stof behandeld in de hoorcolleges. Daarnaast zal er een rondleiding in het Rijks Museum van Oudheden plaatsvinden.
De studenten dienen voor elk werkcollege de teksten te bestuderen en schriftelijk te antwoorden op de gestelde vragen en de antwoorden bij de werkcollegedocent in te leveren. Voor aanvang van het eerste college dient de eerste beurt uit het werkboek te zijn gemaakt en te zijn ingeleverd in het postvak van de werkgroepdocent.

Leerdoelen

In het werkcollege wordt kennis gemaakt met diverse antieke bronnen en de problemen die deze oproepen. Er wordt daarnaast gewerkt met moderne literatuur, waarin moderne onderzoekers hun visie geven over discussiepunten. De studenten dienen een kritische instelling te ontwikkelen ten aanzien van de bronnen; ze moeten leren de argumentatie van eerdere onderzoekers te analyseren en beoordelen, en moeten zelfstandig hun mening bepalen betreffende controversen.

Rooster

zie rooster

Onderwijsvorm

werkcollege.

Toetsing

De beoordeling voor het werkcollege wordt gegeven op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht. Bij in gebreke blijven worden vervangende opdrachten gegeven.

Blackboard

Zie Blackboard.

Literatuur

  • Syllabus Oude Geschiedenis in Thema’s deze is verkrijgbaar bij het Studiepunt Letteren, Cleveringaplaats 1 en is ook op Blackboard opgenomen.

  • F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis, herziene 11e druk of latere druk (Amsterdam 2008 Ambo / Anthos ISBN 978 90 2632173 3).

Aanmelding

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college. Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij mw. E.C. Munter (studiecoördinaat)

Contact

Coördinator: dr. F.G. Naerebout