Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Key Developments in Christian Theology

Course
2010-2011

Toegangseisen

Afgerond college Geschiedenis van het christendom (propedeuse, zie E-gids)

Beschrijving

In dit college worden ideeën, debatten en ontwikkelingen in de theologie bediscussieerd aan de hand van ‘close reading’ van sleutelteksten uit de geschiedenis van het christendom, sedert de 3e eeuw tot op de dag van vandaag. Telkens staat het bestuderen van oorspronkelijke bronnen centraal. De studenten hebben in dit opzicht een vrije keuze uit een zeer grote hoeveelheid materiaal, bijeengebracht in een reader. Onderwerpen die aan de orde (kunnen) komen, zijn bijvoorbeeld christologie, soteriologie, antropologie, ecclesiologie, sacramentele theologie en oecumene.

Leerdoelen

Studenten verwerven inzicht in belangrijke mijlpalen, ontwikkelingen en verbanden in de geschiedenis van theologie en dogma. Zij worden getraind in de kritische analyse en interpretatie van primaire theologische bronnen, het doen van zelfstandig onderzoek en wetenschappelijke verslaglegging. Zij zijn daarna in staat om de gekozen thema’s in een bredere culturele en sociale context te plaatsen.

Rooster

Eerste semester, woensdagmiddag 13-15 u. blok I en II

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege: 12 × 2 uur (24 u.)
Voorbereiding incl. referaat (24 u.)
Paper (92 u.)

Toetsing

Toetsing geschiedt op grond van de paper en de algemene participatie aan het college

Blackboard

Aanmelding voor dit college dient te geschieden via blackboard. Ook cursusinformatie zal daarop te vinden zijn.

Literatuur

The Christian Theology Reader, ed. Alister E. McGrath, Malden, MA/Oxford, Blackwell, 3e ed. 2007.
Alister McGrath, Christian Theology: An Introduction, Cambridge, Ma/etc. Blackwell, 4th ed. 2007

Aanmelden

Aanmelding voor dit college dient te geschieden via Blackboard
Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Meer informatie is via e-mail te verkrijgen bij de docent: J.W.Buisman@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het college vindt geen doorgang bij een participatie van minder dan zeven studenten.
Het college kan samen met de eerstejaarscursus Geschiedenis van het christendom (voorjaar), het Werkcollege wereldchristendom (najaar) en het college Rituelen en symbolen van het christendom (voorjaar) deel uitmaken van een bachelorkeuzevak ‘Wereldchristendom’ (zie onder bachelorkeuzevakken). Ook kan het deel uitmaken van een minor Geschiedenis van het christendom.