Prospectus

nl en

Methodologie en apparaat van de Egyptologie

Course
2010-2011

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen het vak Egyptische cultuurgeschiedenis I (5701OEC1) te hebben afgerond.

Beschrijving

Het eerste deel van dit college is gewijd aan het apparaat van de Egyptologie, d.w.z. het geheel van bibliografische en andere hulpmiddelen, met het oogmerk de student te bekwamen in een efficiënt gebruik van deze hulpmiddelen.
Uiteindelijk doel is het schrijven van een werkstuk, dat eind mei ingeleverd moet worden. Men dient reeds aan het begin van het semester een onderwerp te bedenken; in blok I wordt bij dit onderwerp een voorlopige literatuurlijst opgesteld als opdracht bij het apparaat-gedeelte, en leest de student zich in. In blok II vinden bijeenkomsten plaats waarop de vorderingen aan het werkstuk worden besproken. In dit kader dient na inlevering van het werkstuk ook een referaat over het gekozen onderwerp te worden gehouden.

Leerdoelen

De student wordt wegwijs gemaakt in de egyptologische literatuur, zodat hij/zij zelfstandig in staat is om literatuur te verzamelen over een egyptologisch onderwerp. Bovendien wordt een kritische beoordeling van literatuur en andere hulpmiddelen bevorderd.
Verder leert de student de noodzakelijke vaardigheden om zelfstandig een onderwerp uit te diepen, verschillende meningen getrouw weer te geven en naast elkaar te plaatsen, en verkregen inzichten schriftelijk correct te formuleren.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege.

Toetsing

Afrondend werkstuk (telt voor 70%), in te leveren aan het einde van het semester. Na afloop van het eerste blok moet een bibliografie worden ingeleverd over het gekozen onderwerp; deze wordt becijferd en telt voor 10%. Bij de beoordeling tellen verder mee: mondelinge presentatie (10%) en participatie (10%). Al deze onderdelen zijn verplicht.

Blackboard

Blackboard-module Apparaat van de Egyptologie; zie Blackboard.

Literatuur

  • P. de Buck e.a., Zoeken en schrijven: Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (tiende druk; Baarn 2002).

  • Syllabus Apparaat van de Egyptologie in de gelijknamige Blackboard-module.

Aanmelden

  • Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docenten Prof. dr. O.E. Kaper en dr. B.J.J. Haring.

Opmerkingen

  • Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.